Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 344 / sid 11 (AID: v49322.b344.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
10v dherföre till att bewijsa sin klagan wara rättwijsz hafuer han begäret
att denne nidrige rätten häredtz bewijsz.

Sammadagh kom för retta Ingeborgh i Hyalt och klagade att hennes
gårdman Peder Jönszon hade slaget henne tuenne blånader på ryg
gen. Dherföre sakfeltes han till 6 marker.
cronan 2marker
målzäganden 2 marker
häredet 1 marker
häretzhöffd 1 marker
Item för han hade slaget een piga i samma gårdh een blånat 3 marker.
cronan 1 marker
målzäganden 1 marker
häredet 4 öre
häretzhöffd 4 öre
Och effter ingen wänskap kan stå dem emillan, derföre sattes dem konungz
fredh emillan så att ingen må den andra i någon måtto medh ord eller
gerninger antasta innan gårdz eller vthan. Huilken detta förbryter
hafue förgiordt sine 40 marker.

Sammadagh kom för retta Niels Jönszon i Hyalt och klagade att
Suenborg i samme gårdh hade redit itt stodh förderfuat huilket
togz ifrån honom för hennes skuld. Dherföre blef afsagt att Suenborgh
skulle giffua Niels Jönszon 2 rikzdr för sin skadhe.

Kom för rätta ehrboren magister Magnus Paulinus och bekende att
Jöns Suenszon i Hult war fulmächtigh aff Asser i Skaffta och
Mathis i Gräszholma och tingskiötte Suen Larszon i Hyltena och hans
hustru Ingredt Eskelzdotter i Hynnerydt sochn effter:ne jordeparter
i Hyltena gårdh. Matheses hustru i Gräszholma Sisza ibidem och hen
nes son Asser 1/6 i Hyltena gårdh, ringare itt skeppeland för 56 dr
godt mynt. Peder i Hökalt hafuer sålt be:te Suen i Hyltena
1 skeppelandh för 3 rikzdr. Item hafuer Suen arft 1/12 af Hyl
tena itt skeppeland ringare. Altså äger Suen 1/4 aff Hyltena gårdh
itt skeppelandh ringare.
11r Kom för rätta nembdemannen Anders i Berghem fulmöndigh på effter:nes
wegnar och tingskiötte deras arffuelutter i halfue Stafsziö gårdh till Suen
Suenszon i Stafsziö och hans hustru Berita Håkons dotter och hafuer Bengta
i Kerringe bekommit 2 dr 4 öre, Gertorn och Bengt i Gielleboda 5 dr
Anders i Bötemåle 9 dr, Karin Jöns Månszons itt åklädhe, Suensz bro
der Anders Jönszon 10 dr danscha och 22 dr suenska, noch 25 rikzdr
Item Suens broder Jöns een kädia för 8 ½ dr, noch 7 dr 1 marker ringare
Item hafuer Jöns i Dörarp vpburit 35 dr 4 öra. Item hafuer
Anders Jönszon i Ekornarp bekommit 20 dr godt mynt på kiöpet och
icke på pantsettningh i förbe:te ½ gårdh så att Suen Suenszon äger ½ gården
i Staffsiö.

Kom för rätta Kirstin Suens dotter i Hyltan och vtfeste een 6 manna
eed att hon icke hafuer stulit een skiorta ifrån een knecht och fått
till Karin Suens dotter i Biershult att förselga, till neste tingh.

Kom för rätta Anders i Berghem fulmöndigh på Suen Olszons vegnar
i Rateridt och hans syster Elin Oluffz dotter huilken hafuer sålt the
ras broder Peder Olufszon och hans hustru Botill Jons dotter en 1/4
i norre Rateridtz gårdh och derföre vpburit Suen Olszon 50 dr och
för ettelefuet 10 marker, Elin Olufz dotter 50 dr, Oluff Trul
szon hennes son till ettelöffuet itt skiorteläruft och 4 alner val
mar.

Kom för rätta Sten i Horszöia och Boo i Knutztorp fulmöndige på
Jon Bengtzsons vegnar i Bergzgården i Berghem och tingskiötte
Måns Anderszon i Gnustorph och hans hustru Christion Suens dotter
een heel tridingh af Bergzgården, och derföre gifuit 163 rikzdr
in specie både för arff och etlöfuet medh condition att der någon
kommer som bewijsar sigh wara skylder och hafuer nermare bördh
än som Måns och förmå legga Måns sine penningar igen och skiäll
för sitt arbete, skall det stå honom öppet.

Kom för rätta Bengt Pederson i Kimmelzbögd fulmechtigh på alla
denne effter:nes vegnar och tingskiötte Erick Jonszon i Linnåsz och hans
hustru Ingeborg Peders dotter deras arfuelutter i een heel fierding i
Lindås
z
och derföre vpburit Jon Eskelszon i Säneholma för 1/8 i be:te
gårdh för 60 dr godt mynt. Ingeborg Erikz dotter för 4 skeppe
landh 30 dr dansk mynt. Eskell Jonszon för 1 skeppelandh
7 ½ dr godt mynt. Item Erick ärft efter sin fader 1 skeppeland
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 344 / sid 11 (AID: v49322.b344.s11, NAD: SE/VALA/0382503)