Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 340 / sid 7 (AID: v49322.b340.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
6v 1/4 aff Maresziö i Liungby sochn 3
1/3 aff Groaridt i Hynnerydh S. 3
1/3 aff Lillegården i Liungby 3
1/4 aff Hylte i Hynnerydz S. 3
½ gårdh i Rökle i Traheridt S. 3
1/3 aff Köleboda i Giötteryd S. 3
Norregården i Sommarsäte frelsze 3
1/8 aff Räffuaridt i Hynnerydt S. 3
1/6 aff Stackarp i Torpa S. 3
1 ½ fierdingh i Wärås i Traherydh S. 3
1/4 aff Göszhult i S. S. 3
½ skattegården i Hölminge 3
1/4 aff mellomgården i Berghem 3
1/4 aff Longhult i Hynnerydt S. 3
1/8 aff Flattinge i Dörarp S. 3
1/8 aff Torlarp i Berga S. 3
½ Sterseholmen i Hallarydh S. 3
1/8 aff Kiöphult 3
1/4 aff Tommaridt 3
1/3 aff Bråna i Markarydz S. 3
1/4 aff Ekhult 3
1/8 aff Altaböke 3
½ Siöatorph i Hynnerydh S. 2
1/4 aff westregården i Berghem 2
25 skeppeland aff Barsit i Pietterydh S. 2
1/4 aff norregården i Toffta i Liungby S. 2
½ Linneråsz i Pietterydz S. 2
Allt söndre Isziöa i Hampneda S. 2
All Skomakaregården i Flattinge 1
½ Westre Tansziö i Hynnerydt S. 1
Allt Söndre Isziöa 2
½ norregården i Toffta 1
12 skeppelandh i Balköö 1
1/4 aff Rökle i Traherit S. 1
1/3 aff mellomgården i Horszeberga 1
7r Kom för retta Gumme Nielszon i Boa fulmöndigh på Niels
Johanszons hustrus vegnar i Kuddeböke Ingeborgh Peders dotter och
tingskiötte Gumme Larszon i Örnefälle och hans hustru Kirstin Lars
dotter een heel fierdingh i Kuddeböke för 120 dr sölffuermönt både
för arff och etlöffuet.

Kom för rätta Niels Bengtzszon i Sönnertorpa fulmöndigh på
Ingemars vegnar i Balkö och tingskiötte Suen Månszon i Beijaredt
och hans hustru Bengta Jöns dotter een half siettingh aff Beijaridt
för 50 dr sölffuermynt.
Item fulmöndigh på Karin Peerszdotters vegnar och tingskiötte een half
siettingh i samme gårdh för 55 dr godt mynt. I lika måtto
fulmechtigh på een halffsysters vegnar Elin Månsdotter och tingh
skiötte hennes arffuelott i een fierdingh för 25 dr godt mynt.
Hafuer och hans hustru sin arfuelott i samme 1/4 så att han medh sin
hustrus arff och kiöp äger een heel fierdingh aff Beijaredt i Hyn
nerydt sochn.

Executio
Effter then högtährade ankomne konungzlige Göte rikes hoffrättz
resolution öffuer Suen Swenszon i Ryia å skatta för begånget hoor
vtfeste 80 dr.
cronan 53 dr 10 öre 16
häredet 13 dr 21 1/3 öre
häredtzhöffd 13 dr 21 1/3 öre
Kåna
n är förrymdh ådt Danmark etc.

Anders Jönszon i Tuna å frälsze för enfalt hoor ogifft 40 dr
husbondens ensak effter han är hans enskijlte tienare.

Sammadagh fördes för rätta Bengt Pederszon i Liunghult soldat
vnder majoren welb: Niel Siöbladz compagnie huilken hade
tillförenne tient vnder armeen i Tysland pasz 9 åhr och tå tiente
troligen. Men nu armean war i Wernemo församblat och skulle
tåga vht ådt Danmark hafuer han så wäll som de andre i Wernemo
vtttaget comisz kläde och [..] och sedan i marchsen gick han ifrån
armean och till sitt heman vidh gräntzen. Ner han kom hem
togh han sigh een löskåna dansk och medh henne rymde ifrån sin
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 340 / sid 7 (AID: v49322.b340.s7, NAD: SE/VALA/0382503)