Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3350 (AID: v205987.b3350, NAD: SE/VALA/0382503)
11v orsaken ähre döde blifne, och en stoor deel boskap vtdödh worden så af siukdom som aff
foderlösa skull, hwar om wij vthi diupesta vnderdånigheet förledne åhr hafuom
h: k. maijt. supplicerat och tillkänna giffuit wij hafuom och största orsaak
på dhet vnderdånigste h: k: maijtt att betacka, som medh all konungsligh
nådh wår nödh hafuer medh barmhertighetz ögon ansedt, och oß tillgif-
uit Boskaps skatten för förledne åhr 667 huilket war oß en synnerlig
hielp och om mögeligit wore att wij dieerfdis bedia, att oß än ytterligare
och för innewarande åhr måtte till wår större vprättilse bliffua för bo-
skaps skatt förskonte, ähr dhet wij vthi diupesta vnderdånigheet anhålla.
  J lijka måtto beklaga sigh dhen menige man vthi Synderbo häradh
öffuer inwånarna vthi halmstadh, som ähr dheras närmesta Siöstadh, i dher
att dhe sättia wärdering och prijs både på böndernars wahror, som föras
till dhem för så ringa dhe wilia, och sina kiöpmans wahror dyrka dhe
sielffue, effter sitt egit godhtyckio vnderdaneligen bediandes att en frij handel
må dher som annorstädis idkat och brukat bliffua, såsom och att wij få at
niuta h:k: maijttz nådiga placat om saltkiöp och säliande, huilket wij
till Datum intet åthnutit hafuom vthan af oß till största ruin och
skada tages än 6  för een skeppa, salt, hafua och tillförena tagit 8
och vnderstundom 10  s. mt. för en skieppa, huilket oß brede wedh an-
dre beswär icke ringa vthblottat hafuer.
Wij hafuom och icke ringa orsaak nu som tillförena på dhet högsta oss
beklaga öffuer dhe store beswären wij moste vtstå medh dhe månge durk
tågh som igenom dhetta häradet för dhes wägars geenheet och bättre wägars
skull skeer, serdeles och i synnerheet beswärom wij oß öffuer dhe månge
och store öhlpeningar som bliffua oß aftwungne, och sedan alle gemene
soldater liggia stilla hoos hwar gård i twå dagar och taga skiutz hästar en
åth hwar dhera soldaten lijka som officerarne, dher dhe icke alle få hästar
så twinga the oß at gifua peningar dherföre, wij hembärom i diupesta vnder-
dånighet h: kon. maijtt, vnderdånige tacksäijelse som förledne åhr haffuer
sig vnderdånigst förklarat att dher på böter skulle förskaffas, hwar om
ij än ytterligare och i största vnderdånigheet bönfallom, ty dhet beswäret
ähr som oß högst trycker, wij beklage och serdeles som skulo skiutza till gren-
sen åt markarydh, att wij icke slippe hem medh wåra hästar förr än wij hafuom
skiutzat 8 eller 9 mijl vthom gränsen hwar igenom wåre Creatur aldeles
fördärfuade och vthmachtade bliffua, vnderdåneligen bediandes någon
förordning måtte göras att wij kunne slippa, widh nästa Rättarelagh
vthom gränsen på dhet wij någorlunda dhe margfaldeliga skiutzningar
vthärda kunne, wij hembärom h: k: majtt, Een ganska vnderdånig tack-
säijelse som och förledne åhr allernådigst hafuer sig förklarat, att wij
skulle åtniuta hk: mtz för dhetta nådige resolution om skiutzferdz-
peningar vnderdåneligen bediandes att wij h:k. maijttz resolution
åthniuta måtte. wij som boo på militaæ heman vnderdåneligen bediom
att wij måtte slippa och inga rotapeningar vtläggia oftare än vthskrifning sker
och icke åhrligen vttagas rotapeningar som här till skedt ähr, och att
wij måtte slippa effter vtskrifnings commissariers instruction såsom an-
dre skatta och Crone, medh 1 dlr, wij på militiæ heman bedie och så vn-
derdåneligen att wij måtte åhrligen på afträdz dagen få göra wår Räkin-
skap och slippa medh wåre gamble vtskylder och Jcke tillåtas vpskiuta
medh räkinskapen till andra, ia tridie åhret, ty sombliga komma medh tu el-
ler trij åhrs efterräkning och tå effter dyraste tidhen, serdeles landtågz giär-
den stegla och egenwilligit wijs stora räster oß påföra.
ytterst beklagas att wij icke få i tidh leffwerera mindre wetha hwem
wår tijonde hafua skall, vtan vnderstundom bliffuer liggandes långdt in på
12r andre åhret och i medler tidh af rotter och möß illa fördärfuas och således icke
ståår sitt måhl, vnderstundom fordras han och i otidh bort tå aldra wärst fö-
re åhr, vnderstundom tå när man skall begynna sin wåår, och tå moste man
giffua hwadh som dherföre begäras att man får bliffua hemma medh tijon-
den, vnderdåneligen begärandes wij måtte antaingen få lösa och kiöpa wår
tijonde för 2 rixdlr tn:an som tillförena Ao 662. allernådigst resolverat.
ähr eller och lefuerera ifrån oß tijonden i rättan tidh, tå föhre ähr att man
kan dher medh fortkomma. hoos k: majtt vvpå dhenne enfaldige beswär
vti diupast vnderdånighet tröstelig resolution och hugnelig swar medh längtan
förwäntom, slutelig effter wår liktz skyldigheet ährom och in till wår
dödzstund förbliffuom             Edher kongl. maijttz
dheß till mehra wißo.                                          wnderdånige trooplichtige
                                                                        vndersåtare samptelig skatt
                                                                        dragare vthi Synderbo
                                                                           häradh.

S.d. kom för Rätten Erich Jonson i marsiö, och inladhe en witnes-
skrifft huru han och hans bröder ähre föreente om dhe Jordägor the hafua
arft efftre dheras föräldrar som ähr en fierding vti marsiö gård. Så haff-
uer Erich Jonson och hans hustru Kirstin Andersadotter kiöpt tillhopa
af Jöns Jonson i wlarp och honom för sin broderluth giffuit 23 rixdlr
Peder Jonson i angelstadh för sin broderluth bekommit 23 rixdlr, nu berättar
Nämbdemannen Jon i wiggås hustru Ingredz barn i dragerydh ägde 1/5 i bte
marsiö
, som war en systerdeel, och nu hafua hennes barn i lijka måtto
sålt Erich Jonson samma systerdeel, och dherföre bekommit 22 dlr. s.mt.
dhes förvthan bafuer Erich sielff arft vti bte marsiö, en broderdeel att
han och hans hustru äga nu tillhopa 1/4 i bte marsiö gård, altså be-
gärade Schergianten Erich Jonson på sin och sin hustrus wägnar faste-
breff och skiöte på bte kiöp. och såsom dhet war godwibleligen slutit,
richtig betalning bekommit Jämwäl bemälte 1/4 Lagbudin och Lagstån-
din ty dömbdis dhetta kraftigt och gilt, nu och i tollkommande tidher.
Således afhändes.

S.d. upstegh för sittiande Rätten Jon i wiggåsen och inlade ett kiöpe-
breff medh troowärdige witne bekräftat Jämwällbekände att peder
Jonson i wiggåsa af egen fry wilia och berådde mode hafwer uplåtit och sålt
Johan Håkanson i wiggåsa och hans hustru Kirstin Larsdotter een heel fier-
ding i söndre gården wiggåsa för 100 dlr. S.mt. och 2 rixdlr i ättlofs gåf-
ua, medh för ord att han peder Jonson skall sig till oppehålle få behålla
halfue fierdingen och bte fierding så länge han förmår dhen bruka och 
göra dher skattjorr, och på intet annat wilkor, såsom och tillståt honom
här på fäste och tingskiöte taga, altså b.te ¼ ähr lagbudie och lagst.
och kiöpet medh win och witne giordt, ty dömbdis samma kiöp kraf-
tigt och stadigt nu och i tillkommande tidher, således afhändes.

S.d. kom för Rätten nämbdemannen Jon Anderson i horn inlade ett
kiöpebreff medh witne bekräftat, hwar vthinnan befinnes och witnas
att Jöran Knutson i andersta hafuer af frij wilia sålt till Peder Jönson
i Bäckarydh en treding af Lille Jonsgård Bärgzgård i Berghems by och kon-
na sochn, belägin och derföre bekommit 124 rixdlr hafuer och Jöran
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3350 (AID: v205987.b3350, NAD: SE/VALA/0382503)