Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 351 / sid 18 (AID: v49322.b351.s18, NAD: SE/VALA/0382503)
17v Sammadagh kom för rätta gårdzfouten på Bywerman och sigh be
suerede att på synen som höltz vidh Bywerna dam dhen 3 Junij
1644 ther itt stycke aff damgården som landfast war bleff till watnlop
vpdömdt och genast vpkastat quernen och then gamble fiskelocker oskadd.
Nu klagas att the som reffuo damgården höggo och af den niderste grund
stocken huilket skedde tuert emot domen, orsaken var att ingen
gaff ther på acht. Dherföre bleff nu på tinget afdömdt att fouten
må legga så stoor grundstock igen som den förre war och icke större och
ther på settia dockor och vthj lockerna bruka garn för fiskerijt och
icke stigbord som hindra watnlopet.

Kom för rätta Bengt i Kimmelzbögd på Gunnas hustrus vegnar
i Boa Kirstin Suens dotter och på Suenborgh Suens dotter vegnar och på
her Håkon Suenszons vegnar i Querneberga och tingskiötte Påffuell Suenson
i Halszerit och hans hustru Kirstin Måns dotter halfuan Wäråsz gårdh i Tra
heryt sochn och derföre vpburit huar systren 24 dr och her Håkon
48 dr, haffuer och Påwell sin arfuelott i samme ½ gårdh så att han medh
arf och sitt förra kiöp och nu detta äger rätt halfue gården.

Kom för retta Peer Månszon i Bierserit fulmöndigh på Per Gumundszons
vegnar i Kroxhult och på Johanne Andersz dotters vegnar och tingskiötte
Jon Perszon i Bråddalt och hans hustru Johanna Peders dotter och hans
mågh Niels Nielszon och hans hustru Berita Jons dotter een fierdingh
aff Kroxhulte gårdh i Wrå sochn och derföre giffuit godt mynt 54 dr
för jord och för förbettringh och för etlöffuet 2 rikzdr.

Sammadagh kom för rätta Erland i Elinge och giorde een 6 man
na eedh att han inthet korn hade stulit korn aff Sunes kar som
stodh i skogen.

Edemän  
Erland sielfuer Bo i Hengarp
Ghisle Suenszon Jöns Månszon i Rydh
Per Gamalszon Jöns Erlandszon

Eden blef lagligen giord och gången och Erland för slik mistanka
frikiendh.

Peer Person i Gnustorp fäste een 6 manna eedh för sin hustru syster Märit
Jöns dotter att hon icke molkade Erichz getter i Weka, eij heller bort
staal een bockagellingh för honom.
18r
Kom för rätta Börge J Långeskogh, fulmöndigh på Fhar Jönßons 
Vegner. Jtem på Gunnilles och Jngelöffz wegner, och tingskiötte 
Påffuell Jonßon J Suineberga, och hans hustru Elsa Jönßadotter 
een Tolftingh aff Suinaberga gårdh J Pietterydz Sochn. Och derföre 
hafuer Fhar giffuit Påffuell it tynneland J Suineberga, för itt 
tynneland J Fotabergh.      Jtem Gunnill och Jngelöff godtt 
mynt 8 daler för halftannat Skeppelandh.

Kom för retta Gisle i Tranhult fulmöndigh på Jons vegnar i
Ingelstadh och tingskiötte Peer Arffuidszon i Flattinge 1/8 aff
mellomgården i Flattinge och derföre giffuit Jöns Olszon i Toffta
törph och alle hans syskonne som äre åtta stycken och alle tillhopa vp
burit 23 dr godt mynt. Haffuer och Per Arfuidszon sielf ärft
een sextondedeel så att han äger een heel ottingh sampt hans hustru
Kirstin i förbe:de gårdh.

Kom för retta Harall i Grythult fulmöndigh på Anderses vegnar
i Foglesångh och hans hustru Mechtill och tingskiötte Åke i
Rangnillekiöp och hans hustru Suenborgh Niels dotter halfannan fier
dingh aff Tumhult gårdh för 106 rikzdr.

Sammadagh fördes för rätta een frelsesbonde till Tofftaholm
Larsz Jönszon i Halsziö huilken är beskyllat att ner marsen
gick vth ådt Danmark skulle han hafua tagit een ijsterfierdingh vtur
een ek ifrån Niels och Tormar i Kylhult till huilket han ne
kar och seger sigh haffua kiöpt honom aff een fändrick. Detta
bleff vpsatt till bettre ransakningh och den beskylte satte löffte.

Sammadagh kom för rätta een frelsesbonde Peer Soneson i
Borsna huilken bleff beskyllat hafua stulit een ko men
han nekar och seger sigh hafua kiöpt henne aff een soldat på skogen
vtan för Sånna i Markarydz sochn för 9 mark sölfuer mynt. Knichten
hafuer han inthet nampn på, eij heller weet huar han war födder.
Bleff afsagt att Peer skall skaffa sigh hemulzman ådt kon till neste
tingh. Koen är stulin vtur een haga i Markaridt och
ther wederkiendtz och Peer Soneson wille inthet sökia effter
knechten som kon sålt hadhe.

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 351 / sid 18 (AID: v49322.b351.s18, NAD: SE/VALA/0382503)