Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 11 / sid 11 (AID: v46054.b11.s11, NAD: SE/VALA/01582)
4v
Kom för retta Eskill Håckensson ij thorishollma ij halla
ritt sochen och Bleff aff Befallingz Manden till tallat att
han skulle haffua hafftt Beblandellse med sin hustrus
Steffmoder, som war en Enckia, thett for.n Erick hårde
licken näckatte, thå Bleff thett honom öffuer tygatt att
han ij sengh medh henne leijatt hade, likuell näckatte
han sigh inttitt medh henne att haffua Bestella, thå Bleff
han på åttskilleliga seett förhörtt och Bleff aff Befallingz
Manden härrattz höffdingen och nemden wttloffuatt ther
han sanningene kiennas wille thå wille the hielpa ho
nom hoos öffuerhetten att han skulle niutta liffuitt, thå
Bekiende han sörgeliga att han iu en gongh ij drucken
skap mett henne Bestellat hade, så Effter wij sampttligen
Icke kunde första, om thett skulle recknas för Blodh
skam, ther förre Bleff thett på wår aller nådigeste
Konningz Nådige Behagh till thes wij hos Konningen
och andeligh öffuerhett för frågatt haffuer for.n Eskill
till låttitt att han wttuissatte ij Bötter
  Cronan 40 daller
  härrattz höffdingen 10 daller
  härratt 10 daller
5r
Anno 1608 then 24 Maij stodh laga tingh ij Bögilltt
ij annerstadh sochen ij synnerbo härratt ij Crononis Befallningz
mandz näruaro wällachttigh Jon skogs till laumandzrydh

nemden:
Simon ij syndranäs Bentt ij stönija
thore ij westrilltt Päder ij westrilltt
Jon ij Skeen Suen ij stackarp
Päder ij Stönija Nils hansson ij saffsarp
Suen ij näs päder månsson ij stackarp
Suen Suensson ij Skiffttarydh Jöns ij weckåssa

Kom för retta Jöns ollsson ij Staffsettra ij nöttija sochen och
Bleff öffuer tygatt adh han hade slagitt sin fader Broder nemliga
Oluff Suensson ij for.n Staffsettra itt Blouitte och ther förre wtfeste
han

  Cronan 1
  härrattz höffd: ½
  härratt ½
  mållz Eganden 1

Samma dagh Bleff aff sagdtt för retta adh then fattige Blinde
Manden, nemliga måns pädersson ij hylltte ij götritt sochen skulle
haffua the 6 daller aff Päder åckassons Barn, som han Beuisde
adh hans godz Bleff insatt hos theras fader ij nederlöff ij ryhollm
sochen ij ösbo härratt, och om the Icke willa Betalla for.n måns
pädersson aff sina lössöra, då skall thett giffuas for.n måns
pädersson inuisningh ij Päder åckassons Barns iordh ij hyalltt
ij rysby sochen, Effter dy adh Päder åckassons Barn äro nu ij dan-
marck:

Kom för retta Jon pädersson ij hulle gården ij annerstadh by och Kla
gade adh en lansknecktt, N: Oluff ij Bollmarydh hade slagitt ho-
nom ij pannan medh en kanna för wthan någon orsack och ther
förre wdfeste for.n Oluff

  Cronan 1
  härrattz höffd: ½
  härratt ½
  mållz Eganden 1

 Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 11 / sid 11 (AID: v46054.b11.s11, NAD: SE/VALA/01582)