Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 337 / sid 4 (AID: v49322.b337.s4, NAD: SE/VALA/0382503)
3v soldat, grytan och bortsålde till her Cristiern i Ryszby för 3 dr sölfuer
mynt och grytan war wärderat för 6 dr och war ny och wågh 2 lb.
Detta ährandet steltes till rättens betenkiande, så bleff afdömdt att
Jönsz skall skaffa grytan tijt hon förra stodh och för weldet 40 marker.
cronan 13 marker 5 öre 16
målzäganden 13 marker 5 öre 16
häradet 6 marker 2 öre 8
häretzhöffd 6 marker 2 öre 8

Kom för retta lensmannen Nielsz i Beckarit och klagade att Jöns
Biörnszon i Elinge hade tagit skiutzpenningar för skiutzningh i Bolma
rit een dr godt mynt och inthet skiutzade, sedan brukade mund på
lensmannen på sochnestempnan, kallandes honom liugare, thet han
nu inthet kunne bewijsa och effter sådane tider han giorde sigh rebellisk
emot lenszmannen och giorde stoor förargelsze och ofta finnes rede
bogen giöra tumult. Sedan klagade skiutzrättaren Nielsz
Olszon i Elinge att han kom ridandes att vttaga een skiutzhäst, språng
Jöns Suenszon till och rychte böszan ifrån rättaren och stötte honom
illa. Item hade och stuckit Jöns Erichszon i axlen medh een kniff
it fulsår och effter Jöns Erichszon war sender effter hästar och war
rätt i sin ährande och bleff så illa trachteret huilket reknas ho
nom för stoor motwilligheet, sakfeltes för såremål effter det
6 Cap: i Sårem: Balk: medh villia till 20 marker.
cronan 6 marker 5 öre 16
målzäganden 6 marker 5 öre 16
häredet 3 marker 2 öre 16
häretzhöffd 3 marker 2 öre 16
Item för thet han giorde sigh vpstutzigh emot lensmannen och kalla
de honom liugare, sakfeltes han till 40 marker och för oquemdes
ordh till 3 marker.
cronan 14 marker 5 öre 16
målzäganden 14 marker 5 öre 16
häradet 6 marker 5 öre 8
häretzhöffd 6 marker 5 öre 8

Sammadagh fördes för rätta fängzligh een mandråpare Joen
Pederszon rustmestare vnder Bengt Lilliehökz compagnie och
vnder Bengt Ribbingz regemente och bleff anklagat haffua
4r ihielslaget een förrerare Bengt Pederszon vnder dalefolket huil
ket dråp skedde i Horn ner stycken fördes vht ådt Danmark till ar
meen och är dråpet så orsakat som föllier: Ner Joen Person
hade folgdt arneen till Markarit bleff han commenderet tillbakersz
igen att sköta de som siuka låge. Ner han kom tillbakers till Horn
wåre någre som hade folgt artollerijt der i Horn och drucko, ner
Jon kom fram kom han som slagen bleff, seijandes till honom, huj
ästu så mogligh i skägget? Jon suarade, tiena så lenge som jagh erli
gen, så får tu mogligit skegg, strax slog han som dräpen blef honom
itt munslagh, så föllo the samman i halsarna och kommo omkull, så
kom een fram och slogh Joen öffuer röggen medh een hillebardh, een an
nor i huffudet medh een stacket bösza någre blodwijte i huffudet,
tå kommo tuenne bönder Peer Larszon i Bökhult och Niels Bengtz
szon i Synnertorpa skilde them ådt och hulpe dråparen vp och han
kom vht på gärdet på een åker, togh vht sin wäria och mante een
af them att fechta medh sigh, tå kommo alle fyra medh suerdh och hille
bårder löpandes effter dråparen, tå sade bönderna löp vndan the äre
så månge, the dräpa tigh, togo så dråparen och förde honom in i een stuga
stengde dören och gingo vht, tå kommo alle denne 4 companer ridan
des, stego af sine hester, förde bönderna vndan och gåffuo sigh ådt
stugodören medh deras werior och agades så lenge vidh att han som 
döden leedh fick sin dödh att han föll nidh på tröskelen. Dråpa
ren kom medh liffzfhara vht och sedan aff cronones tienare på fär
ska gerningh och flygande fot samma dygn vidh liket fången,
och bekenner gerningen goduilligen ty han war inthet drucken
vtan nysz kommen, men de andre öffuerdrukna aff ööl och bren
newijn. Ner protocollet war vpläset och approberet bleff
saken stelt till rettens sentens och domb. Och ner omröstat
war gåfuo de ordet och effter föreraren som slagen bleff giorde
honom som een gammall krigzman war spot för han hade grå hår
i skegget, slog honom på munnen och sedan till marken, hans stalbrö
der slogo honom huad the förmåtte. Sedan han kom vp lop och flydde
till een annor gårdh och ner the icke hinte honom gingo the tilbakersz
satte sigh på hesterna, kommo ridandes medh dragne werior och
sökte efter then the skada giöra ville, förde bönderna vndan sigh och
medh gewalt sprungo ådt stugo dören, huar medh sin wäria och
han som innan före stodh hade ingen vndflycht vtan antingen veria
sigh eller låta liffuet. Dherföre bleff denne dråpsak efter
det 2 och 12 Cap: i Dråpmåle Balken dömd för nöddråp och dråpa
ren var trängder af rätta lifznödh, orsaken then dräpne honom så obe
tenkt ifrån det ene rumet till det andra förfolgde, derföre kunne
retten icke döma dråparen ifrån liffuet.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 337 / sid 4 (AID: v49322.b337.s4, NAD: SE/VALA/0382503)