Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 339 / sid 6 (AID: v49322.b339.s6, NAD: SE/VALA/0382503)
5v Erlandszon kom hem dolde han jernet och thet allt sedan behållet och
Erich inthet hern bekommet, sakfeltes tredobbelt till 6 marker och
betalla jernet.
cronan 4 marker är frelsze
häradet 1 marker
häretzhöffd 1 marker

Kom för rätta Jacob Nielszon i Trotteslöff och giorde een 12 manna
eedh att han ingen får hade stulit ifrån welb: Peder Jönszon Sölfuer
suerdh till Prästorp.

Edemen  
Jacob Nielszon Niels Bengtzson på Torget
Jöns Knutzszonn Knut Liungaszon
Jöns Jeppaszonn Harall Pederszonn

Dhenne eed bleff lagligen giord och gången och Jacob frikiendh.

Kom för rätta Åke i Rangnillekiöp fulmöndigh på Botill Jönszd:
vegnar och tingskiötte Jöns Larszon och hans hustru Gunnull Jeppa
dotter een heel tridingh aff ½ Stockhultz gårdh i Agundarydz S. och
derföre vpb:tt för arff och etlöffuet specie rikzdr 67 str.

Kom för rätta Åke i Rangnillekiöp fulmöndigh på Botill Jöns d:
wegnar och tingskiötte Bengt Jönszon een tridingh vtaff ½ Stockhulta
gårdh och derföre vpburit sölffuer mynt 80 dr för arff och et
löffuet.

Kom för rätta Oluff i Målen och hans son Måns Olszon och tingskiötte
Åke i Rangnillekiöp och hans hustru Suenborgh Niels dotter allan
Tomulta gårdh för 100 rikzdr.

Sammadagh vtwissade Bonde i Quenarp een 6 manna eedh at
han betallade sin fader i jorden i Torlarp till penningar 20 dr och
vtlade för samme penningar koor 2 str och stutar 2 str.

Sammadagh kom för rätta Bengt i Hiulznäs och förbrådde Elin
Peders dotter her för rätten att hon hade gått i sengh medh Oluff i Ökers
hult
een dräng then hon tiente och sade the hade hållet sengelagh så
i 2 åhr.
Item vtfeste Jöns Bengtzson för lönskeläger medh Elin Pedersdotter
är mökrenkningh penningar 40 marker.
6r cronan 13 marker 5 öre 16
målzäganden 13 marker 5 öre 16
häradet 6 marker 2 öre 4
häretzhöffd 6 marker 2 öre 4

Kom för rätta Jon Jönszon i Rydh fulmöndigh på Per Månszons vegnar
i Hellerna och tingskiötte Jon Anderson i Berghem och hans hustru Be
rita Sones dotter een tridingh aff mellomgården i Hellerna i Hampne
da S. och derföre vpburit 110 rikzdr för jord och etlöffuet.

Anno 1644 dhen 3, 4 och 5 Junij stodh lagatingh i Syn
nerbo häradt vidh rättan tingstadh Hampneda nerwarandes på landz
höffdingens wälborne Bengt Bagges vegnar inspectoren ehrboren
och förståndigh Larsz Nielszon. Item häredtzfouten wellachtat
Harall Trolle sampt häredtz nembdemän.

Nembden  
Peer Bengtzszon i Trotteslöff Anders i Berghem
Joen Jönszon i Rydh Niels Bengtzszon i Horn
Joe i Snelzböke Peer Månszon i Bierserit
Knut i Bolmarit Måns Johanszon i Ångelstadh
Arffuidh i Wiggåsza Gisle i Tranhult
Åke i Rangnillekiöp Matthis i Lundhen

Gårdar vpbiudas
1/3 aff Bergzgården i Bärghem 3
1/3 aff 1/8 i Huitterydt 3
1/4 aff Stafsziö i Ångelstadh S. 3
3 skeppeland aff Vpsala 3
1/3 aff Hagagården i Beijaridt 3
7 skeppelandh aff Bolmingarydt 3
1/10 aff Öszhult i Hynnerydz S.3
4 skeppeland aff Bolmaridt 3
1/4 aff Backhult i Anderstadh S. 3
Allt Åsen i Oensziö S. 3
1/3 aff Hoffdinge i Liungby S. 3
½ Lintåsza i S. S. 3
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 339 / sid 6 (AID: v49322.b339.s6, NAD: SE/VALA/0382503)