Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 348 / sid 15 (AID: v49322.b348.s15, NAD: SE/VALA/0382503)
14v Kom för retta Niels Pederszon i Högeholma fulmöndigh på Bängtz veg
nar och tingskiötte Larsz Håkonszon i Ekhult och hans hustru Ela Niels
dotter een heel fierdingh aff Ekulte gårdh i Markaryt sochn för godt mynt
90 dr både för jord och etlöffuet.

Kom för retta Gumme Knutzson i Eka fulmöndig på sin broders Niels
Knutzsons hustrus vegnar Elin Jöns dotter och tingskiötte Anders Tor
kelszon i Hoffdinge och hans hustru Kirstin Niels dotter tuå tridinger aff
½ skattegården i Hoffdinge i Liungby S. och derföre vpburit specie rikz
dr 92 str. Item hafuer Anders Torkelszons hustru arfft een
heel fierdingh aff aller gården så att han medh sin hustrus arf och kiöp
äger först halfue gården och sedan een siettingh af den andre halfua.

Kom för rätta Kelle i Aggalt fulmöndigh på Trulz Håkonsons vegnar
och hans moders Elines vegnar i Bökhult och tingskiötte Jöns Jönszon
i Giöszhult och hans hustru Gunnull Peders dotter een heel tolfftingh
aff aller Göszhulta gård i Traherit sochn för godt mynt 33 dr och
11 öra. Item war Kelle fulmöndigh på Jöns Ebbesons och
hans moders Berita Peders dotters vegnar och tingskiötte Jöns Jönszon
tuedeelen aff 9 skeppelandh och derföre giffuit 22 dr 11 öra så att han
äger een heel fierdingh aff Göszhult på 2 skeppeland ner.

Kom för rätta Kelle i Aggalt fulmöndigh på Trulz Håkonszons vegnar
och tingskiötte Vdde Perszon i Göszhult och hans hustru Kirstin Suens d:
een halff tolftingh aff Göszhult och derföre giffuit godt mynt 16 dr
20 ½ öre.
Item fulmöndigh på Jöns Ebbasons och hans moders vegnar anlongan
de een tridingh aff 5 skeppelandh och derföre giffuit godt mynt
11 dr 4 öra.

Kom för rätta Bengt Mårtenszon i Boxhult på sine egne vegnar
och tingskiötte Asser Suenszon och hans hustru Kirstin Suens
dotter een heel siettingh aff Boxhulta gårdh i Hynneridt sochn
och derföre giffuit godt mynt 94 dr.

Kom för rätta Peder Trulszon i Torph fulmöndigh på sin broders
hustrus Botill Trulz dotters vegnar och tingskiötte Jon Jönszon
och hans hustru Sissa Trulz dotter een heel fierdingh af Högaholms
15r gårdh i Markarydz sochn och derföre giffuit fasta jordh nemligen
1/4 aff Ekhult i samma sochn och till bytes rikzdr 20 str och tuå
koor. Item hafuer Jon Jonszon och hans broder lika mökit ärfft
och kiöpt så att huar äger halffue gården.
Item var Truffuit Åstra fulmöndigh på Harallz vegnar i Harpholmen
och tingskiötte Niels Pederson i Högaholm och hans hustru Ingerdh
Stens dotter ee heel fierdingh aff Högaholm och derföre giffuit nie
tiugh daller godt mynt.
Item fulmöndigh på Kirstin och hennes syskonnes vegnar Måns Jönson
och Bengt Jönszons och tingskiötte deras arffuelotter för huilka Kir
stin hafuer vpburit 36 dr. Måns Jönszon 80 dr. Bengt fick
fasta jord i Ekhult för 80 dr. Peder i Ekhult hafuer fått fasta jordh
i Ekhult för alla sina jord i Högaholm och Hallaböke. Item hafuer
Kirstin Tuffua dotter fått för sin arffuelott i Högaholm godt mynt 70 dr
och 2 ½ rikzdr. Her medh äger Niels Pederszon halfue gården.

Gårdar vpbiudas
Hyalt i Ryszby sochn 1
welb: Oluf Lilliesparre vpb: Mårarp i S. S. 1
½ Elmtåsza i Agundarydz sochn 1
Söndre Isiöa i Hampneda sochn 3
1/12 aff Alenskiöp 1
1/4 aff Syndre Skarp i Traherit S. 1
1/4 aff 1/4 i samme gårdh 1
1/5 aff söndregården i Biörstörp i Hampneda S. 1
1/4 aff Dotebögd i Traherit S. 1
All Bråddegården i Markarit 1
½ Siöatorph i Hynnerit S. 3
1/4 aff westregården i Berghem 3
25 skeppeland aff Borsit i Pietteryd S. 3
1/4 aff norregården i Toffta i Liungby S. 3
½ Linneråsz i Pietterydz S. 3
1 ½ fierdingh i Wäråsz i Traheryt S. 3
All Skomakargården i Flattinge 2
½ westre Tansziö i Hynnerit S. 2
½ norregården i Toffta 2
12 skeppeland i Balköö 2
1/4 af Rökla i Traherit sochn 2
1/3 af mellomgården i Horseberga 2
½ gårdh i Sterseholmen i Hallarydh S. 2
1/16 af Exhult i Markarit sochn 1
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 348 / sid 15 (AID: v49322.b348.s15, NAD: SE/VALA/0382503)