Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 354 / sid 21 (AID: v49322.b354.s21, NAD: SE/VALA/0382503)
20v Sammadagh praesenterades her på Synnerbo tingh itt fult och fast
kiöpobreff giffuit aff edle welb: Johan Gyllensuerdh till Sun
narit daterat den 4 Julij 1643 och aff honom sielff och hans käre suer
moder then edle welb: frw Beata Lilliesparre vnderschreffuit och för
seglat der vthj welb:te Johan Gyllensuerdh bekenner sigh aff frij villie
och sin käre frusz och hennes moders godhe samtöckie haffua sålt hennes
moorsyster then edle welb: fru Karin Lilliesparre till Förarp een
sin faste arffuegårdh Ösle be:d i Berga sochn som åhrligen räntar
smör 3 lb, gengerdh een tynna sampt andra sedwanlige vtlagor i
större och smerre persegler och derföre hafue fru Karin Lillie
sparre till Förarp giffuit welb: Johan Gyllensuerdh in specie rikz
daller 200 str huilka welb: Johan Gyllensuerd bekenner i kiöpo
breffuit sigh haffua redeligen bekommit haffua och derhoosz gifuit
domhaffuanden i Synnerbo häredt fulla macht honom samma gårdh
affhenda. Effter slik fullmacht tingskiöttes Ösle gårdh medh
des renta och rettigheet ifrån welb:te Johan Gyllensuerd, hans frw och
suermoder och fullkomligen tillegnades in vnder welb: fru Karin
Lilliesparre till Förarp och hennes arffuinger till ewerdeligh lagh
fången ägendom etc.

Sammadagh inlades her i rätten itt fult och fast skifftesbreff
giffuit aff den edle welborne man Arffuid Lilliesparre
till Samsarit dater: dhen 26 Januarij 1643 der vthj welb:te Arfuidh
Lilliesparre bekenner sigh hafua giordt it fult och fast jordeskifte medh
sin käre syster then edle welb: fru Karin Lilliesparre till Förarp i
så måtto att han hafuer henne till jordebyte vndt och vplåtet een sin
faste gårdh Quenningearp liggandes i Kånna sochn som årligen rentar
smör 4 lb, gengerdh 9 sk: sampt andra sedwanlige vtlagor som
ther aff vtgiöras bör. Ther emot haffuer welb: fru Karin
Lilliesparre sin k. broder then edle welb: Arffuid Lillliesparre till
fult och fast wederlagh gifuit af sine faste arffuegodtz nembligen
Suineboda een gårdh liggandes i Weszbo häredt och Wåthult sochn
21r rentar åhrligen smör 2 lb, gengerdh malt een tynna, sampt medh
andra sedwanlige vtlagor som ther aff vtgå bör, sampt och itt halfft
skatteheman Lilla Markabekzhult liggandes i Weszbo häradt i Hestra
sochn medh alla thes rentar som ther aff plägar vtgiöras huilket skatte
heman och des renta welb: fru Karin aff Rikz admiralen then edle
högwelborne herre aff H: K: Maij:tt och Sueriges crona för fult frelsze
kiöpt haffuer, thet sielfua breffuit ther på giffuit förmäler.
Huilka förbe:te godtz och gårdar welborne Arffuid Lilliesparre bekenner
sigh redeligen bekommet hafua och her medh giffuit domhaffuanden
och nembden i Synnerbo heredt fulla macht att gifua fru Karin Lillie
sparre tingskiötningh på Queningearp medh condition att huar samme
gårdh gingo henne framdeles medh någon rätt ifrån, tå beplichtar welb:
Arffuid Lilliesparre sigh att wederlegga sin k: syster een så godh gårdh
medh lika renta igen innan 6 weckor effter lagen. Her medh
tingskiöttes Queningearp medh all des renta och rettigheeet ifrån edle
welb: Arffuid Lilliesparre och hans arffuinger och tillegnades in vnder
welborne frw Karin Lilliesparre och hennes arffuinger till euerde
ligh laghfången ägendom etc.

Sammadagh bleff her för retten reppeteret om then tuistige
trätan emillan Ingelstadh by och Torsitz by i Berga sochn af
dhen orsak deras herre i Torsitz by den edle welborne herre her
Thure Sparre till Erickzstadh haffuer sigh i Stockholm för lagh
mannen öffuer Tiohäredtz lagsagu klagat om den åwerkan
de vthj Ingstadh haffua giordt på een gierdesgårdh huilken dhe vthj
Torsitz by effter een häredtz syn och des gillandes råmärke vpsatt
haffua effter de skiäll som häredtz synen gillat hade emot huilken
skääll och råmerke de vthj Ingelstadh by genast lagligen wadkasta
de, doch vthj 16 eller 18 åhr ingen lagmans syn bekommet, huad
hinder haffuer på färde warit, är denne nidrige retten o
witterligit. Vthi medler tidh haffua de i Ingelstadh
för wichtige skiäll och stoore orsaker, att de ingen lagmans syn
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 354 / sid 21 (AID: v49322.b354.s21, NAD: SE/VALA/0382503)