Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3280 (AID: v205987.b3280, NAD: SE/VALA/0382503)
4v Sammadagh framträdde åboerna i groerydh å skatta moth åboerna i Bäijerydh å skat-
ta swarande, och begärade ändelig sluth och domb på dhen syn och ransakning i hö-
stas höltz dhen 21 septembris 667. Bleff resolverat och dömbdt om bohlstada
skääl dhem emellan och sochnamärke efftre nämbdenes samtelige betänkiande
bliffua widh lagh dhet 26 cap. af Bygninga balken i LL. åån ähr Laga bohlsta-
de skääl dhenne bete gårdar emellan, men hwad ängahäfderna anlangar, blif-
uer dhen största och närmsta ängahäfden widh Broden Bäijarydh till nyttia
bohl in till giärsegården och öpne fäwätnet möter i åen, dhet öfriga wästan
åen kommer Groerydz åboer till som ähr i manna minne intagit på ens an-
nors bohlstadh. Men hwadh nyttia bohl widare i marken wästan åen widkom-
mer bliffue till Bäijaryd gårdz enskylte nytta i skogen till sitt egit gårdz
brwk effter gammal häfd, men om widare åwärkas eller sälies vtan loff
och minne af Groeryd samtykt, böte effter Lagh. Bygninga Balk. 19 Cap i LL.
Emoth dhenne domb inlägger Trotte i bäijarydh 3 marker på tinsbordet att wilia
wädia vnder en Lagmans skiärskodan, dock förmantis sättia lyfte för sigh att
widare lagligen vtföra widh nästa Lagmans ting om han gitter och kan annat
bewijsa än effter lag och skääl dömbdt ähr, dock skiötte intet lyfte sättia.
dher till mehra wißo, att så ähr ransakat och dömbdt betygar Lagläsaren med
egin underskrefuin hand Signete och Nampn. Actum ut Supra.

S.d. framträdde wälb: Johan rosenskantz fendrich och kärade till Peder Knut-
son och Jöns Månson i Steengårdznäs å skatta frälse, om byaskildnat, e-
mellan söra röößhult frälse och steengårdznäs, dhen ene beropar sig på
rågång, dhen andre på häfd, the begära tijdt ägande syyn, till nästa
ting, ty nämpdis tijdt, Simon i Wästerhult, Jon i wiggåsen, Peder Jonson
i Snälsböke, Jon i Horn, Peder i Berghem, Knut i biärnarydh, dag sättia the
sielfwe bequemligst,
Sammaledis begäras till Peder Swenson i Kohlhult några af nämbdene
medh samma resa, moth Jon Larson i Tofthult.

S.d. Bewiliades tings attest om Ryttaren Anders Christopherson i gnustorp, dhet
han ähr fulle en gammal Ryttare, tiänt Sweriges krona länge ährligen och
trooligen på månge tågh som spordt ähr myckit bekostat och spenderat på åtski-
lige rustningar, som hans officerare och Cammerater wetha witna, men nu ime-
dler tidh hafuer sig olyckan tillslagit han ähr råkader uti stoor fattigdomb
sompt genom åhrs mißwäxt och sädiskiöp, och sompt på rusttiensterna.
Noch witnar nämbden och almogen tillstädis, thet han ähr myckit bort-
skyldig här i bygden, och nu sist åbodt en Cronegård i Gnustorp uti Tutarydz
Sochn och Synderbo härad på fyra åhrs tidh, för fattigdomb skull legdt bort
till andra sompt åker och äng från gården sålt bort en gammal natt-
stufua, dock bygdt en ny stufua igen, och nu ähr bemälte Cronegård i gnu-
storp bliffuin på ödismål Ao 667. A 668 och hustrun sitter i husen medh
trij små barn, och mannen Anders Christopherson ähr nu bortrest /: till Stock-
holm :/. ähr altså Anders Chrstopherson sielff orsaken till gården ähr kom-
men på ödismål, dhetta attest för sanning och rättwijsa skull, icke kun-
ne förwägras. dhes till mehra wißo at så ähr bewitnat å tinge, i pro-
tocoll inskrifuet betygar lagföraren medh egin vnderskrefuin hand, iämpte
nembden medh häradz Jnsegle här under, Actum ut Supra.
                                                                              vppå Rättens wägnar.
5r
  S.d. framträdde för Rätten åboerna i ramborne Germund Månson, Simon Månson, Jon
Månson medh Erich Bengdtson och beswärade sigh öffuer sin granne Jöns Erichson i Ram-
borne thet han nyligen giärder in dheras gambla öpna fädrifft till haghe dhem till stort
mehn och skade, nu ähr Jöns Erichson hemgångin.
Resolutio, thenne må hafua twå eller tree owelda män at taga till witne dhet dhen nye
giärsegården ähr dhem till hinders och skade för dheras fädrifft och öffuer dheras
gamble häfd, Begärandes Jon i wiggåsen, Knut i Biärnare, Jacob Katt.
  S.d. framträdde Petter Paulin tullinspector och kärade moth åboerna i altaböke åskatta
om en äng som han mehnar skulle wara tagin och kommin ifrån Tansiö hans skatta
heman han nu åbygger, änkian i altaböke, medh Johan Swenson och Johan larson
swara och beropa sigh på gammal häfd och steenmärke, tydt begärar några
af nämbdenne såsom till ägande syn, Simon i Wästerhult, Peder a.s i Berghem,
Jon i Horn, Peder Jonson i Snälsböke, Anders Pederson i tuthult, nästkommande
lögerdagh.

Nilß
Erlandßz
S.d. framkom Nils Erlandson i rörshult medh Länsmannen Swen i Moanäs, och begärar
han må fylla isn utfästa edhgång för dhen beskylning om en hitt ask medh peningar
eller gull i Odensiö kyrkio altare, dult, nu swaras, dhet häradzhöfdingen wälb: hrn
Nils Nilson Lindegren hafuer migh Anders Anderson Lagläsare tillskrefuit i tu breff,
dhet medh dhenne edhgångin hafues fördragh till häradzhöfringens Lindegreens
dher emoth swrar Nils Erlandson han hafuer skaffat medh sigh hijt till tinget sitt
Lagkynde medh sin bekostnat, anmodar medh trägin begäran hans betingade Edmän
tå inskrifuas må, ståndandes iämpto tillstädes som efter fölier.
Håkon i Torarp, Swen i Giällstorp, Erland i Torarp, Anders i Torarp, Swen i Giäll-
storp, Swen i hästhult, Lars i Looshult, Jöns i Looshult, Thor i Torsaryd, Lars i
Torsaryd, Erich i Odensiö, Bengdt i Rööshult.
Nu witnar publicé å tinge, alle dhenne upskrefne ähre ährlige oberyktade dannemän
huilka och lofua sigh wilia stå i edh medh dhenna Nils Erlandson i rörshult, om
dhen fynden, som skulle i odensiö altare hittas, dher medh giordis afträdh.

 
S. d. Framstältis för Rätten twenne ogifte personer peder Larson i sällebråtin å frälse
och Kirstin pedersdotter i torseberga å frälse om lägrismål barn samanaflat som
föddis andre wekan efterkyndelsmeßo dagh i åhr, dhenne Kirstin andersadotter haf-
uer warit gift med en soldat Johan Larson i älmås bd, huilken hafwer för siu eller 8
åhr sedan sluppit knechten och gått ifrån thenne sin hustru, dock tillförene begärat
äktinskaps åtskildnat för sine orsaker, för en soldat Charis bd medh henne umgänge
sökt, han fäst utlag och wäriomål för henne om hoordomlast, och intet fulbordade
laggången, dher om finner åtskilige ransaknings tillförena åtinge omsidor folgdt
kongelig hofrättz resolution, men thenne förstälte personer bekänna intet äktin-
skap ähr lofuat thememellan.   Resolutio, nämbden finner skäligst Peder Larson
böte såsom för ett Lößquinfolk 3 marker till 3skiftis Efter hon war beryktat och sak-
giffuin för en ogift person och ty öffuergiffuin af sin man, noch gifs publicé å tinge
tillkänna dhet dhenne Johan Larson i Ålmhåås bafuer aldrig hug till at gifua sig
igen till Kirstin att sammanbo och hon beklagat sig tillförena dhet han nu på
fempton åhrs tidh aldrig haft med henne kötzlig beblandilse, eller äktinskaps
plicht, ty remitteras dhenne personer nu förestälte om skrifft och Gudz försam-
blings gemenskap till dhet wyrdige presterskap.

 
S. d. Framstältis Bengt brorson i älmås å frälse ogift bekänner sig lägrat
Bengta Thorsdotter i brännebaßer, barn sammanaflat som föddis then
19 Decembris 667. Nu betygas Bengta war tillförena gift och hennes man
Lars Swenson i torseryd dragon rymbde till dhe danske för ellofue åhr sedan
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3280 (AID: v205987.b3280, NAD: SE/VALA/0382503)