Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 352 / sid 19 (AID: v49322.b352.s19, NAD: SE/VALA/0382503)
18v Sammadagh kom för rätta een ryttare hustru i Borsna hustru Malin
Hennes man är een munsterschriffuare och är i fiendeland. Hon sampt
medh sine grannar klagade att Per Soneson i södregården i Borszna haffuer
huggit nidh een gierdesgårdh för sine grannar till någre 100 fampnar och
giordt ther medh stoor skade. Item hafua och Klöffuaritz grannar hug
git nidh gierdesgårdh för them i Borszna och giordt stoor skade, nembl:
för munsterschriffuaren bortskiemdt fem lasz höö, laszet werderet för
een rikzdr, är 5 rikzdr. Och effter Per Soneson aff förtreet in
vidh midsommaren slåttren begyntes nidhögg hustru Malins gierdesgårdh
skall han giffua henne 8 rikzdr effter nembdennes domb, och för
wålzwerkan effter det 28 Cap: i Konungz Balken felles han till 40 mark.
Item klagar förbe:de hustru Malin att Peer Soneson hafuer vpbrendt
gammall gierdesgårdh vidh pasz fem fampnar, derföre böter han 3 mark
för åuerkan och vpsetia gierdesgården igen.
Item klagar Niels Carlszon i Borsna att Per Sonesons barn tiörde sin
och hans får till sin gårdh, i samme färdh bortkom een wädur, der
till han nekar och ty feste för sigh och sitt huszfolk een 6 manna eedh till
neste tingh.
Peer Soneson vtfäste för åuerkan på gierdesgårderna
frelses huszbonden 14 mark 2 öre 16
målzäganden 14 mark 2 öre 16
häredet 7 mark 1 öre 8
häretzhöffd 7 mark 1 öre 8
Per Perszon i Klöffuarit vtfäste een 12 manna eedh till neste tingh att
han och hans grannar inthet rörde vidh gierdesgården för än Per Sone
son kom dijt och att han loffuade willia stå fharan och hålla dem skadelösz
för bötet. Ner de i Klöffuaryt hafua fulbordat eeden skall Peer
Soneson suara i rätten och vndergå domb.

Andre dagen kom Thomas Jönszon i Wiualt huilken i går feste eeen
12 manna eedh att han aff retter wåda sköt sin broder i hiell, Joen
Jönszon och icke af willia eller någon privat affection.

Edemennerna  
Thomas Jönszon sielff Suen Liung i Wiualt
Suen Jönszon i Rydh Anders i Lönshult
Oluff i Lindhult Jon i Fagerdala
Lars Persze Peer i Skinnersbögd
Sigge i Kiöp Vdde Suenszon ibidem
Peder i Ingelzkiöp Niels Person i Skarp

19r Dhenne eedh bleff lagligen gången och Thomas Jönszon för sin broders
dödh medh willia frikiendher. Men för wådadråp sak
feltes han till 20 mark effter det 2 Cap: i Dråpmåle Balken medh wåda
och ther aff lofuades halfparten till Hynneritz kiörkio och den andre
halfparten till Wexsziö hospitall.

Sammadagh framwiste inspectoren ehrboren Lars Niell
szon her i rätten welb: Anders Siöbladz skriffuelse de
dato 13 Augusti 1644 dher vthj welborne Anders Siöbladh skyllar
honom att hafua tagit een fyra lodh skedh aff een bonde i Agunda
ryd
z sochn be:d Joen i Höö, att han skulle släpt vht hans son och ta
git hans tienare igen till dragonerna.
Nu kommer welb: Siöbladz fulmächtige Lars Bengtzszon och fram
wiste een drängh Jöns Pederson som är welb: Anders Siöbladz sages
man, det drängen her bekenner, och seger sin sagesman Peer Ol
szon i Åstakra som nu inthet är tillstädes. Dherföre blef
Jöns Person stelt i borgan till hans sagesman framkommer
kommer han icke fram skall han sielff suara. Detta vpsattes
till een annor gångh.

Huad belongande den kruttynnan som kom i åen widh Kylhult
haffuer herr inspectoren lätit bönderna komma för rätta som
henne kiörde och förklarat sigh som effterföllier:
Sone Månszon i Sånneberga betalt 16 dr.
Eneuald i Fårtorp som gick ifrån wagnen 32 dr.
Joen i Hellarp 16 dr.
Niels Suenszon i Extorp rester 16 dr.
Peer i Malmarit war icke sielfuer vtan hans huszquinna een
fattigh enkia.
Och är detta å tinge således jemkat dem emillan.

Joen Jönszon i Rydh war fulmöndigh på Jöns Pellasons hustrus
vegnar i Borshult Kirstin Simons dotter och hennes barn
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 352 / sid 19 (AID: v49322.b352.s19, NAD: SE/VALA/0382503)