Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3330 (AID: v205987.b3330, NAD: SE/VALA/0382503)
9v
  S.d. her Jöran i Anderstadh begäre een Eek till fyller att få loff hugga med
Jordägandernas wilia å skatta i wästerhult, R. Blifue effter skogsordinantia
af Skogewaktaren afmärkt.

S.d. framkom för tingsrätten Jon Jönson i hermansmåla begärar han må gå och
fylla en sexmanna vtfästan edh, ty lofuade och swor widh Gudh och hans he-
liga ord dhet hwarken han Jon Jönson hans hustru eller barn hafua tagit
eller stulit bort något swijn ifrån wälb. Oluf Liliesparre i förledne tidh,
vtan ähre dherföre oskyldige, bediandes sig så sant Gudh huldan till lijff och
siäl, hans Lagmän och Edhkynde framkallades, Måns p.s. i höreda, Jon Jön-
son i lökare, Nils i Kiällaretorp, Peder Jonson i höreda, Jöns Jönson i Don-
halla, Nils Widh quarnen, ähre ährlige oberyktade dannemän, Swäria med
hand å book juramentum credulitatis efter domare reglen, aff thet vmgänge
the medh Jon Jönson i hermansmåla haft hafua, at the liknilse och skääl the
i saken wetha, troo the Jon Jönsons edh i dag gångin ähr reen och icke falsk
bediandes sig så sant Gudh hielpa till lijff och siäl, Edhen frijmodeligen
fyltis, Jon Jönson, huard hustru, och barn dher medh frijsadhes och huilken
dhem sådant förkastar och icke mechtar bewijsa må wara förtänkt vnder-
gå Lagastraff. Men Swen Olufson i klöfuare å frälse för ährerörligit wij-
te böte 40 mark till 3 skiftis.

S.d. Jacob gulsmedh i borsna böte för målzmanswälde i ens annors saak
 till 3skiftis. konungsBalk 29. cap i LL.

S.d. framkom Nils Anderson i grimmarp fougte och tilltalade Simon Staphanson
i dragerydh å frälse för otidig fluttning medh [..] sålt olofuandes ifrån
Frälsegården, dock betalt skatten, dhet swaranden tillstår.
Rx Simon Staphanson böte 6  till 3skiftis och åter skadan, med en
tunna roug Effter Lagh Jorda Balken 24 Cap i LL dhet öfriga må Simon igen
hafua, 10 skeppr.

Thernäst öffuer hyalte dombs uphögning klagar Nils as. medh begäran han
lagligen rättas må, widh 40 markz wijte.


F kijdet

S.d. utfäste Jöns i Finnhult en treggo manna edh dhet han eller hans folk
icke hafua medh wilia eller weth kändt gömt eller duldtF som hörde Ingebor
Jönsadotter i gäßebo till, vtan ähre dherföre oskyldige. bediandes sig så sant
gudh hielpa, hans Edmän Nils Nilson i ösiö Sune Jönson i sommarsäte, Eden
frijmodeligen fyltes och han frijsades, och dömbdes oskyldig för samma squal-
ler, tigge pijgan Ingebor ähr bliad, som haffuer inbekat sig bygda squalleret

S.d. Lars i tommare angafs för stempning moth Lars i ränte at böta 3 

Sammaledis Jöns Larson i Rommarehylte angafs för stempning moth Hr
Lars i Agunnarydh at böta 3  till  3skiftes.

S.d. Begärade Börge buhr på högwälb: skattmestarens frwes wägna och w
Frw Beata kyles fougte Lars Nilson häradzsyn emellan anshult Frälse
och åboerna i Lombakull, Nils Peder och Måns i Lombakull beskyllta Nils
och wrbiörn i anshult att the hafua stulit sig till att hugga nedh dheras
skoug, men anshult förmehna dhet wara huggit på dheras byamål, medh
trägen begäran anhålles om häradz syn till korsmeßo om fulmacht wärf-
uas dher förinnan.
10r S.d. framträdde för Rätten wälb: Hans Kyles befalningsman Nils Anderson
och vpwiste som vplästis dhens högloflige konglige Götharijkes hofrättzBreff,
Daterat Jöneköping dhen 18 Decemb. 667. om Buddatorps frälse hemmans
skiftning, dher af halffparten kommer wälb: Hans Kyle till på dannäs,
dhen andre halfdelen hörer wälb: frw Kirstin Siöbladh till, ähr dock icke
mehr än en halft heman i sig sielfft, nu bewitnas af grannarna dhen
halfdelen Simon Erichson åbodt hafuer nu i 33 åhr, ähr wäll bruke och
hållin, men dhen andre halfdelen, som hans Broder Zachris Erichson åbodt
hafuer i fempton åhr, ähr illa hållin och brukt wordin, dher om finnes ran-
sakat i förledne åhr, 667. dhen 18 Junij.
Nu framstegh för Rätten wälb: frw Kerstin Siöbladz fougte Sune i Lång-
hult och vpwijsar på sin husbondes wägnar beropades sig på gammal Jor-
dabytz häft, i bte Buddatorp nu i 33 åhr.
dher emoth lätt Nils Anderson vpläsa en quinfolkz witnesskrifft af Hr Lars
Siggonio antecknat effter begäran dhen 8 septemb. 667 på Hr Kylens an-
part lydandes dher medh en quinna Hr Elin Eskilsdotter i sputatorp bekänner
hennes man och hon sålde till Simon Erichson sin deel som dhe åbodde, och dhen
Jorden han medh Jons Birgeson bytte war wälb: Hans kylens, och Jorden dhe
afflötte hörde salig hrn Siöbladen till, noch systrarna widh dhenne brö-
derna, ähro i samma bekännilse, nu ähro dhenne quinfolken icke tillstädis,
när dombden skulle slutas för swågerskapen skull togh hrn Lindegrenen
sig undan.            Resolutio.
Emädan åboen Simon Erichson hafuer på sin Edzplikt, tå, såsom medh Jord-
ägandens bewilning ingått medh sin gårdeboo Buddatorps hemans luth skift-
ning för '33 åhr, huilket sedan så länge oklandrat ståndit, och dhen ene delen
Zachris åbodde ähr illa brukt, dher Simon icke kan wara i wållande. Ty
vpsattis till dheß åckers anpart seerdeles bätter vpbrukter warder till iäm-
föres moth dhen andre. Jorda Balk. 33. Cap. i LL.
dheß till mehra wißo att så ähr å tinge afsagdt betygar Lagläsaren med
egin hand signete och nampn. Actum ut Supra.
Emoth dhenne domb appellerar Nils Anderson medh 3 
hwar emoth protesterar Sune i Långhult om hinders och bekostnatz betalning
och att utföra widh nästa Lagmanstingh.

S.d. angafs Nils Pederson i Skaarp för stempning moth Lars i ränte.
Carl Jönson Falk angafs för stempning om stäld, at böta 3  i ingelstad.

S.d. Bewiliades till torpa kyrkio några Ekor som medh Nämbdennes wit-
nesbyrd och skogawakternas afmärkning afwittras 4 st. dijt skickas
Jon i wiggås, Peder i Snälsböke, Jon i Siöhult, Knut i Biärnare, Jon i horn
Simon i wästerhult.
Sammaledes till hamneda kyrkiobygning 4 stycken Ekor,
och planteras tu vnge trädh för hwario afhuggies.

S.d. framkom Anders Olufson i älmtåsa och kärade moth Nils Anderson
i älmtåsa å frälse om skiälsord Ngen: kallat honom hema liugare, osch-
naliugare och tingsliugare   Resolutio. upskiutz till witne och bewijs
hwar sådant icke nögachteligen bewijsas hwart skiäls ord för sig må dherpå
laga böter fölia. Effter witnen som beropas på icke ähre tillstädes.

S.d. Gisle i horn anklagade Peder Jonson i Biörstorp för Eeke skade, kännes
widh een eek, böte 9 dlr Jordägand. och 12  till 3 skiftis, efter Skogsordinant.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3330 (AID: v205987.b3330, NAD: SE/VALA/0382503)