Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 336 / sid 3 (AID: v49322.b336.s3, NAD: SE/VALA/0382503)
2v 1/4 aff Stafsziö i Angelstadh S. 2
3 skeppeland aff Vpsala i Hynnerydz S. 2
1/3 aff Hagagården i Torpa S. 2
7 skeppeland i Bolmingerydt i Nöttia S. 2
1710 aff Öszhult i Hynnerit S. 2
4 skeppeland i Bolmarit i Nöttia S. 2
1/4 aff Backhult i Anderstadh S. 2
Allt Åsen i Onsziö S. 2
1/3 aff Hoffdinge i Liungby S. 2
½ Lintåsza i S. S. 2
1/4 aff Madesziö i S. S. 2
1/3 aff Groaridt i Hynnerydh S. 2
1/10 aff Lillegården i Liungby 2
1/4 aff Hylte i Hynnerydz S. 2
½ gårdh i Rökle i Traherit S. 2
1/3 aff Kiöleboda i Giötterydh S. 2
Norregården i Sommersäte frelsze 2
1/8 aff Räffuerit i Hynnerit S. 2
1/6 aff Startorp i Torpa S. 2
1 ½ fierdingh i Wärås i Traherit S. 2
Een half skattegårdh i Hölminge 2
1/4 aff Göszhult i Traherit S. 2
1/4 aff mellomgården i Berghem 2
1/4 aff Longhult i Hynnerit S. 2
1/8 aff Flattinge i Dörarp S. 2
1/8 aff Torlarp i Berga S. 2
½ Sterseholmen i Hallarydz S. 2
1/8 aff Kiöphult 2
1/4 aff Tommarit 2
1/3 aff Bråna i Markarit S. 2
1/4 aff Ekhult 2
1/8 aff Altaböke i Hynnerydz S. 2
½ Siöatorpet i S. S. 1
1/4 af westragården i Berghem 1
25 skeppeland aff Barsit i Pietterydz S. 1
1/4 aff norragården i Toffta i Liungby S. 1
½ Linneråsz i Pietteryd S. 1
Allt söndra Isziöa 1
1 ½ fierdingh i Wätåsz i Traherit S. 1
3r Nielsz Erlandszon och Gumundh i Wreet bleffuo wänligen för
likta om nytt och gammalt och Niels Erlandszon skulle giffua
Gumund för sin store skade till förbättringh på allt thet han honom
tillförenne giffuit hade, gode rikzdr 18 str. Her medh skall all
theras trätta wara förlicht och Gumundh vtloffuade att han thenne 
förlikningh aldrigh klandra skall så frampt han will wara een
erligh man.

Sammadagh kom för retta well:tt Larsz Bengtzszon i Grim
marp och framlade welborne landzhöffdingens stämbningz
zedell dat: 18 Martij 1644 förmälandes att han moste suara welb:
Trulz Kåsze och hans dotter welb: jungfru Beata Kåsa till någre skellord
huilket skedde widh Liunga kiörke. Her till fans inthet bewijsz på huar
ken sidan, dherföre bleffuo de förlickta effter thet icke annat war än
een hastigh quinna trätta och wredes ord och icke på sådant sätt fallet som
owener them vttydt hafua och så wäll jungfru Beata Kåsa såszom
hustru Ingridt i Grimmarp till deras ähre och gode nampn behåldne.

Kom för retta Ingeborgh i Hyalt i Ryszby sochn klagandes att hennes
gårdman Peder hade slaget henne på kiörkewägen medh itt trä nest
förleden söndagh. Detta kune inthet bewijsas, derföre blefuo par
terna frikiende och förlikta.

Sammadagh tingfördes Suen Suenszon i Rya i Torpa sochn
gifft man å skatta huilken för 3 åhr sedan lägrade sin tienstepiga Elin
Niels dotter och rymde medh henne till Danmark ther han sigh sedan
förhållet haffuer och lärdt sigh till att giöra krut, then konsten han
wäll kan. Och nu kriget begyntes bleff han i Danmark vht
schreffuin och icke wille draga wapn emot fäderneslandet vtan rymde
hijt hem och ställte sigh i borgan och gaff sigh till hustrun och bohaget i
gen. Nu är hans ächta hustru dödh och hafuer effter henne fem
barn och är slätt fattigh. Icke des mindre bleff han för enfalt hoor
effter Gudz lagh sagd ifrån liffuet. Then som hor bedrifuer medh nå
gon mans hustru han skall döden döö både horkarlen och horkånan etc.

Kom för retta Erick i Tutarit klagandes att han hade nidsatt
vthj Joen Rundes husz någre gryter som wåre vtgifne i böter
för hans sons dödh och Jöns Jacobszon fick vht grytan och togh nycklerna
gick i huset och bar grytan in på bordet, der togh Erickz son Jeppe
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 336 / sid 3 (AID: v49322.b336.s3, NAD: SE/VALA/0382503)