Sunnerbo dombok 1644

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 338 / sid 5 (AID: v49322.b338.s5, NAD: SE/VALA/0382503)
4v Kom för retta Håkon Pederszon i Hallaböke huilken hade fest een 6
manna eed att hans dotter Gunnill Håkons dotter icke hade stulit nå
got kramgodtz i Danmark effter som een skamlösz piga Botill i Stens
hult
henne tillwijt hafuer och inthet will komma tillstädes, och efter
han är på gräntzen boandes kunne icke vpsättias medh laggången.

Edemen  
Håkon Perszonn Joen i Slagarekiöp
Jönsz i Kroxbögd Joen i Jemhult
Matthis i Hallaböke Niels i Hallaböke

Eden bleff gången och pigan frikiendh.

Sammadagh kom för rätta edle welbördigh frw Karin Lilliesparre
till Förarp capellan wellerd her Faije Andrae och war af retten tingh
skiötningh begerandes på någre godtz som tingbudne och lagståndne äre
nembl: Målaskogh i Ryszby S. 1/4 croneheman, Staffansbo 1/4 hem,
Tutarit ½ croneheman, Siöatorpet itt 1/4 hem. Item vthj
Wäszboh:tt i Hestra sochn Markabexet itt ½ skatteheman. Och efter
som her på Synnerbo ting tillförenne sielfua originalz breffuit gifuit
aff högwelborne herre her Carll Gyldenhielm, herre till Sundby
holm och Kaszby, Sueriges rijkes admirall och regerandes rådh, är
vpläset och des innehåld förmäler att högwelborne herre haffuer
sigh samme godtz aff cronan tillhandlat för medelst kiöp och derföre gif
uit cronan 470 rikzdr in specie, 45 öra och een 7 niondedelz
penningh, och effter samme godtz och gårdar ebland andre hans frij
herreståndz godtz Förarp til lägenheet belegne äre, hafuer welbor
ne herre rikz admiralen samme godtz och gårdar till kiöpz vpdraget
edle welb: fru Karin Lilliesparre till Förarp föreschrefne pennin
gesumma, nembl: 470 specie rikzdr 45 öra och een siuntionde
delz penningh och giffuit häredtzdomhafuanden fulla macht sigh sam
ma godtz medh lagligh tingskiöttningh afhända. Altså vpstodo hä
redtz edsuorne nembdemän och samptligen medh migh å skaffto
höllo, tingskiötte och afhende samme godtz medh all des rätt och ret
tigheet ifrån högwelborne herre her Carll Gyldenhielm och
hans högwelborne huszfru och ifrån begges deres arffuinger
och tillägnades in vnder welbördigh frw Karin Lilliesparre
och hennes arffuinger till ewerdeligh wellfången och lagh
fången ägendom etc.
5r Sammadagh kom för rätta Gunnar Perszon i Hyltåkra och kla
gade att Niels Nielszon i Flåboda hade slaget honom een söndagh efter
predikan vtan kiörkelokan tu slagh i huffudet, der efter synes aar och
åkomma. Dherföre sakfeltes han för huart slaget till penningar
3 marker, är 6 marker.
cronan 2 marker
målzäganden 2 marker
häradet 1 marker
häretzhöfd 1 marker
Och för fridbrottet och förargelszen widh kiörkan penningar 40 marker.
cronan 13 marker 5 öre 16
målzägand 13 marker 5 öre 16
häradet 6 marker 2 öre 4
häretzhöffd 6 marker 2 öre 4

Niels i Flåboda vtfeste een 12 manna eedh att han inthet miöl
staal vtur Gunnar Persons mälleseck i Hyltakra för 6 åhr sedan
vtan quarnhuszdören brötz vp och skalkheet giordes på qwernen
och säckerna thet Niels goduilligen betallade. Och effter Gunnar
Pederson skälte Niels för miöldöst är misztanken att han eller hans
folk skulle hafua giordt skalkheet, dherföre vtwiszade Niels eden.

Kom för rätta Jacob i Liungby huilken hade fäst lagh att han in
thet war orsak eller baneman till sin hustrus Gertrudz dödh
effter som tillförenne fins ransakat och liket synat och sker
skådat.

Edemän  
Jacob sielffuer Erich Mårtenszon i Liungby
Sten i Bolmarit Per Jönszon i Liungby
Jon Suenszon i Hånges Per Jönszon i Höslenga

Dhenne eed bleff af målzäganden goduilligen vpgifuin sampt
aff fouten och häretzhöffdinge, och Jeppe för samma misztanka om
sin hustrus dödz iwållande frikiendh.

Kom för rätta Erick i Liungby och berättade att Suen i Krängz
bärga hade sendt honom medh Niels Erlandszon i Kånna itt
halft lb stångejärn han honom skänkt hade. Ner Niels
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:14 (1641-1647) Bild 338 / sid 5 (AID: v49322.b338.s5, NAD: SE/VALA/0382503)