Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 13 / sid 15 (AID: v46054.b13.s15, NAD: SE/VALA/01582)
6v Kom för retta anders Suensson ij drauerydh ij Conna sochen och
wdfeste for han hade giörtt sin granne himgongh och slagitt hans
hustru och wduissade ther förre ij Bötter
  Cronan 6 ½ dall 5 öra 8
  härrattz höffdingen 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8


Kom för retta Erick Knuttsson ij marsiö ij annerstadh sochen och Be
kiende adh han hade Beleijratt en piga, nemliga Ingritt Nielssa
dåtter ij annerstadh och ther förre wdfeste

  Cronan 13 2 ½ öra 4
  Mållz Egandenn 13 2 ½ öra 4
  härrattz höffdinge 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8


Kom för retta Bentt Jonsson ij Skarup ij törpa sochen och klageligan
gaff till kienna adh Suen Jonsson ij forsa ij for.n sochen wille driffua
henne ij från then iordh som hennas Barn hade arfftt Efftter sin fader
och hun hade arfftt Efftter sitt Barn ij forsa gårdh ij törpa sochen, och
haffuer thett sigh så till dragitt och er thett en femtingh som hennas
man åtte aff aller gården och hade hun try Barn Efftter sin man
och the thu Bleffue döde Efftter theras fader och thett tredie leffuer
huilkett er Bådhe döff och dömbe, ther förre Bleff thett aff sagdtt för
retta adh moderen arffde ½ partten medh sam söskenen aff thett the
thu Barnen arffde Efftter sin fader, och om moderen leffuer thetta
Barnitt wdh så er hun retter arffuingh till for.n femtingh, ther förre
Bleff och aff sagdtt och för retta adh hun skulle Behålla iorden och föda
Barnitt

Kom for retta Knutt och Niels ij tyarp samptt medh theras arffuingar
och Nu som till förenne till tallade Ingemar ij Bögilltt om thue
dellen aff ½ Bögillta gårdh som han hade innan hennis, då Be-
uisde Ingemar y Bögilltt adh anno 1556 then 14 Januarij då
kiöptte hans fader, nemliga Niels Anderßon ij Skeen for n thue dell
aff ½ Bögillta gårdh aff arffuitt tomißon ij Bögilltt och thuo hans
 
7r
söstrar, nemliga Kierstin ij Skouarydh och Karin tuffuas ij nöranäs
och gaff them ther förre effter theras Egitt nöija, Sammaledis Beuisde
och Ingemar y Bögilltt adh for.n Knutt och Niels medh sina med arfuin-
gar hade 1/3 aff ½ Bögillta gårdh som then till kom Efftter theras mo-
der fader, nemliga Niels tomißon, då suarade for.n Knutt och Niels
medh sina medh arffuingar adh theras fader Niels tomißon hade laga
fongz breff på then ene tredingh som theras moder fader Broder arff-
uitt tomißon till kom, då Beuisde Niels ij Wersitt som war rette
arffuingh efter arffuitt tomißon, adh thett kiöp som arffuitt tomißon
och Niels tomißon hade giortt sigh Emellom, Bleff wpreffuitt och
arffuitt tomißon Bekom sin tredingh ij forn ½ gårdh Igen, och Niels
tomißon Bekom Igen thett hand hade wdguiffuitt och sedan arffuitt to
misson samptt medh sina söstra sollde Niels Anderßon forn thue del
ij halffuer Bögillta gårdh som förberörtt er, så efter the laga fongz
Breff som forn Niels Anderßon på forn thuedell Bekommitt hade
wåre wdij danske feijden Bortt komne, så efter the som wåre arffuin-
gar, efter arffuitt tomißon, och Både hans söstrar förmentte sigh
adh theras förälldrar Jcke hade Bekommitt fulla Betallningh för forn
thuedell ij Bögilltta gårdh sammaledis efter forn Knutt och Niels
medh sina medharffuingar som wåre Efter Niels tomißon, wåre
nermer ij Börden till forn gårdh en Ingemar medh sina medarff
uingar, ther förre till Bödh forn Ingemar adh wille giffua alla theße
forn till hopa 50 daller ij ättleffuis gåfua, och the skulle giffua
honom laga fongz Breff på forn thuedell ij forn gårdh, så efter theße
forn Jcke her medh wille låtta sigh her medh benöija, ther förre Bleff
thett aff sagdtt her for retta adh theße forn skulle innan natt och åhr
giffua Jngemar ij Bögilltt och hans medh arffuingar all thett sölff
och penningar Jgen som forn Niels anderßon för forn gårdh wdgiffuit
hade, sammaledis och giffua forn Jngemar Skiell efter rett wardering
 
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 13 / sid 15 (AID: v46054.b13.s15, NAD: SE/VALA/01582)