Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 343 / sid 10 (AID: v49322.b343.s10, NAD: SE/VALA/0382503)
9v Sammadagh tingfördes Elsza Jönsdotter i Holmseredh huilken är i
taal kommen för een drängh Truidt huilken bleff tingfördh och fäste
lagh för henne. I medler tidh giorde han dråp och hafuer pasz 2 åhr gådt
vidh skogen och ännu är flychtigh och Elsza hafuer warit hållen ifrån kiörkio
och sacramentet och hennes man är een wettwillingh, icke des mindre
aff sitt ringa förståndh han hafuer gior han sin hustru frij och henne inthet
beskyllar, icke finnes heller någon annan som det gior. Dherföre blef
hon her aff rätten för samma taal frikiendh och må komma i kiörkio och
åtniuta kiörkionnes fördeelar.

Sammadagh fördes för rätta Peder Ingemarszon i Kornberga huilken
widh pasz 20 åhr sedan bleff absens vtschreffuin och var en skreddare
poike och kom strax medh olydna till Danmark, och effter de finge pardon
som höllo sigh i Danmark gaff han sigh vp i häradet vnder capteinen
Anders Bröms, der vnder han een tidh tiente, sedan gaff sigh till saltpiters
siudarne och effter han i then konsten icke war förfaren gaff han sigh vht
ådt Danmark igen och ner denne feigden angick wille han icke fächta e
mot fäderneslandet vtan gaff sigh hijt in i Möhre i Torszåsz sochn, der
bleff han aff geualderen i Calmare lhän fången och effter han war kom
men her ifrån Synnerbo häradt bleff han der ifrån fängzligh hijt förder
och belöper sigh fyra åhr han hafuer borto warit sedan han rächte handh
vnder saltpitersiuderne. Och effter han goduilligen hafuer stält
sigh in om gräntzen effter H: K: Maij:tz patent och her för rätten hafuer
stält borgan att han skulle sökia fältet och her effter tiena ährligen
der medh bleff han her ifrån rätten förloffuat.

Kom för rätta Jöns Swenszon i Hökhult och kärade till skogzägarna
i wästre Heinge skogh bewisandes att han hafuer hafft sin rätt och
lott till Hökhulta gårdh in på westre Heinge skogh ådt sine egne suin
doch medh skogägarnes samtöckie, det de her för rätten bekiende, der
före effter skogägarne sådant samtöckie erkenner rätten att han blif
uer vidh sin gamble häfdh.

Kom för rätta Jöns Boszon i Biörstorp, Torsten Perszon i Fagret
och Jon i Biörstorp och her i rätten androgo om een biltogh mans
lägenheet Niels Siggeson i Fagrit huilken för een rundh tidh sedan
hade ihielslagit sin moorbroder Eskell Murare i Ifla och kom
till tinget medh leigdebreff, bleff dömdh till döden och vthi
resolutionen förmäles, der han icke kan fångas skulle han leggas
10r biltogh huilket och så skedde och nu haffuer biltoger gådt i 4 åhr och
i medler tidh förlikt målzäganden huilka äre hans egne syskonnebarn
så att de hafua stått her inne för rätten medh gråtande tårer och tigga
nåder ådt dråparen och villia giffua honom fulkomligh wänskap.
Ner denne dansche feigden begyntes bleff han af dem tuinget tiena
them, thet han inthet giöra wille vtan gick her in om gräntzen och
hafuer hållet sigh wäll både på wacht och anslagh emot sine fiender och
folgde Hallarydz sochnemän öffuer gräntzen ådt Danmark att hämpnas
thet roff och wåld jutarna hade giordt i Hallarydz sochn och borttaget
deras boskap och annat godt så att de suenske hade orsak draga effter
och försöka om de medh wåld måtte styra och få sitt goda igen ther till
Niels Siggeson war modigh och lika som een förman och ner the tijt
kommo som de dansche tillhopa i stugan wåro, inne i sitt fyllerij, föll
han först in och niderlade någre stycken för än de andre tordes inkom
ma och föreskadde dem deras geuär och i så måtto blefuo de danske
bofuar till 24 str i een stuga niderlagde, ther till een annor dråpare
Truit be:d som nu är vidh skogen war modigh och behielpeligh, huilken ger
ne söker leigd der han den bekommer att komma till rätta igen.
Huarföre är heele häretz vnderdånige supplication till den högtährade
konungzlige Göte rijkes hoffrätt att be:te Niels Siggeson måtte niuta
liffuet och komma till rätta igen, han är een trogen karll her widh
gräntzen.

Sammadagh kom för rätta Girmundh i Elinge och klagade Sten i
Horszeberga war wållandes att Giermundz stodh miszfors den
tidh han togh stodet tilbakers igen af skiutzningen, derföre fäste
han een 6 manna eed till näste tingh.

Kom för rätta Jon Geet i Skåparedh i Hallaredz S. och beklagade sigh
att fienderne de danske hafua röffuat honom ifrån kläder till 10 dr
godt mynt, koppar för 2 dr, 6 st. oxar och fångade honom och moste
sigh ransonera medh 20 dr godt mynt, huar af han är råkat vthi alt
som störste fattigdom så att han icke förmå vtgiöra sine vtlagor.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 343 / sid 10 (AID: v49322.b343.s10, NAD: SE/VALA/0382503)