Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3320 (AID: v205987.b3320, NAD: SE/VALA/0382503)
8v S.d. framträdde för Rätten Åke Anderson i skeda å skatta frälse, iempte sin hus-
bonde fougte       Johanson vti wälb: Oluf Liliesparres præsentia, och kära-
de moth Anders Nilson i Nygård å skatta, och gaf tillkänna dhet han
hafuer lånt Swen Sunason i Östraby å frälse af ryßby s. fem rixdlr
och en tunna korn, och han för lega lofuar och vtwißat Åke Anderson åker
om tw skeppeland, och hade i förledne åhr dhenne åker nu tuistas om, i pant
som Anders Nilson i wåår sådde, ty mente sigh dhen samma wilia behålla,
andock annor åcker i förre åhren häfdade åke för lega, och emädan Sune
intet betalte honom giäldet ehuru han lofuade eller annor pant, ty wille
icke släppa dhen åkeren han sist hade. Swen Sunason föregifuer Åke wille
intet låta blifua halmen widh gården, hans husbonde Frw hafuer låtit
förbiuda andra såå ackerenar och föra fohret ifrån gården war till half-
nat, när han icke sielff mechtar sig sädh i dhenna dyre tidhen, åke beropar
sig på lof att i wåår så åckeren, Länsmannen Jöns Olufson i Scheda, gick
förthenskull till om en söndag effter kyrkiotiänsten i wåår och wille
såå åckeren, tå kom Anders Nilson i Nygård som hade vpkördt åkeren,
och honom förhindrade, högg sönder säcken spilte vth säden, Anders Nil-
son swrar och föregifuer han hafuer och haft samma åker i pant på
fhem åhr för än åke dhen fick, och medh sine oxar effter åboens Swen Suna-
sons begäran körde vp åkeren, men om söndagen kom Åke Anderson efter gudz-
tiänstenmedh twå skeppor rough och begynte såå åkeren, tå kom iag Anders
Nilson något ijfuer och wille dhet förhindra, alt så måtte iag nödwäria mitt
vpkörda arbete, medh bondens samtyckio som skattar för gården hugg
så medh yxan i sädessäckin, så ett hugg i skålan, widare tillstår Swen
Sunason han hafuer lofuat i åhr Anders Nilson vpköra åckeren, och förbödh
åke widare beställa medh åkeren, som kijfuas om. Länsmannen Jöns Os.
i Scheda framkallades på sin Edzplicht bekänner han badh Åke forlijka sigh
medh Anders Nilson i nygård om vpärningen, och sedan må tu såå then ef-
ter tig icke betalas, dock icke om söndagen, än tillstås, dher såddes i fohren
Åke fiäriade sielff och sådde, noch låge dher iämpte andre åckrars skör-
de swen Sunason tillhörige. Ty frågas Åke hwarföre han icke greep till
een af them. Åke swarar, dhet [..] honom så före.
Resolutio. Bleff dömbdt och afsagdt efftre samptelig nämbdenes sluth
för wålzwerkan effter lag Kon. B. 28 cap i LL Tingsrätten finner dher
Åke Anderson hafuer sig förgripit som wille wälla sig till en annors arb:e
och åkeriord vtan lof och minne af then som skattar för gården, ty böte
Åke 40 mark till 3skiftis, noch för sabatz bruth till kyrkian arbitra-
liter effter häradz prowestens Consur. 6  och 6  till dhe fattige
för söndagz förargilse. hwad Anders Nilson i Nygård anlangar som med
sine oxar och bondens minne som skattar drager, förswarade sitt arbete och
åkeren dhet honom tillborde. Men för egin hämbd och förargilse efter
häradz prowestens censur gifue till Ryßby kyrkia 6  och betale
säcken efter mätismanna ordom, sädhen östis vp och skålan böttis igen
dher medh giordis afträdh.
Åke Anderson begärar komma till sin betalning för sitt giäld, fordom
att betala dhenne sakören medh, bleff bewiliat wederbörligen exequeras.
9r S.d. Bekände Simon i otarp dhet Anders Nilson i nygård kyrkowärd
bafuer behållit Ryßby kyrkios dråptunna, dher till Anders Nilson nekar,
vtan ähr anwändt till wijnkiöp och församblingenes nytta, som hans räkenskap
vtwijsa kan, ty fyra tunner wijnsäd förslår intet fyllest till så stoor försam bling
och folkrijk sammankomst åhret igenom.
Sedan iäffuade om en förgylt bruda krona, her Zachris compastor vpkalla-
des witnar dhet Anders  Nilson i nygård och flere af kyrkiones sexmän, vti en
godh mening byltte bort dhen gambla söndriga brudakronan Ryßby tillhör-
de för en wacker ny förgylt litin krona medh gullsmeden Mr Anders Thorson
i Wäxiö, och gofue honom 15 dlr s.mt emellan,
Wälb: Oluff Liliesparre till Fylleskogh gör ther emoth inspråk han bor intet
långdt dher ifrån hans salige swarfaders fader salig Christopher Anderson
till Steensnäs förährade mest dhen bruda kronan till Ryßby församling
han måtte och warit affspord och till rådz frågat innan the bytte henne bort,
dhen gamble kronan war och förgylt war störr, mågh myckit mehr, kanske
någon hafuer dher af egin willig profijt, och bytta, bewiliades gullsmeden må
dher om först förklara munteligen eller skriffteligen. Elliest swaras om
Bruda kronos förähring till kyrkian, af Salig Christopher Anderson till Stens-
näs finnes intet i gambla kyrkioboken, och ingen nu lefuander menniskia weth
ther om någon wiß beskedh, vthan Cronan ägde Ryßby kyrkios försambling.
Pastor Loci hr Johan Colliander vpsteg och giffuer tillkänna eftre sin salige swär-
faders ord Hr Carls i Ryßby, för något mehr än 50 åhr, fölle, sådana, dhet Ryßby
kyrkiotaak war illa nidrutit först han tijdt kom tå för 40 eller 50 åhr, och litit
godt i förrådh tillhörigt kyrkian, dher medh giordis afträdh.

S.d. framträdde för Rätten her Bengdt Petri Capelan widh hwijtaryd
bekänner han hafuer lånt ett sölff bälte på Steensnäs och fått till sin må-
ger Mathiam och satt dhet i pant till Bärga kyrkio för 25 kåppardalers
plåtar aff kyrkiowärdin Nils Bengtson i Ekornarp, och han sedan lånt
thet bort, nu sägis dhet bältit bleff bortstulit i wägin af Skånske Ryt-
tare. Resolutio: hwar går tll sin sägisman och bältit wederbörligen

S.d. kärade w. Johan Polman Reutemestare till Anders Hindrichson i Sönderå för
sielff pantning af hans bonde Nils Jönson om en legohäst till Kullen marknatz
resa, illa farin, och när Nils hemkom intet genast betalte 20 öra lofuat, ther-
före Anders Hindrichson för olaga pantning böte twå gånger 3 , ähr
 till 3 skiftes. och målzäganden sin pant igen, och Nils clarere legan,

S.d klageligen sig beswärade Gunmund i Skogsgård öffuer åboarna i Nor-
ra Tranhult Simon och Jöns ibm, at dheras sädh och fää ähr illa farit
och hamblat ty begära några gode män, att besee giärsegården. tijdt de-
puterades fyra af nämbdene Jon i horn Peder Jonson, Jon as. Peder as.
Anders i tuthult, i sin hemwägh. nu på timmen klagades dhet Jöns i Norra
Tranhult
skiött Gunmund i skogsgård medh näfuen för sigh af wredz mod
widh tingsplatzen, dher Jöns iko kommer dyle weder, Resolutio
Jöns i Norra Tranhult bleff saakfält effter dhet 16 Cap af EdzörisB.
at böta 40  till 3 skiftes.

S.d. Jon Jacobson i moo på sin broderbarns wägnar effter Måns Jacobson i quen-
slöff sätter Jon Jönson i quenslöff sätter pant i wederpart barnaiord, 8 skeppe
land, som peder katt innehafuer, Jon Jönson hafuer sin egin Jord dhes förutan
Rx Jon Jönson på pantsättia dhet han sielft äger.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3320 (AID: v205987.b3320, NAD: SE/VALA/0382503)