Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3460 (AID: v205987.b3460, NAD: SE/VALA/0382503)
22v omsider styrktes dhenne tuistige parter till en wenlig förlikning
Måns och Birge Pedersöner föregiffua sigh icke obenägne finnas till
gran sämia god willigen gifuandes ifrån sig sin skogshäfd till ans-
hulterna, nästan halff trätisplatzen, och Måns Pederson föregif-
uer fälle rougstackin klandrades intet för än i sommars han fattig
i förbudh eller quarstadh, nu moth han kunne skäras, dher dhe
[..] oklandrade arbete ähr nederlagdt, men anshulterna begära
i förstone domb i saken.
Samma ärende sattis till häradznämbd effter dhet 26 och
28 capitel af Bygninga Balken i LL.
   När alt dhetta tuistigdt war öffuersedt, finner Nämbden i ty med
dhenne Lombakuls på beropade steenar ähro oskälige emoth Lagh
och samweet, owiße och kunna icke giffuas witzord, altså dher på
folgdt oskälig häfd.
hwar medh slutades anshultas på beropade skogsskildnat, märkis
steenen widh kyrkiowägin och båhres föhr, så gamble giärsegårdz [..]
kit moth faarsiön, sist steenen wid steenbäcken i siöstranden, dömes
nämbden wara bätter skääl mitt i tuu dödwida skoger effter fullgiärdz
heman å begga sider anshult moth Lombakull af ålderstidher, sy-
nes i hamble dagar skiftat wara Lagligen.
         Omsider folgde parternas förlikning, såledis

   Vthi dhen tuistige saak emellan anshult å frälse medh dhes
fulmechtige, ut in actis, klagande moth Lombakuls skatta åboer, swa-
rande, begge i Agunnarydz sochn, tuistandes om skogsskildnadt och
fällehygge, när alt war footgångit öffuer sedt och skiärskodat,
Ehuruwäll om bohlstada skääl bleff slutat och afsagdt aff sam-
ptelig nämbdene, dock likwist ingingo parterna en wenlig förlik-
ning för gransämia skull såledis som efftre fölier,
   Synen angick dhen 19 octob. och förlikningen skedde dagen effter
   dhen 20 ejusdem Ao 1668.

Sluteligen förliktis medh händers sammantakning, alz parter-
na emellan sålunda, anshult behåller af Stenkiäldran widh
kyrkiowägen till winterwägin, så faarsiön, och Lombakull för
sitt nedhlagda arbete i fällan behålle allenast första sädhi till sex
skeppors rougs vthsädhi i bemälte hugne fälla, som gode män vtså
kunna, och hwadh dher aff bliffuer, sedan lyder Jordmånen för
enskylt till anshult alt till bemälte winterwägh i faarsiön
och bliffue dher medh å begge sidor åthskilde, wilia the ther effter
låta läggia sigh steenmärke emellan, stånde frijt, och konungs fredh
liuses här medh dhem emeillan på höga öffuerhetennes wägnar
23r medh begäran dhenna förlikning medh häradz nämbdz domb stad-
fästis, dher medh såthe åthskildis fradde hwar hem till sitt, o henne
tillstädis wore och fulkommelig witne Lagföraren Anders Anders-
son, nämbden Jon Anderson i horn, peder a.s i Berghem, Peder Jon-
son i snälsböke, Johan i wiksiö, Anders Pederson i tuthult, Kunt
i biärnaryd, Jon Kråk i Linnerås, Jon i wiggås Påfuel i rydh,
Lars i ragnilakiöp, Lars i wästerhult, Jon i Siöhult.
   dheß till mehra wißo, att så ähr ransakat, i protocoll inskrifuit, witnat
och dömbdt, betygar Lagläsaren medh egin vnderskrefuin hand signete
och nampn, iämpte nämbden medh häradz Jnsegle  Actum Anno, diebus
et locis ut in protocollo superius.

                                                      vppå tingsrättens wägnar
                                                      i Synderbo häradh.


                                                   Andreas  Anderson
                                                      Zoterus
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3460 (AID: v205987.b3460, NAD: SE/VALA/0382503)