Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3260 (AID: v205987.b3260, NAD: SE/VALA/0382503)
2v hade aldrig inlåtit sigh i kiöp medh sina swågrar vtan modh mtig Abraham falkz in-
rådande, dher om inlägger och præsenterar Abraham Falkz egin handz Breff, Date-
rat hyppinge dhen 21 octobris Ao 666. ibland annat förmälis, ähr hans senten-
tiament och fulkommelig mening Hr swågeren min andeel tillslå, effter
the andre syskonen i lijka måtto samtyckia, och heela hans prætension wara vp-
häfuin till Hr Peder Paulin, dock står i samma breff han kräfuer betalning på
sin gifna obligation om 100 rixdlr, som hans salige fader till högwälb: Frw So-
phia Steenbock lofuade strax effter hans bryllop swaras, dher till medh exhi-
berades, en attest medh huilken Jonas Falk skriffteligen bekänner dhet
100 rixdlrs betalning fordrades, och salig Jöns Jonson hafuer begärt di-
lation Daterat 2 maij 650. Nu låter sigh påskina Carl Falk håller med hr Pe-
der Paulin, och Jonas Falk, medh sin broder Reutmestaren Abraham Falk, altså brö-
der emoth hwar annan. åter inkallades Mr Nils i hwijtare tillstår sin attest som
han i bookstafuen lyder, widare bekänner Mr Nils, dhet sista attest Petrus Paulin
wiste honom, war en litin skrift och badh honom skrifua under, och tå nämbdis
intit om Abraham Falkz gäld 100 rixdlr, och ingen sporde honom faderen tå ther
effter, vtan om Oluff Nilson, om thet war så paßerat. Widare Thyres Larso:
begärar Jonas Falk må afläggia sin lijfliga edh, hwadh han om dhenne skrifter weth.
Ty framkallades medh hand å book edeligen bekänner om Charta blank sågh
han ligga på bordit efftre sin Faders dödh, och mehnar thet skall ännu ett sådant
finnas, ther hoos bekänner han weet icke när hans salige fader Jöns Jonson skulle
skrefuit dhenne sista inlagda relation och beseglat, om handskriften på 100 rixdlr
war stält på ett skeen eller quantz wijs, Daterat dhen 12 augusti 664. Emädan han
tå intet war tillstädis vtan hans broder Carl falk allena, vtan witne, som
dock ähr medh hand och signete af Jöns Jonson underskrifuit och beseglat, wi-
dare bekänner Jonas han weeth icke om dhen relationen skrefs antingen förr eller
efter sin faders dödh, af Carl falk ähr dhen skriften skriffuin och stält, ytter-
mera begäras i protocoll införas, relationis mening, som ibland annat, efter påskrif-
uit exhibitum förmäler, salig Jöns Jonson skulle bekänna, dhet Abraham fick
af sin fader Jöns Jonson en obligation när han kom ifrån Armadien, på 100 rixdlr
egenom ett skeen, gården dher medh att befrija, Lijka som Abraham skulle haft
hwarken för peningar eller något annat hafuer någon obligation af migh, och
till större troo hafuer iag skriffuit Abraham några maneskrifter till
att låna migh peningar. [..] widare replicerar Hr Peder Paulin. om giäldit
100 rixdlr wore sant, så finnes dhet fulle i salig Jöns Jonsons book inteknat
och salig Jöns Jonson bytte gården barnen emellan medan han lefde.
Thyres Larson replicerar Abraham war borte, faderen bleff swagh och gam-
mal, hwad the andre bröderna sielfua giorde som tillstädes woro, gaf han sig
medh till frodz, sådant äre allt vtan owelde witne och bewijs stält.
Omsider vtan begära domb i saken. och Thyres Larson förmehnar dhen rela-
tionen Carl Falk skriffuit hafuer för mehnar han wara skedt på Charta blank
Tings Rätten finner skäligt, dhenne mörke contra handling stutzar wist
på en kraftig edh gångz befrijning, altså:           Vthi dhen
3r vthi then tuistige saak emellan wyrdige man Hr Peder
         paulin i Lyhult klagande, moth sin swågers Edhet och mtig
         Abraham Falkz fulmechtig Thyres Larson swarade om kiära
         tingskiötningz förwägring, af orsaak för skuld fordran efter
         twenne giffne skriftelige obligationer af salig Jöns Jonson i
         Jngelstadh kiärragård ähr tingsrättens vpskåtz domb then
         5 maij i Hampneda 668.
                                    Resolutio.
   Rätten finner skäligst dhenne tuistige widhlyftige saak upsät-
   tias till widare ansakning för sina orsaker till Reutmestaren Edhel
   och mtig Abraham Falk stämmer och kommer sielff personligen till-
   städis som fordrar giäldet effter obligationerna.
   Att så å å tinge ransakat, och för dhenne gång afsagdt betygar Lag-
   läsaren medh egin underskrifuin hand signete och nampn. Actum ut
                                                                                   Superius.
                                                                     vppå tingsrättens wägnar
                                                                             Synderbo häradh.

S.d. framträdde för Rätten ährlig och förståndig Nils Nilson i Markaryd
giästgiffuare och begärar tings attest, dhet hans heman Markaryd bleff aff
fienden tå the danska afbrändt then 26 octobris Ao 657 medh höö och sädh
och hwsgerådh? Nu ähr allom här i bygden vppenbart thet tå bemälte fiende
icke allenast brände vp giästgiffuarens Nils Nilsons medh många flerer af gran-
narnas hws och heman, medh höö, sädh och hwsgerådh, vtan och bortröfua-
de Boskapen medh lößörer quekt och dödt, och alt thet fienden förekom, tog
han bort, som något godt dugde, såsom giärsegårdarna medh annat mehr
sompt brände the vp, sompt förspilte, dhet the icke finge medh sigh: såsom
dhetta war en obotelig skade, synnerlig för bte giästgiffuare Nils Nilson, then
medh myckin bekostnat hade wäll vpbygdt sitt heman, i markarydh. ther öf-
uer ähr tillförene ransakat af Riksrådh högwälborne herre her Johan Ro-
senhane, och Hr Jöran Gyldenstierna, Landzhöfding, och tå allenast åtniutet
ett åhrs frijheet, nu klageligen sig beswärar bte Nils Nilson, dhet till
sådan hans upräsning medh hw, wåningar och annat tillbehör, moth så
stoor vndfångin skada, kan ett åhrs frijheet, icke långdt förslå, och althen-
stund han hafuer all sin förmöginheet till dhes giästgifuerij som ligger
i store concursu publicarum viarum och allehanda giästers ährliga nöd-
torfft anwändt, ähr förtij sinnat i all som diupest ödmiukheet, vnderdå-
nigst sökia hans kongl. Majestet wår aller nådigst herre och konung i
Swerige, han må nådgunstigst benådas medh lijfstidhz frijheet på hem-
manet han åboer och dhet så dyrt bekostat hafuer i sin och sin hustrus
lijfstidh, en kænnerligen så länge the giästgiffuerijt kunna vppehålla.
dhetta tings attest och ödmiuk begäran kan tingsrätten för sanningh
och rättwijsan skull icke förwägra, dheß till mehra wißo är

S.d. publicé bewitnades dhet Ripe i Markarydz sochn ähr öde ifrån
Ao 665 och skattabyrdz äganderna gå i bygden att tiggia.


                                                                                    S.d. framträdde
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3260 (AID: v205987.b3260, NAD: SE/VALA/0382503)