Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 20 / sid 29 (AID: v46054.b20.s29, NAD: SE/VALA/01582)
12v
huru kan thett wara fördy then Ena Engen är Bettre än then andra
då suaradhe gunne och sade Efftter adh ij haffuen så skifftt, adh huar skall
haffua Engen huar sitt åhr, då är ther ingen thera skade helltte, så om
morgenen tidliga ther näste Efftter, gick Jacob Burtt och Begyntte adh
slå på Engen, då kom Eskill och hans hustru gångandes, huar thera
medh en Krakabördh och ginge fram om Jacob - 9 allnar och tallade
honom inttitt till, då kasttade Eskill och hans hustru krakerna ij från
sigh och toge så en krake huar thera ij sin hondh och Eskill en öxe i then
ena honden och ginge så till Backa, och sade Eskill till Jacob, hui går
thu her och slår, han suarade, må Jagh Icke slå, wij haffue io Bytt
thett oss Emellom, och Eskill sade du skall inttitt Slå här, wthan gå
him hedan, till thes wij skulle Slå Båda, Eller Jagh skall Slå digh Ihell
och du skalltt Bliffua ogill, som Wdde giorde, då sade Jacob, då står
Jagh här om thu willtt slå migh Ihiell, då sade Eskill, seer thu thett
adh thu skelluer för migh och när the hade trett en stundh, gick Eskill
och hans hustru till Backa Igen och toge sina krackar på sigh, och ginge
så, 16 famnar lengre fram, och Jacob Burde på adh Slå Igen på Engen
då Eskill thett så kastade han krakarna på Nytt Igen, och toge åtter
huar sin kracke ij honden Eskill och hans hustru och ginge till Backas
Igen, när Jacob thett så kastade han lian ij från sigh och togh 2 stenar
ij honden och gick in på sin acker, då stodh Eskill på Engen och Jacob
på sin acker, då roptte Jacob ådh sin hustru, och Badh taga en lia
och sade kom hidh thy the willa myra migh, när Jacobz hustru kom
togh Jacob en kracke ij sin hondh, då spanck Eskill fram och slogh
Jacobz lia synder som hans hustru hade ij honden, och sedan sloge
Både Eskill och Jacob till hopa medh krackarna till thes adh Eskill
Bleff dödh slagen och fanss dödh liggandes på Jacobz acker, så Efftter
såledis war till gångitt som forbemelltt är kunde nemden
Icke annatt seija än adh Jacob giorde nödh uerije, så Effter thett 12 Ca-
pitell ij draba målla Ballcken Bleff aff sagdtt adh nemden skulle
legga them Emellom om en Christeligh Boodh
13r
Samma dagh giorde Eskillz hustru och hennas Barn och Slechtt som
hennas sida wore, en wänligh förlickningh med Jacop ij kåparabögdtt som
hennas Man Ihiell slogh ij så måtto att for:de Jacop skulle giffua henne och
hennas Barn 60 daller, och thett recktte Esbiörn ij fodulltt han förre, till Börette
messe dagh Nu nästt kommandes att Betala, och for:de Quinna wtt loffuade
att hun och hennas Barn alldrigh mera här på klaga eller klandra skulle

Anno 1608 then 20 Septembris stodh laga tingh ij åmodh ij Mar
ckaridz sochen ij for.de härratt, ij Crononis Befallningz mands näruaro, wäll
achttigh Jon skough till laumandzrydh

  nemden  
truffuitt ij åmodh Jehans ij Jonsberga Simon ij Bråna
Jöns ij gungilltt Oluff ij hållmana Mattis ij trälora
Suen ij Bogzhulltt harall ij Erickztörp päder ij kuddeböcke
Suen ij Eckeöna Jöns ij Skepalltt päder ij werckeboda

Samma dagh Bleff Knutt ij göshulltt ij marckaritt sochen förlicktt
medh lasse åckasson ij hallaböcke, som fullmachtt hade på Böretta Jönssa
dåtter wägnar till att wpkreffija thett arff så som henne war till arffz
fallen, Efftter truffuittz Barn ij hallaböcke ij så måtto att Knutt ij göshulltt
gaff lasse på hennas wägnar 14 daller reda penningar, och lasse wtloffua
de, att alldrigh här på mera klandra eller quelija skulle, orsaken war
thett att han Icke fick mera ij arff fördy att päder skållingh wttlade ij
Bötter 12 oxar och 12 daller

Kom för retta Suen hanson ij Suenshulltt ij hijneritt sochen och wdfeste
för några gruffueliga Eder han suor för lagh och retta
  Cronan 2
  härrattz höffdingen ½
  härratt ½


Sammaledis for:de Suen hansson öffuertygatt att han hade tagitt en koo
medh wålldh ij marcken från Bengtta ij Ingellzkiöp och Bleff ther förre
sakfelltt Efftter thett 40 Capitellz lydellse ij Edzöres Balcken adh han skulle

Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 20 / sid 29 (AID: v46054.b20.s29, NAD: SE/VALA/01582)