Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3400 (AID: v205987.b3400, NAD: SE/VALA/0382503)
16v och oansedt i fastebreffuit står skrefuit i henne siste hustrunes nampn
går dhet likwist henne eller hennes barn intet widare än, är hennes
fäderne, dhetta witnade och wälb: Axel Kååse, som och heela försam-
blingen, altså bleff dhet och så afsagdt at såsom i brefuit för dhetta
war orätt andragit och dher vthi effter angifuandet infördt, ty skall
dhet och ingen i sin rätt præjudicera.

S.d. kärade Anund i grytthult till frw Agnita i Tomhult om 6
rixdlr dhen hon består.

S.d. Anders i älmptåsa klagar at frw Agnita ähr honom skyl-
dig 2 rixdlr en tna korn, 2 åhrs vtlagor Cronones skatt af Tom-
hult för 656. 657. in allis 14 dlr 25 öra s.mt. huilket på-
lades honom medh räkning bewijsa sedan skall han hafua till att för-
wänta dhet vthslagh som wederbör.

S.d. framkom för Rätten Erich gunmundson förare medh sine medharfua och kä-
rade moth Sten Olufson i horsnäs först om en borgat oxe till 5½ rixdlr
dhen Steen gick i lyfte före, Steen gaf fyra skeppor korn på oxen till Anders
Christopherson i gnustorp, dhen oxagiäldit tog till sig att betala, huilken
lofuar betala medh första, lofuar vtwärderas. dhes föruthan gifr till känna
föraren Erich s:s. hafuer begynt köpa en Jordadeel af Hillegard i Horsnäs
för 40 dlr. s.mt. nu säga dhe andre medharfua till Hillegard fick intet all sin
vtwißat betalning och hon bleff död barnlöös, Erich förare swrar, står icke
köpit, så begärar han sina vtlagda peningar igen, på hans wägnar hafuer
Anders Jönson i tutaryd och Jöns Jacobson ibm, betalt till otta rixdlr, han
sielff till 21 rixdlr, resterar 11 rixdlr medh oxin. Anders Cs. betalar inna 4 weckur.
dhen andre siettingen i Horsnäs otisputerades om giäldz betalning.
hwad Hillegardz arf anlangar giorde Anders Bang reda före, dock bliffuer
Anders Bang skyldig till hillegardz arfuingar 4 rixdlr dher med gafs
dag till Michaëlis 668. elliest må vtpantas.
Noch sägis föräldrarna vpburit Erich G.s. knechtelego till 80 rix-
dlr.     Jon Gunmundson skomakares räkinskap fordran effter föräldrarna
till 41 rixdlr.
Begge bröderna Jon skomakare och Erich förare i horsnäs kännes wid the
toge bodet som thet stodh, efter föräldrarna, The andre syskonen kräf-
uia och sine giäld som the föregiffua åtskilige.
Rx. vpskåtzdomb folgde tingsrätten finner skiäligit, Een richtig inventarij
längd, moste af Jon och Erich vptechnas, som the må medh sina siälars salig-
hetz Edhar bekräfta, såsom och att intet arff effter föräldrarna fallit, ähr
vndandoldt wordit.

S.d. framkom Swen Jonson i bredeslätt och begärar gå en trigge manna nu

vtfästan edh, dhet hwarken han eller hans hustru Kirstin Gunnadotter hafua
ihiälslagit något swijn eller medh wilia dödat som Steen Olufson tillhörde
vtan ähr therföre oskyldig eij heller weth hwar thet kom, Bediandes sig så
sant Gudh hielpa. Hans Edmän Gunmund i Skogsgård Erland ibm.
Swäria juramentum credilitatis, Edhen frijmodeligen fyltis och Swen
Jonson sades dher medh frij och ledig.
Noch witnas om skiälsord vpwuxne Kirstin Gunnadotter kallat Karin Steens-
dotter swampekoo, Kirstin blef sakfält at böta för oquädiesord af hastigo
mode 3  till 3skiftis. tingm. B. 43 c. i LL.
17r S.d. Anders Jönson i diurarp kräffuer en lånat rixdlr aff Jöns Ebbason i Skoga, Jöns
Ebbason kännes widh lånet en rixdlr aff Anders, nu will Jöns quitta för Anderses
moder skulle fått en stuut kalff aff sin syster Jönses hustru och wara honom
obetalt för 11 åhr sedan, men rixdlren låntis i wintras
Resolutio, Jöns moste betala en lånt aff sigh rixdlr, och hustru systeren Kirstin
Månsadotter betale till Jöns Ebbason dhet som kännes 2  s.mt. Effter lagh
köpm. B. 8 cap i LL. altså gånge hwar till sin fångisman.

S.d. Bewiliades till tranhult och skogsgårdz vtäng några af Nämbdene, at
wetha på hwars byamål giärdis fredh fällis, och then äger giärsegård wår-
da som ängian äger emallan sågsgård och tranhult.

S.d. Bewiliades Påfuel Jonson i rydh, Jon i Siöhult och Knut Bengtson i Öslöff
ehrkändis af nämbdene dher till nämdemän tiänlige att bijsittia, aflade
sine nämbdemäns edh.

S.d. wälb: Axel Kåse begärar bliffua om ooshulte domb widh skriffteligh
förlikningen som hon i bookstafuen lyder, eller wederparterna wilia låta ser-
deles hålla häradzsyn, will han låta sig dher efter bequemma.

S.d. Repeterades om damben widh Bököen sampt Bergagården och Swineberga
frwedamb kallat, huilken vplästis Daterat dhen 27 Julij 666. Tijdt nu skic-
kades för klagomål skull, Jon i horn, Simon i wästerhult, Påfuel i ryd, Jon
i Siöhult, att ehrfara och pröfua om damben ähr förbygd nyligen ofuan till
skada för änga ägandom till mehn.

Noch sägis föräldrarna vpburit Erich G.s. knechtelego till 80 rix-
dlr.     Jon Gunmundson skomakares räkinskap fordran effter föräldrarna
till 41 rixdlr.
Begge bröderna Jon skomakare och Erich förare i horsnäs kännes wid the
toge bodet som thet stodh, efter föräldrarna, The andre syskonen kräf-
uia och sine giäld som the föregiffua åtskilige.
Rx. vpskåtzdomb folgde tingsrätten finner skiäligit, Een richtig inventarij
längd, moste af Jon och Erich vptechnas, som the må medh sina siälars salig-
hetz Edhar bekräfta, såsom och att intet arff effter föräldrarna fallit, ähr
vndandoldt wordit.

S.d. Nils Månson i Angelstad beswärar sig öffuer sin swärfader Jöns
Anderson i Roen af tannaker Sochn, dhet han hafuer vti hans frånwaro
tagit igen all sin dotters hans hustrus kyrkio och sängakläder effter hennes
begrafning. Nu begärar Citation till bte Jöns Anderson at möta wid
nästa ting och boskapen sätties i Quarstad till Laga vtförning eller
förlikning.      dher medh giordis afträdh, och medhdeltis Citation.

S.d. Jöns Anderson i boaryd blind å skatta frälse kärade moth sin syster Jngebor
Andersadotter om husanytta i gården, Rx häfde hwar som the bruke och skatte
till. noch iäffuades om twå boosdelskoer som bröderna bekomme
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3400 (AID: v205987.b3400, NAD: SE/VALA/0382503)