Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 353 / sid 20 (AID: v49322.b353.s20, NAD: SE/VALA/0382503)
19v nembligen Månsz, Niels och Simon Jönses söners vegnar och gaff
Joen i Weka trygder och frij sekerheet för sin faders dödh som Joen i Weka
aff daga tagit haffuer.

Sammadagh framkom Peder i Brekennetorph och Bengt Pederszonn
i Kimmelzbögd fulmöndige på Jon Jönszons hustrus vegnar Britta som åtte
Joen i Ramskogh. Item på Andersz Jönszons och Kirstin Jöns dotters
vegnar och hennes syster och gåffuo Jöns Truffuitszon som ihielslogh
Joen i Ramskogh fulkommelige trögder och säkerheet för hans dödh och
vpburit böter som föllier: Then dödas hustru och slächt i alle handa
persegler, oxar, koor, sengekläder och annor godh tygh på åtskillelige
tidher effter godhe mäns wärderingh och deras egit nöije allt recknat
vthj godt mynt 151 daller huilka s. Jons hustru i Ramskogh för
sigh, sin barn och s. Jons slächt redeligen bekommet haffua som för
likningzmennerna betyga så att the inthet meer aff Truffuit haffua
kräfia vtan är een förlickt och aftalat sak.

Sammadagh vtfeste Måns i Håå fordom lensman een trigga
manna eedh att han aldrig togh Bengt Erlandszons knichte lön.

Sammadagh kom för rätta Bengta i Bohogh een piga och klagadhe
sigh wara blåslagen aff Jöns Suenszon i Hökalt, sakfeltes för
blånadt till penningar 6 mark godt mynt.
cronan 2 mark
målzäganden 2 mark
häredet 1 mark
häredtzhöffd 1 mark

Sammadagh kom för rätta Sten Soneson i Horseberga som
hade fest lagh att han icke hafuer ihielredit itt stodh för Gir
mundh i Elinge och will nu sin laggångh fulborda.
20r
Edemän  
Sten Såneszonn Måns i Håå
Peer Månszon i Håå Peer i Horseberga
Bengt i Horseberga Jöns Bengtzszon i Hiulznäs

Dhenne eedh bleff lagligen giordh och gången och Sten Soneszon frij
kiendh.

Sammadagh kom för rätta Niels Olszonn i Elinge och klagade
att een bonde haffuer kallat honom häredtz skelm huilket han inthet
kan bewijsa vtan Jon Nielszon i Håå rättade sin ordh och sakfeltes till
3 mark.

Sammadagh presenterades her i retten then edle welborne frw
Karin Rosenbielkes till Epleholm och Ledingelundh breff
daterat then 17 Novembris 1642 och af hennes man welb: Hans
Jonszon Biörneskyld och welb: Arffuidt Lilliesparre till Samsarit
förseglat och vnderschreffuit ther vtinnan fru Karin Rosenbielke beken
ner sigh aff fri willia och godt moget betenkiande haffua vplåtit och
sålt sitt egit syskonnebarn then edle welb: frw Karin Lilliesparre
till Förarp tuenne sine faste arffuegodtz huilke henne widt aflegne
äre, nemligen Hiulzrydh liggande i Wislanda sochn och Albo heredt
rente
r smör åhrligen 1 ½ lb. Item itt heman i Synnerbo h:tt
i Hampneda sochn Bohok be:d rentar åhrligen smör 1 ½ lb sampt
andra sedwanlige vtlagor som aff föreschreffne heman bör vtgiöras
och derföre haffuer frw Karin Rosenbielke till Apleholm vpburit gode
oförfalskade rikzdr in specie 180 str huilka hon i kiöpobreffuet be
kenner sigh aff sitt syskonnebarn meer be:te fru Karin Lilliesparre
redeligen på itt bräde bekommet hafua så att henne wäll åtnöijes
och giffuit domhaffuanden ther godtzen belegne äre fulmacht att på sam
ma kiöp giffua lagafångh. Effter slik fulmacht tingh
sköttes idagh Bohuk ifrån fru Karin Rosenbielke Hiulzrydh i Wislanda
sochn på Albo häretz tingh å rettan tingstah den 7 Octobris samma
åhr ifrån fru Karin Rosenbielke och tillegnades in vnder edle welb:ne
fru Karin Lilliesparre till Förarp och hennes arffuinger till ewerdelig
lagfången ägendom etc.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 353 / sid 20 (AID: v49322.b353.s20, NAD: SE/VALA/0382503)