Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3380 (AID: v205987.b3380, NAD: SE/VALA/0382503)
14v tingsrätten togh vthi betänckiande, och Emädan dhetta ähr en mörk saak, och
nu i medler tidh ähr hr G. Gouverneurens hr Claes Lillieströms Breff
kommit, dher aff man icke heller någon rättelse kan få, Jämwäl nekar Måns
Månson högeligen till myntningen och säger sig sielff wara till bte peninger
fixerat och bedragin och tillbiuder sig medh ährlige och bofasta män wilia bef[ria]
och såsom saken ähr för Rätten heelt mörk och blind och ingen war som h-
onom kunde öffuertyga, dheße falske peninger myntat hafua, och the tolff bore
efter lag och domare reglerna antingen frija eller fälla, och hwar icke så kla[ra]
skääl äre, att the kunna fälla, ähr han noch warder, jcke dher mindre medan saken
groff och till större säkerheet gick Måns Månson sin edh medh hand å book och vthi
föredhen lofuar och swärier widh Gudh och hans heliga ord, dhet hwarken han si[elf]
eller hans folk hafua giordt eller myntat dhe tree falske peningar vpwiste ähr
å tinge, nembligen en rixdlr, och twå swenska half croner, vtan ähr dherfore os[kyl-]
digh att wara hans handa wärk, Bediandes sigh så sant Gudh hielpa, till lijff
siäll. Jämpte begärar hans Edmän fulgiöra Edhen och inskrifuas må, Jon Swen-
son i ifla, Nils Helgason i ijfla, Swen i huggeboda, Peder ibm, Peder Jönson [i]
Biörßtorp
, Peder Månson i läsare, Jon Månson i läsare, Påfuel Eskilson i ijfla
Esbiörn i Stockhult, lars Bengtson i tutaryd, Jeppe i Skiälsnäs, Jon Jönson [i]
ijfla
, nu witnas publicé alle dhenne här ofuanskrifne ähre ährlige obery[kta]
de och troowerdige bofaste män huilka swäria juramentum creditulis
efter domare reglan aff dhet umgänge dhe medh dhenne mannen Måns M[..]
i runkarp haft hafue af the liknelse och skääl dhe i saken wetha, troo [..]
Måns Månsons edh idag gången ähr reen och icke falsk, bediandes sig så sant
huldan till lijff och skiäll, Edhen frijmodeligen fyltes och Måns Månson sadh[es]
frij och oskyldig för dhen peninge myntning, så frampt Gudh icke fram[de-]
les på något sätt annat dhetta uppenbarades warder, Remitterandes altså
dhenne saak till högloflig kongl. hofrättens widare resolution, och förklara-
dhes till mehra wißo at så ähr å tinge ransakat af tingsprotocoll extra[he-]
rat, betygar Lagläsaren medh egen hand Signete och nampn. Actum ut supra.

S.d angafs Peder Stenson i brodh å frälse för stempningz försitiande 3 
Nils i Burhult för st. försittiande. 3 
Oluff i Hallsiö och Peder Pederson ibm och intet komme tillstädes, böte 3 
Bengdt Larson i tuna citerat och intet kom tillstädis, 3 


                                                                                          Fölier vpbiudning
15r Gårdar vpbiudas

1 Bartileboda skatta frälse i Bärga s.
1/3 af söregård i åby i s.s.
2/6 af söregård i åby i ss.
½ norregård i åby i ss.
1/4 af maresiö i anderstad s.
½ Bläkinge i odensiö s
1 ooßhult ha ½ i markarydz s.
5. tunno land af söra tranhult.
1/3 af söregård i hallaryd
½ Bråtin i s.s.
1/4 af Foghult i s.s.
1/4 af kråkery. i s.s.
1/4 af åhrbohult i s.s.
1/3 af kroxeböke i s.s.
1/4 af östreg. i miäheryd i Liungas
½ mellom gård i torarp i odensiö s.
1/3 af grijßhult i hallarydz s.
2/3 af ijsiöa i hamneda s.s.
1/7 af af andre tredingen s.s.
1/3 af soheda i ryßby s..
1 Granhult i agunnaryd s.
1. Säterij i s s Ryd

 
1
2 wästreg i håå i Liunga s.
½ norregård Läsare i s.s.
 
2


1/8 af bößhult i markarydz s.
1/3 af Swenhult i hinnerydz s
1 ludde i tutarydz s.
½ Nils Snedingz g. s borsna
6 sk. L i alanskiöp
1/4 af ööshult i odensiö s.
1/4 af Norra änbo i s.s.
1 äng i fiärhult på pant
1/8 af Backagård i drageryd
 
3
2 tunneland i Läsare på kiöp
1 punna ränta i torlarp hagagård
8 skeppel. i quänislöff i pant
   till barn för 48 dlr s.mt
2 gårdar ryd i Giötherydz s. skatta
   låter förbiudas tingskiötning
3/8 af Skattagården i skeen
1/4 aff stockkhult i hinnerydz s.
1/4 af Lombakull i Agunnarydz s.
1/4 af forsa i torpa s.
½ Stafsiö angelstad s för rest
1/3 af horsnäs i tutarydz s
½ finnalt i pietterydz s
1/8 af böke i Lijhult s på pant.
 
1  
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3380 (AID: v205987.b3380, NAD: SE/VALA/0382503)