Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3440 (AID: v205987.b3440, NAD: SE/VALA/0382503)
20v S.d. framträdde wt: Jöns Bengdtson i pinnarekull godzafougte medh trägin
begäran anhåller om tingskiötning på ett frälseheman waaßhult 4 lb smör-
ränta i Bärga Sochn. altså tingskiöttis effter vnderskrefuit witnat beseglat
sähl och köpebreff, Daterat Stockholm dhen 20 Aprilis Ao 666.
dher medh wälb: Linnart Ribbing till Ribbingsnääs bekänner sig hafua af
frij wilia och berådde modhe vpdragit och sålt ett sitt fasta aflinga frälse
heman vti Småland, i Synderbohäradh och Bärga sochn waaßhult bd.
som räntar 4 lb smör, för vtan andre wanlige vthlagor etc. till dhen E-
dle wälb: Oluff Rosenstierna till Edh och wißbohammar för pe-
ningar fyrahundrade rixdlr in specie bekommit dhen sista pening medh
dhen första, Ty af händer Edle wälb: Linnardt Ribbing sigh, sine
husfrw barn och arfuom alt hemmanet waaßhult medh allo sine per-
tinentier, dhet hemular och tillägnar wälb: Oluff Rosenstierna till
Edh och wißbohammar hans kära husfrw wälb: frw Kirstin Lilie-
höök begges dheras barn och arfuom till ewerdelig ägo, ähr ting-
budit och lagståndit, ty wari kiöpit fast och gilt. dher ähro the tolf
i nämbdene faste åth och fulkommelig witne att så ähr å tinge lagligen
giordt.
                                                   Gårdar vpbiudas.

1/3 af anders p.s gård i åby i berga s
1/4 af öfra giällaryd i Markaryd s
1 östra tansiö i hinneryd s
1/4 af wästra tansiö i hinneryd s
1 Lijhult i ss
8 sk. Land i håå Bengdt Botolphsons gård
½ norregård i läsare vti Liunga s.
2 och 3/4 sk. L. i miäla i torpa s
 
2
3/4 af norre ½ gård i Hult i hwijtarydz s.
3/4 af Skogarydh i Anderstad. s. vti
                     hwar dhera gården.
1/3 af hellilt i götherydz s
1/4 af Ryia i torpa s
1/6 af gashult i s.s.
1 Tomhult för skattz rest.
1 Lombaskoug skatta i pant
               för 50 rixdlr.
1/4 af Stachult i hinnerydz s.
1/3 af horsnäs i tutarydz s.
1/3 af böke i hinnerydz s
½ finnhult i pietterydz s.
1 Bertilsboda frälse i berga s.
 
3
1/3 af söregård i åby berga s
1/6 af söregård i åby s.s.
½ norregård i åby
1/4 af maresiö i and. s.
½ Bläkinge i odensiö s.
1 ooshult i Markarydz s.
5 tunneland i söra tranhult.
1/3 af söregård i hallaryd
½ Bråtin i s.s.
1/4 af foghult i ss.
1/4 af Kråkeryd i ss
1/4 af åhrbohult i ss
1/3 af kroxeböke i ss
 
 
1/4 af Lombakull i pant
      för 52 Rixdlr
1/4 i Lombakul i pant
      för 45 rixdlr.
½ hiulsnäsatorp
1/4 af norra skattagård i
      bräkintorp.
 
1
21r
½ Saxanäs i Lijhultz S.
1/4 af hunsberg på ödesmål
1/8 af Smestorp för Skattz rest
1/4 af hylte i odensiö S.
1/12 af hylte på kiöp. s.s.
1 Gylteboda i hwijtarydz s.
1 vpbiörnaboda i s.s.
1/3 af söregård i öslöff
1/4 af östregård i miäheredt
 
1
½ mellom gård i torarp i odensiö, s
1/3 af grijßhult i hallarydz s
2/3 af ijsiöija i hampneda s
1/7 af den andre tredingen i s s
2 wästre gårdar i håå, i Liunga s
1/3 af scheda i ryßby s
1 Grannhult i Agunnarydhz s
2 tno land i Läsare på kiöp
1 lb frälse i torlarp af hagagård
8 skeppeland i quenslöff i pant
      till barn fo 48 dlr s.mt
3/8 af skattagården i skeen
1/4 af Stockhult i hinnerydz s
 
2
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3440 (AID: v205987.b3440, NAD: SE/VALA/0382503)