Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 349 / sid 16 (AID: v49322.b349.s16, NAD: SE/VALA/0382503)
15v Sammadagh kom för retta Sten i Klint fulmöndig på Niels Mån
szons vegnar i Toffta och tingskiötte Jöns Suenszon i Rökle och
hans hustru Kirstin Jöns dotter een 1/4 aff Rökle gård i Traherit sochn
och derföre vpburit 170 dr sölfuermynt och 8 dr godt mynt i een crone
gårdh i Skaffta.

Sammadagh kom för retta Niels Johanszon i Siöatorpet i Hynneritz
sochn fulmöndig på sine egne vegnar och sins syskonnes vegnar
och tingskiötte Eskell Bengtzszon i Siöatorph och hans hustru Lusze Gunnes
dotter een halff fierdingh, som är vtgiffuin på knichterij, för 80 dr
godt mynt. Vill jorden sellias på nytt igen skall Niels Johanszon
bliffua nest till henne.

Sammadagh kom andre gångh för rätta Christier Jönszon huilken är be
skylt för tiuffuerij effter som ransakat är nestförgångne tingh den 5 Junij
Så mädan creaturen wåre aff krigzfolket tagne i Danmark derföre bleff
han vhrtiuffua dömdh och creaturen kommo till rätta målzäganden igen.
Deslikest blef och Måns i Holmeshult och hans stalbroder som kiöpslaget hade
vhrtiuffua och saklösze dömde.

Kom för retta Måns Johanszon fulmöndigh på Jacobz vegnar i Neglinge
och tingskiötte Bengt Larszon i Moanäsz och hans hustru Elin Jacobz dotter
Åsen
itt halft heman i sigh sielft och derföre gifuit 54 dr, rikzdr och 2 mark.

Sammadagh kom för rätta Arffuid Olszon i Gamblelycke i Albo häradt på
sin och sine medarffuingers vegnar och kerade till Truffuit Person
i Vlfuarit om sin systerdotters Berita Olufz dotter huilken kom ifrån
Hylte
skantz 3 vekor för midsommer och arbetade i skantzen för penningar
in till 8 dagar för Michaelis tidh och förtiente heele sommaren och ner hon
gick ifrån skantzen kom hon till Vlfffuarit och inthet fick herberge, om
sider effter een dagh eller tuå fans hon vthj een höstack dödh och Truffuit
Person fant henne ther dödh, lät genast taga henne tädan, kisteleggas och
begrafuas och inthet lät syna henne. Lekuell bekenner han att hufudet
var blodigt och håret samman veplat i blodh. Men thetta giör honom
mistenktan 1 att han inthet lät syna henne, 2 Inthet sende hennes
slächt budh, 3 förbödh sine grannar låna henne husz, 4 Höstacken
son hon fans vthj war långt ifrån wägen, satt i lönligit rum för krigz
folket skuld och konones vägh lågh inthet ther fram. Item att hon
fans öffuerst på höstacken och han är så högh att ther war 7 lasz i höstac
ken.
16r Item bekenner Truffuit att han sågh kånan söndagz afftonen ner han gick
ifrån kiörkan och tå gick han hem och badh sin granne att han inthet skulle
låna henne husz. Om måndagz morgonen seger han att kånan syntes vidh
Åkes gårdh och Måns i Vlffuarit sågh henne. Nu skiuter Truffuit
sigh till vittne och nembde Jöns Månszon i Hylte. Item på tuå soldater.
Item Hans Propohosz, Lasze i Vlffuarit och een ryttare Jon. Item Måns
i Vlffuarit. Någre nembdemän sendes aff retten att
syna höstacken huru långt then är ifrån vägen, 2 om kånones wägh lågh
ther ådt eller icke och sedan fråga granneligen quinfolken i Vlffuarit huad
the om thenne sak hördt hafua. Detta vpsattes till neste tingh och
Truffuit satte borgan.

Sammadagh androgh well:tt befallningzmannen i Synnerbo h:tt
een dråpsak och framkallade för retten een vngh drängh Thomas
Jönszon i Wiualt i Hynnerydz S. huilken hafuer giordt itt oulliandes
dråp på sin egen broder Jon Jönszon och både wåro hema hoosz sin fader och
hende sigh een morgon bittida de stodo på sin faders wedakast och höggo wedh
kom een soldat gångandes be:d Larsz och hade een ladd bösza i handen, ty han
var commenderet sökia effter dansche speijare. Tå togh Thomas Jönszon böszan
och frågade om hon war ladd. I det som han rörde vidh böszelåsen small
böszan löst och Jon Jönszon kom gångandes af stugan och skottet drabbade
honom genom huffuodet så att han icke talade itt ordh. Dherföre efter
denne orolige tidz lägenheet bleff han effter det 1 Cap: i Dråpm: Balk:
medh wåda, loff giffuit att gå lagh i morgon medh 12 män.

Sammadagh stältes för rätta Påffuell i Skinnersbögd danskfödd och
hafuer sin fader i Danmark och tillwijtes hafua någre resor gått
vth och talat medh sin fader hemligen. Så hende sigh een tidh han kom hem
ifrån Danmark, gaff han vht ord, att de danske inthet skulle gå
öffuer gräntzen effter rapperij och juten kom in samme natt och röfua
de. Men han nekar till de orden och inthet will dem bekenna, eij
heller föras her på någon lagligh vittne. Dherföre på det han måtte
vara omistenkt gaff hans sigh till dragonerna.

Sammadagh tingfördes Peder i Torseberga i Lijhultz sochn huilken
är mistenckt att hafua fått något danskt godtz och warit medh
de danske bönder att röffia ifrån Wäszbo foute. Item att han
skulle försummat wacht och inthet warit lydigh. Men ner allt war
ransakat fans sådant inthet beuiszligit vtan bleff för sådane beskyldningh
frikiendher.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 349 / sid 16 (AID: v49322.b349.s16, NAD: SE/VALA/0382503)