Sunnerbo dombok 1668

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3390 (AID: v205987.b3390, NAD: SE/VALA/0382503)
15v Anno 1668. dhen 22. och 23 Junij extraordinarie ting höltz vti Synderbo
häradh i Gnustorp, vthi närwaro Edle wälb: Nils Nilson Lindegren till
Forsa
Spåningslanda och Bräkintorp, Assessor, och häradzhöfding öffuer
Synderbo härad, vnderskrefuin Lagläsare, sampt häradz Eedzswurne
nämbd medh menige almoge tillstädis af bte härade.
                              Nämbden
Jon Anderson i horn, Simon i wästerhult, Peder Anderson i Bergem,
Jon i wiggåsen     Anders i ooshult,        Knut i biärnare.
Lars i ragnilakiöp Jon Krååk i Linnerås,    Påfuel Jonson i rydh
Jon i Siöhult   Anders Olufson i Bräkintorp Knut Bengtson i Öslöff

Sammadag bewiliades en vng skräddare gesäll Peder Påfuelson huilken ähr
barnfödd här i Synderbo häradh af ährlige Christna föräldrar hans fader
Påfuel Jönson i borsna vti Ryßby sochn war grefue Gustaff Baners rättare
å frälsegodz ähr afsompnat för sex åhr sedan, hans moder ähr Jngredt
Sunadotter i borsna en gudhfruchtig änkia, dhenne Peder Påfuelson hafuer
för otta åhr sedan medh sine föräldrars inrådande, sampt släktz och wen-.-
ners samtyckio begiffuit sig till ett ährligit näringsmedel skräddare äm-
bete, och Emädan Peder Påfuelson haffuer som grannarna medh nämbden
bewitna warit sina föräldrar af barndom ett lydigt och hörsampt
barn stält sigh ährligen och wäll, här hema i bygden, och sedan spordt
goda tiender ifrån honom, dhet han hafuer stält, sig redeligen, och ähr nu
stanat i Stocholm, vti kongelig i Swerige residentz hufwudz stadh, Län-
der med tiänstwenlig interessian och begäran hwem helst han ytter-
lige finnas. dhetta tingsattest för sanning och rättwijsan skull icke
förwägras kunne. dher till mehra wißo att så ähr i tingsprotocoll
inskriffuit publicé attesterat, betygar Lagföraren medh egen hand, signe-
te och nampn, iämpte häradz Jnsegle, när thet tillstädis kommer.

S.d. hr Zachris i ryßby begärar skogewacktaren några Ekor afwär-
ka må till Ryßby kyrkiobygning, mot plantering 2 st.
Sammaledes Jöns Olufson i boaryd till fotaträd 2 st.
noch i högaholms giärde som skada sädeswäxten, ordin. 7 punct.

S.d. Bekändis dhet Peder Månson i Finnhult saltpitterssiudare ähr bliffuen
skyldig till inspectoren mtig Lars Nilson 18 dlr s.mt. och flere, ähr död och in-
tet godt efter i lößöra, vtan någre skeppoland iord obetalt i Finhult 1/4
medh begäran må skiftas effter quotam arfd. B. 22 cap. i LL.
Nu framkallades Lars gisleson i Rommarehylte Nicolaus Nilson edeligen be-
känna dhet salig Peder Månson i Finnhult för dhem ofta bekände, dhet mtig
Lars Nilson inspector war honon skyldig 9 dlr. s.mt. Lars Gislason i
Romarehylte witnar dhet samma, att Lars Nilson skulle wara honon skyl-
dig 9 dlr. s.mt h. Jngeborg Larsdotter föregiffuer hennes man klagade
ofta dhet inspectoren mtig lars Nilson hade än tå borte ifrån honom
20 dlr. s.mt. för saltpitter han wärkat hade, och fick aldrig betalning före,
nu ähr ingen tillstädis som will swara i dhen saken, eller weet ther om beskedh
noch witnas han intet mehr ägde än 3 skeppe landiord i Finnhult, men gårda
breffuen stå i pant för 18  s.mt satte till Nicolaus Nilson.
16r S.d. præsenterade Jöns Jonson i gåaryd öffuerstleutnamptens manhaftig Lars
Nilsons skrift och dher efftre fordrar 18 dlr 23 öra s.mt som Peder Månson
i Finnhult skall för salpitter wara skyldig bte Peder Månsons hu-
stru h. Jngebor Larsdotter beropar sig på witne att hennes man hafuer
för sin dödh bekändt att Lars Nilson war honom skyldig 9 dlr. s.mt, dhet
bleff och bewitnat att han intet äger mehr än 3 skeppeland iord i söra Finn-
hult och några gamble koor af fögo wärde, Jämwäl hwad mehr om giäld
och annat widlyfte ligit disiurerades hwar på folgde Rättens vpskåtzdomb
som här vnder förmäles.
Resolutio,    althenstund Peder Månsons hustru haffuer med troower-
dige och edzswurne witne bewist för Rätten att hennes man haffuer nå-
got för sin dödh bekändt at manhaftig öffuerst Leutnampt Lars Nilson
war honom skyldig 9 dlr och Likwist fordrar nu Jöns Jonson 18 dlr,
23 öre s.mt och icke bewist medh något witne eller annor attest, att
Peder Månson hafuer sådana peningar warit skyldig, ähr och owist hu-
ru Peder Månson skall betala för Gunne Jonson i Gimmöen, huilken
icke heller ähr här tillstädis och något weth här om at witna och be-
rätta, Jcke heller ähr mehr bekandt wara effter Peder Måonson än 3 sk.
L. iord, huilka stå i pant hoos Nicolaus Nilson, ähr och några koor gam-
bla som intet myckit till giäldz betalning förslå, ty bliffuer saken så
länge upskutin till dhes Gunne kan för Rätten komma, J medler tidh på
läggies Jöns Jonson förskaffa nögachtig bewijs, att Peder Månson så myc-
kit skyldig war, såsom och förskaffa sig nöijachtig fulmacht dhenne
saken lagligen at utföra, dhet påläggies och lijka måtto dhe andre creditorer
som något fordra att dhe medh witne och klare bwijs bewijse sine fordrin-
gar richtige wara wari Nicolaus Nilson som hauer sig försäkrat med
pant och dhen i protocollit låtit inskrifua må och af bemälte pant sig
betalt göra.

S.d. Bewiliades 8 st. ekor till samptelig Jordäganderna i Nygård, ef-
ter för dhem war heela gården vpbränder.

S.d. kom för Rätten wälb: frw Beata Kyles rättare beskedelig danneman
Anders i hyltan och begärade ett sanferdigt bewijs huru såsom börkeråås
ähr belägit widh bte frws sätisgård deranäs, altså bleff af Nämbdene, så
wäll som Länsmannen anund i grytthult bewitnat a deranäs ägor lig-
ger en deel i Ryßby och en deel i Agunnarydz sochn, men sielffua går-
den deranäs lyder till Agunnarydz sochn och Börkeråås ähr medh
dheß ägor nermest in till deranäs både medh skog äng och fiske,
men sielffua gården Börkeråås ligger heelt och hållit vti Ryßby sochn.

S.d. Jnlade nämbdemannen Jon Krååk een attest vtgiffuin af Jöns
Sunason i ooßhult, dher vthinnan han bekänner att han hafuer sålt
1/4 heman Giäßaboda till Håkon Harildson Ao 1662 tå hans förra
hustru Swenborg Torkilsdotter lefde dhet han med eedh bekräftade
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 3390 (AID: v205987.b3390, NAD: SE/VALA/0382503)