Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 350 / sid 17 (AID: v49322.b350.s17, NAD: SE/VALA/0382503)
16v Sammadagh kom för retta een vngh karll Per Perszon i Hannaba een
frelszes knicht vtnembd på Oluff Stråles godtz Anno 1642 och
genast rymde ådt Danmark så att Oluff Stråle moste gifua een annor
knicht i stellet för honom och sedan vnder compagniet troligen tient hafuer
så att cronan för hans försummelsze ingen tienst mist hafuer. Nu är 
denne förbe:de Per Perszon fångat i Danmark och her anklagader för rätten
för een förrymd knicht och kan inthet öffuertygas. Omsider fick han
löffte och ställe sigh vnder dragonerna på gräntzen. Dherföre effter han
goduilligen vill tiena vnder krigzwäsendet blef han denne gångh medh
domb förskonet. Men rymmer han den platzen och blifuer fången tå
skall han vndergå domb och tillbörligen straffat bliffua.

Kom för retta Kirstin Suens dotter i Hyltan och giorde een 6 manna
eedh att hon icke hafuer stulit een skiorta ifrån een soldat.

Edemen  
Suen Matzson i Hyltan Gumme i Ekerit
Asser ibidem Börge i Ramszhult
Niels i Bierszhult Jöns i Hult

Dhenne eedh bleff lagligen gången och Suens dotter Kirstin för tiufueri
frikiendh.

Sammadagh kom för rätta welb: Anders Gripz foudhe och ankla
gade sin huszbondes landbo Niels Larszon i Rydh i Agundarydz
sochn gifft man och bleff beskyllat hafua besoffuet een löszkåna
Christion Jöns dotter ogift och på frelsze thet the båden goduilligen be
kenna. Dherföre blefuo de effter Gudz lagh sagde ifrån liffuet.
Then som hoor bedrifuer medh någon mans hustru han skall döden döö
både horkarlen och horkånan etc.
Hustrun begärer honom inthet igen effter mannen hafuer slaget henne
illa för horan skuld, doch synes inga åkommer.

Sammadagh steltes för rätta een löskåna Lusze Påffuelz
dotter, först hafuer hon lätit sigh lägra af een troloffuat man
vidh Calmar och derföre blef fält till 40 mark, 2 blef hon besofuen
af een dansk drängh och inthet politice straffat, 3 Belegrades hon 
af een löszdrifuare derföre hon och inthet plichat haffuer, 4 hafuer
hon bedrifuit enfalt hoor medh een dansk man som hade sin hustru
17r vthe vidh Lundh, huilken gerningh kånan goduilligen bekenner. Dher
före bleff hon effter Gudz lagh sagd ifrån liffuet. Then som hoor bedrifuer
medh någon mans hustru han skall döden döö både horkarlen och horkånan.
Horkånan är slätt fattigh, hafuer 4 barn huart medh sin fader them hon 
tigger födan till.

Sammadagh förde inspectoren wellachtat Larsz Nielszon för rätta
een be:d Sante i Halsziö huilken hafuer warit molesteret för sin
mågh een leijoknicht som Anders i Hörsit vtlegdt hade och Sante på then
tiden gått i löffte hoosz Anders att hans mågh troligen tiena skulle och icke
rymma thet Sante friuilligen bekenner effter som tillförenne på Syn
nerbo tingh ransakat är 1643 den 6 Julij ther Sante är dömd att suara
till knechten som aff protocollet finnandes är ther Sante ville fhöra
skulden in på een foutekarll Niels Larszon be:d huilken fångade Santes
mågh ner han gick olydigh och icke wille gå till knichtemöten ther the skulle
exerceras och förde honom i handklofuar hem till Sante och Sante wille ho
nom inthet wedertaga medh mindre foutekarlen ville läta honom föllia.
Omsider effter långt discurs them emillan ner the een dagh eller meer
hade talas vidh, togh Sante sin mågh som han stodh i löffte före till sigh och
foutekarlen gick till sin tienst. Nu haffuer Sante inthet förwaret
sin mågh eller honom till capteinen leffuereret vtan lätit honom
gå huart han ville och är sålunda kommen på flychten och rymdt ådt Dan
mark. I medler tidh blef Anders i Hörsit som honom legdt hade vexe
ret aff knechta befället att han i staden för den rymde tiena borde.
Tå gick Anders till Sante och honom förde till sinnes thet mökna godha
som Santes mågh och han vpburit hade och att han therföre borde stå sitt
löffte vht. Tå giorde Sante medh Anders ny förlikningh sålunda att ther
Anders ville gifua Sante 6 rikzdr tå ville han än ytterligare hålla honom
frij och för knechten omolesteret och antingen sielff tiena eller skaffa fram
sin mågh huilka 6 rikzdr Sante redeligen bekommet hafuer och gifuit
Andersz i Hörsit fulkomeligit förlikningz breff att han sitt löffte vtan
suek hålla skulle och giöra Anders frij för samma knichterij. Förlik
ningzbreffuit är daterat den 18 Februarij 1644 vnder mester Niel
ses i Huitterydz som ther pastor loci är signet och 6 mennernes i
Berga
sochn bomerke bekräfftat. Thetta består Sante, der
före bleff han än ytterligare effter thet 12 Cap: i Kiöpmåle Bal
ken dömd att ther han får icke sin mågh fram skall han suara hans
saak, thet är gå knecht, och suara cronan till then tienst hon
mist haffuer etc.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 350 / sid 17 (AID: v49322.b350.s17, NAD: SE/VALA/0382503)