Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 345 / sid 12 (AID: v49322.b345.s12, NAD: SE/VALA/0382503)
11v
haffuer och Erick giordt byte medh Påffuell Jonszon och giffuit honom
1 skeppelandh i Såneholmen för 1 skeppeland i Linåsz. Item Erick bytt
medh sin syster Inger och giffuit henne 2 skeppelandh i Kalfhult för ½
skeppelandh i Lindåsz och fick Erich 1 rikzdr af sin syster, ähn Erick
kiöpt aff sin syster Estridt ½ skeppelandh i Linnåsz för 3 dr 24 öre
Her medh äger Erick Jonszon både medh arff och kiöp een heel fierdingh i
Linåsz
a gårdh.

Kom för rätta Jon Jönßon i Rydh huilken war beden aff Nielß Ex-
ingh i Kiärringelida, som fulmächtigh war att tingskiöta någon Jord i Röc-
kla, at stå i hans ställe, och bekiändhe at effter:ne hafua undt och sålt well:tt
Niels i quinnalt, och hans hustru Kirstin Oluffzdotter, alla deras arfue-
lotter uthj Rökla, och derföre upburit som effterföllier:   Niels Suen
ßon i Siöboda sålt och bytt sin hustrus Gunnell Jöns dotters Jordepartt
j Rökla ½ fierdingh för een fierding i Siöaboda gårdh, och till bytes 30
dlr godt mynt.     Niels månßon i Rökla på sin hustrus Estridtt
Jöns dotters wegnar för een heel fierdingh i samma gårdh upburit
100 dlr Sölfuer mynt, och för Etelefuet itt huffudklädes lärufft,
Joen Eskelßon och Suen mårtenßon på sin hustrus Ingridt Eskelz-
dotters wegnar för een heel fierdingh i förbe:te Rökla gårdh, och derföre
bekommit 153 dlr Sölffuermynt.

Kom för rätta Joen i Snelzböke fulmöndigh på Kirstin Olufz dotters veg
nar i Rydh och på Peders hustrus Karin Olufz dotters vegnar i Rydh.
Item på Matheses styfbarns vegnar i Gräszholma och tingskiötte Jon
Suenszon i Faredall och hans hustru Suenborg Oluffz dotter i Tomme
rit alle deras arffuelutter i een heel fierdingh i Tommerit och dher
före vpburit 72 dr godt mynt. Karin Oluffz dotter 72 dr
Mathises styfbarn i Gräszholma hafuer tillförenne aff Oluf i Tom
me vpburit medan han lefde 20 dr godt mynt och nu till siste afskiedh
12 dr. Item hafuer och Jon Suenszon sin arfuedeel i Tommeret
så att han medh sin hustru Suenborgh Olufzdotter medh arff och kiöp äger
een heel fierdingh aff aller Tommeredz gårdh.

Sammadagh bleff afsagt att Måns Nielszon som bodde på Stom
pnen i Hampneda skall behålla halfparten aff de 6 rikzdr som
honom wåre vtwiszade och sedan kunne nembden honom icke högre
sakfälla för husaröte än till 3 marker.

Sammadagh framfördes een fången soldat Gumundh Tuffuid
szon i Gunghult i Hynnerydz S. vtlegdh af sin egen broder och
för 3 åhr sedan förrymbdh vtöffuer gräntzen ådt Danmark och

12r sigh ther förhållet. Omsider effter han wille icke tiena vnder den
dansche armeen bleff han fången och förder till Laholm, sedhan
blef vttagen och commenderet vnder Ebbe Vlfffäldz regemente och
ner han stälte sin toghordningh ådt Wäszbo häredt rymde han ifrån
den dansche togordningen och hijt in i Suerige och bleff strax aff
landz geuoldigeren vptagen och fången och her för retta förder och för
det han haffuer låtit legdt sigh her i Suerige af sin broder endoch han
inthet möcket godt för hans fattigdom skuld bekom aff honom, icke desz
mindre för hans onda vpsåt och icke wille tiena ährligen vtan rymbde
sitt compagni och till fienden, bleff han effter det 17 Cap: i Konungz
Balken dömd ifrån liffuet såszom och een landflychtigh skielm.
Denne soldat är een vng karll och wäll wåre dugeligh, der han till
liffuet blefue benådet.

Sammadagh fördes fängzligh för rätta een soldat Jon Nielszon i
Holszby i Alzheda sochn vnder herre öffuerstens Gustaff Stenbokz re
gemente huilken i sin vngdom kom her ifrån Synnerbo häredt vp till
Östre häredt till een by Holzby, ther bleff han vpfödd och sedan vtschreff
uen och tiente troligen i 2 åhr på arbetet i Jönekiöpingh, sedan folgde
armeen richtigt ådt Danmark till Helsingborgh, ifrån Helsingborgh
till Lundh ther bleff han siuk och han så wäll som andre siuke kiördes
på wagn till Landzcrone, der lades de siuke in i een gårdh och ther blef
liggandes i 3 vekor, och bär täkn på sin krop att siukdomen blef honom
häfftigh. Ner han kom sigh något före, bekenner han att han
medh ominne gick ifrån dem och hijt in öffuer suenske gräntzen och
bleff strax aff bönderna vptagen och ner styckerne och krigzfolket
gick vtföre hade han achtat folgdt vhtföre medh, och tå bleff så suagh att
han det icke förmåtte. I medler tidh hafuer legat her i häredtz fängzle
och nu tillbiuder sigh ärligen willia tiena cronan, der han kan komma
till armeen och sitt compagnie igen, effter han någorledes aff sin siuk
dom hafuer fått bättre igen, för sådane orsaker skull kan denne retten
icke döma honom ifrån liffuet vtan att han må komma till sitt
compagnie igen effter han vtloffuade sigh tiena ärligen och troligen.

Desze effter:ne bönder haffua försummat wachten förste gången
och therföre sakfeltes huar till 3 marker.
Thomas i Lönnekulle 3 marker Andre gången försummat  
Gumme i Elgiurestock 3 marker Jon i Bartelzbodha 6 marker
Jönsz i Elghammar 3 marker Måns i Oosz 6 marker
Peer Skreddare i Guddarp 3 marker Jöns Person i Quenarp 6 marker
Måns Jonszon i Halsziöa 3 marker Per Anderszon ibidem 6 marker
Eluff i Dörarp 3 marker Jöns Anderson ibidem 6 marker
Bengt i Brenneslida 3 marker Peer Carlszon i Croneboa 6 marker
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 345 / sid 12 (AID: v49322.b345.s12, NAD: SE/VALA/0382503)