Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3300 (AID: v205987.b3300, NAD: SE/VALA/0382503)
6v Gårdar upbiudas

1/8 af Bößhult i Markarydz Sochn
1/3 af Swenshult i Hinnerydz S.
1 Ludde i Tutarydz s
½ Nils Snedingsgård i Borsna,
6 Skeppeland i Alanskiöp
¼ af ösehult i Odensiö s.
¼ af Norra ämbo i s.s.
Een äng på pant i FIäralt,
1/8 af Backagård i Dragerydh
½ ooshult i markarydz s.
5 tno land i söra tranhult
1/3 af Söregård i hallaryd,
½ Bråtin i s.s.
¼ af Foglehult i s.s.
¼ af Kråkerydh i s.s.
¼ af åhrbohult i s.s.
1/3 af kroxeböke i Hallarydz s.
¼ af östregård i Miäherydh
½ mellomgård i Traherydh,
½ mellomgård i torarp,
1/3 af grisshult i hallarydz s.
2/3 af ijsiöija i hampneda s.
1/3 af dhen andre tredingen,
2 wästre gårdar i håå för
   skattz räfst i Liunga s
½ norregård i Läsare. i s.s.
1/3 af skeda i ryßby s för skattz rest
1 Granhult i Agunnarydz s.
1 Rydh frälse säterij på kiöp-
medh holmen och wästertorp.
 
 
2
2 skeppeland i Böökhult
   och tu Laß äng i Anderstadz s
3½ sk. land i Bökhult på pant
½ Eliaskiöp i Giötherydz s.
5 lb ränta i förarp
2 tno Landiord i Läsare på kiöp
3/4 af Bökhult i Lijhult s.
1 Lijhult i Hinnerydz s.
1 östra tansiö i s.s.
¼ af wästregård i bäckare
½ wastre håågård
3/4 af tomhult i agunnarydz s
¼ af marsiö i anderstad s.
¼ af Looßhult i Odensiö s
2 tno Landiord i norregård läsare
1/3 af söregård i åby i Bärga s
¼ af marsiö i anderstadz s.
 
 
1
1/3 af norregård i ryßby
1 wäderbo
1 Eliastorp
 
frälse
på pant
¼ af stighult i Hamneda s
1 Tuthult i markarydz s.
1 hulegård i Tanneryd i s.s.
¼ af Skepalt i s.s.
1/3 af Arfwidzgård i drageryd
1 Söregård i Bräkintorp
1 wästregård bråna i agun.
1/3 af Swen Svensons gård i
     höreda i berga s.
 
 
3
7r
  Anno 1668 dhen 3.4.5. och 6. Junij ordinarie Lagatingh höltz vthi Synderbo häradh
i Nygård, vthi närwaro Edle wälb: Nils Nilson Lindegreen till Forsa Spåningslanda
och Bråkintorp Assessor uti kongl. Götharijkes hofrätt i Jönekiöping, häradzhöf-
ding öffuer Synderbo häradh och några härader i östergöthland, Sampt ähre-
borne wälbetrodde och förståndige män, Jsrael Jönson på tärnhult kronones
häradz befalningzman, vnderskrefin Lagläsare, Therslikest häradz Edzswurin
nämbd, medh menige almoge tillstädis aff bemälte härade.

                                                Nämbden
Jon Anderson i Horn, Peder Anderson i Berghem, Simon Thorson i Wästerhult,
Peder Jonson i snälsböke, Jon Nilson i Diagerydh, Jon i Wiggåsen,
Knut i Biärnare, Anders Pederson i Tuthult, Lars i ragnilakiöp,
Jon Kråk i Linnerås, Jon i Siöhult                 Påfuel Jönson i rydhF war gift
Sammadag instälte sig för Rätten trij quinfolk en pijga Johana Bengdtzdotter i
Holma
rna och kräffuer på sin resterande åhrslöner 14 dlr s.mt, dher till
änkian Botil Swensdotter i Grijßhult /: med thes syster Anna i rijpe :/ F widh Swen
Larson i Grijßhult, neka till betalningen, föregiffua hon mehr försatte hans
boo medan hon honom tiänte, och han war änker, Ther emoth inlägger Bo-
til Swensdotter kyrkioherdens her Peders Paulin sochna attest daterat
hinneryd
dhen 28 maj 668 och kyrkiones sexmän till witne, giffuandes
Botill ett ährligit och godt skåtzmål.
Resolutio, Tingsrättens utslag folgde, Botil må bekomma sin resteran-
de lön, och Anna Larsdotter i rijpe som hafuer en ostyrig mun och obewislig
käran sattis en stund i Järnen, hafuer intet at böta medh, dock strax efter
genom bön och förbön släptis.

 
S. d. Framträdde för Rätten Mtigh gammal Jönson officeraro klageligen
sig beswärade dhet en köpman Peter Knippenhof hafwer uthi helsingborg
honom arestera låtit för hans broders Swen Jönsons giäld i tansiö han ho-
nom skyldig war 28 dlr S.mt, for uttagna wahror, nu skriftteligen uhrsäk-
tar sigh Swen Jönson i tansiö, dher Gammal Jönson hans broder war
intet tillstädis tå han bleff skyldig dhe 28 dlr S.mt till Peter Knip-
penhof, och han lofuar sig siöllff at wilia betala som hans obligation
utwysar, Daterat Tansiö dhen 24 Januarij 668. och althenstund han icke
slapp för än han moste betala för sin broder,Ty begärar hans skatte iorda-
part ¼ i tansiö må honom tillslås och sättias i underpant, som först lyder
skaden och låter Jordaparten å tinge upbiuda, Effter Lag Köp.m B 14 c.
i LL.

  S.d. insinuerades och uplästis wälb: hr hans mölners öffuerstes breff
dat. then 2 sept. 667. om en Ryttares Citation som beskylles för en dödh
mans lijffspilning dhen han gaff skatten, nu höres intet af Ryttaren.

S.d. framkom Lars Erichson i Sproxhult och hafuer sin gårdman Nils
Swenson mißtänkt för sin Ryttare häst dödh uti een råås af orsaak som hans
afwundz man skulle iättatt honom skam, när the trätto och delade om gårdzbru-
kit af orsaak hans gårdadeel ähr wanlåtat werdin som hafuer legat öde dhen
Ryttare brukar på sin tiänst, Men Nils Swenson biuder dher jcke weder.

 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3300 (AID: v205987.b3300, NAD: SE/VALA/0382503)