Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3340 (AID: v205987.b3340, NAD: SE/VALA/0382503)
10v S.d. framträdde wälb: Carl nederwudd till Marsholm och borsna kärade med Pe-
der Sunason moth sin broder Jöns nederwudd på förarp om en nidhuggin kattißa
aff Jöns nederwudd, som ähr bygd widh ängen dhen dher brukas till Peder Suna-
sons gård i söra borsna, och hans moder frw Karin Liliesparre brukte en tidh
gården i söra borsna och ängen, så och lätt sättia kattißa widh ängen när bön-
derna brukte gården, behölt modern kattissan effter sitt behagh, Jöns nederwud
beropar sig på witne.   Anders Olufson i älmtåsa framkallades, widh sin siäl
saligheet witnar, dhet ängen och kattißan bruktis oklandrat till borsna tå theras
salige fader ther bodde för 50 åhr, och war rättare på goßet, Peder Sunason
föregiffuer han hafuer bodt i Söregård borsna vti 28 åhr och innehäfdat ängen
och i medler tidh vpsatt kattißan i sitt förra ställe. Thernäst framkalla-
des Lars Pederson i steensnäsatorp Edeligen bekänner tu åhr han bodde i borsna
bruktes then ängan thet ena åhret till förarp, andra till borsna, men om kat-
tißan weth han intet beskedh och afsteg.
widare Peder Sunason klagar dhet wälb: Jöns nederwudt hafuer sönder huggit
hans nyia kattißa alt sönder i stycke, och vtan loff tagit hans skepp och rördt
af wägin och junkar Jöns drägar tagit bort hans roor rede.
dhernäst en prestman hr Faije i Siöatorp vpkallades på sin siäl saligheet
bekänner dhet ängen bruktis till borsna, nu trätis om i 23 åhr, men kattis-
serna i siön lätt Frwen bruka stundom här och dhär.             Sist
wälb: Jöns nederwudt förskiuter sig på gamble domar af Salig wälb: Nils
Siöbladh, at ängan skulle wara dömbd till förarp, Ty vpsattes till widare ran-
sakning, om sådant medh domb bewijsas kan.

S.d. angofuas af skogwaktarena Nils i orberg och Lars Olufson dheße efter-
skrefne för stempnings försittiande, Peder och Nils i torseberga 3  hwar,
Gunmund i boalt för böke skade, stämbd böte 3  till 3skiftes.
Peder och Daniel i Börkynw angåfues för diura skiutning att böta hwar
 till 3skiftis.

S.d. Effter som krigsCollegij Breff ähr ankommit att man skall förskaffa richti-
ge attester om några af dhe gamble förlammade soldater som kunne hafua nu-
tit någon spannemål till vnderhåld, ähre genom döden afgågne, eller än kun-
ne wara lefuande, hwarföre begärtis att dhen loflige tingsrätten behagade
giöra sigh kunnogt om dheße efterskrefne som hafua sin hemwist vthi
Synderbo häradh och dher på medhdeela ett sanfridigt bewijs, nembligen,
Peder Swenson i gårsedt, Jöran Christopherson i marås, Håkon Swenson i flattinge
Jöns Ingemarson i ramsås, Peder Månson i hinnerydh.
Nu witnar nämbden på tinge medh flere dhet dhenne fyra ofuanskrefna, ähre
än i lefuandes liffue vti sin fattigdomb, så när som Peder Månson i hin-
nerydh, huilken tillförena bodde i lopaskogh, dher bleff afsompnat i wååras ett
åhr sedan, dhetta för sanning och rättwijsan skull icke kunne förwägras.

S.d. vplästis wälb: hr Landzhöfdingens schedel gifua till giästgiffuaren
Anders Nilson i nygård om skiutzningsfrijheet och inquartering.

S:d. om barna arfueiord i stora rydh vthi Götherydz s. efter salig Johan Nil-
son i stora rydh, låter Börie Jönson i rydh skriffteligen förbiuda sälia eller pantsättia
ifrån arfuingarna som ähro i Stocholm. Daterat Stocholm dhen 2 martij 667
Bleff publicé warnat, med sådan insolentz hafuer fördraa, sälia en annors iord, äganden
owetandes, om någon dhet giör hafue förhafuit sina peningar, och then som
o hemult sälier böte lagligen.
11r S.d. præsenterades en attest vtgiffuen af kyrkioherden her Peder i Lijhult, hwarvthinnan
han bewitnar at Jacob Pederson i tonnerydh och hans hustru Kirstin Jonsdotter
hafua kiöpt och ärfft 1½ fierding i tonnerydz gård, först haffuer Jacob ärfft medh sin
hustru Kirstin Jonsdotter Jord i bemälte tonneryd, till 28 dlr, S.mt, sedan hafuer
han köpt aff sin hustrus broder Swen i Räfwalt Jord dher sammestädis, för 57 da-
ler s.mt, än hafuer bte Jacob hans bte hustru kiöpt ibm af sin swåger Anders
Pederson i Skinnersböke Jord för 28 dlr s.mt. Jtem aff Swen i tijeböke kiöpt ibm iord
för 20 dlr s.mt. än hafuer han köpt af Jöns i Eköen ibm Jord för 87 dlr s. mt..
och en rixdlr i ättlefnat, Summan tillhopa ähr 221 dlr, huilket kiöp såsom
dhet ähr medh witne bekräftat, Jämwäl bte 1½ gierding Lagbudin och Lag-
ståndin ty dömbdis dhet krafftigt och gilt ewerdeligen stånda och aldrig åter-
gånga och såledis formula Communi.

S.d. Insinuerade i Rätten Ryttaren Conradt Wichtman och klageligen gaff till
känna huru såsom hans gård Rydh i Hinnerydz sochn innewarande åhr aff en
häftig wådheld upbrändt åhr, hwar om han begärade en sanferdig attest, tå bliff gå
om ransakat bewitnat och i sanning befunnit, dhet Gudh bättre, sådant skedt wara
att heela hans gård, medh all hans egindomb, så sadh som annor husgerådh åhre alle
i aske lagde och upbrånde wordne, undantagandes en stufua och några ladugårdz
hans som bliffuo behåldne och emädan dhetta sig såledis i sanning befans haf-
uer Rätten honom dhenna attest skäligen ey kunnat eller welat förwägra.

S.d. kom för Rätten Jöran i böke och begärade ett sanferdigt bewijs huru mellom
gårdens dher Erland boor vthi skiäckarp lägenheet ähr, tå bewitnades af nämbde-
ne och närwarande almoge, som dher om någon wethskap hade, att dhet ähr ett
litit heman som allenast kan födas 7 eller  nööt vppå, sampt annor smale creatur
gitter och fåår tillijka medh en häst, bte heman ähr och så emellan andre gårdar
och byar inträngdt att dhet intet kan vtwidgas eller på något sätt förbättras, men
effter sin stoorleek ähr dhet godt så myckit dhet ähr, och om dhet Elliest kan
niuta förmedling på skatten kunne dhet wäll bliffua behållit, och föda sin
man, att dhetta såledis på tinget witnat och ransakat ähr attesterar hä-
radzhöfdingen i bte häradh medh egin hand och signete, sampt häradznämbd
dhet samma med dheß secret bekräfta.

S.d. vptechnades heela häradz beswärs puncter, som dhe vthi diupesta
vnderdånigheet tänkia hoos hans kongl. majestet widh dhenne på stående
Rijksdag insinuera och lyda som efterfölier.

                                 Stormechtigste konung
                                 allernådigste herre etc.

Edhers Kongl: Majestet kunne wij fattige vndersåtare och skattdragare
vthi Synderbo häradh och Småland vnderdåneligen icke vnderlåta, hu-
ru såsom Gudh alzmechtigh hafuer dhetta häradet nu i några åhr bort
åth medh store plågor och beswär hemsökt, J dhet widh senaste danske kri-
get, Bleff heela dhen Swenske armeen inlagdt här i häradt, med twen-
ne hufwudh quarteer, hwar af häradet ledh en stoor giästning och dher aff
månge vtharmade och förblottade bliffuo så wäll dher af, som af dhen danske
fienden som myckit röfuade och vpbrände, Sidermehra och i dheße åhren bort-
åth, och seerdeles i förledne tu åhr haffuer dhen aldrahögste Gudh oß medh
stoor mißwäxt och oährings åhr besynnerlig på korn hemsökt, hwar af ähr
förorsakat stor fattigdom hunger och dyr tidh, att några menniskior för dhen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3340 (AID: v205987.b3340, NAD: SE/VALA/0382503)