Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 24 / sid 37 (AID: v46054.b24.s37, NAD: SE/VALA/01582)
16v
Kom för retta Oluff ij nörranäs och wdhfäste en 12 manna Eedh
till nästa tingh på sin sons wägnar, såledis att han Icke slo then
pigan ij Jomfru gårdh så som honom är till witt och är kommen
ij röcktte förre


Anno 1608 then 15 decembris stodh laga tingh ij rattarydh ij
ångelsta sochen ij for:de härratt, ij Crononis Befallningz mandz när
uaro wällachttigh Jon skough till laumandzrydh

  nemden  
Jon Jönsson ij ljunghby Bengtt ij wlffuarp Anders ij Biskopzuara
Jon ij röplösse Oluff ij rattarytt Erick ij hyllminge
Jon ij rattarytt påffuell ij röplösse päder ij giurarp
per månsson ij wlffuarp lasse ij henstörp Clas ij kierringe


Kom för retta Oluff ollson ij Nörranäs och gick en 12 manna Eedh
som han till förrene wttfästt hade, såledis att han Icke gick medh wredz
wercke till Jomfru gården, och Icke heller war williandes eller wållan
des, ij Magnill päder dåtters dödh så som han är kommen ij röcktte
forre och honom är till witt

  Edamen  
Oluff ij nörranäs Knutt ij Bolegården Anders ij Canarp
Simon ij syndranäs påffuell ij romborna Niels ij Nörrarydh
Jon - ibid Jöns ij staffsättra Noch Niels - ibid
lars - ibid    
Simon ij Bolegården    


Så Effter for:de Oluff ollson sigh medh Eedh och lagh ij så måtto Be
frijatt haffuer som för skreffuitt Ståår, Bleff han frij sagdtt för
for:de witte medh mindre en att widare Beuiss komma kan

Kom för retta Oluff ollson ij nörranäs ij annersta S: wtt fäste
for itt Blouitte som han giorde sin granne

  Cronan 1
  härrattz hoffding ½
  härratt ½
  och mållz Eganden 1

 

17r
Kom for retta Oluff ij Staffsettra ij nöttija sochen och wdhfeste
for itt Blouitte
  Cronan 1
  härrattz höffding ½
  härratt ½
  mållz äganden 1


Kom för retta Jöns ollsson ij staffsettra och Bleff öffuertygatt
adh han drogh him ij från trottislöff then tidh Biskopen fan Breuidde
drogh wdh och inttitt Skiussade och gaff en tysk sålldat
1  penningar och drogh så him ther Ifrån och wdh feste ther förre
ij Bötter

  Cronan 2
  härrattz höffding ½
  härratt ½


Kom for retta Bentt ij sonnistörp ij Slette sochen ij allbo härratt
och Bekiende adh han hade slagitt Jönsssas hustru ij rooen ij rysby
sochen itt Blouitte

  Cronan 1
  härrattz höffding ½
  härratt ½
  mållz äganden penningar 1


Kom for retta Oluff gudhmundhsson ij quenslöff ij ångellsta sochen
och giorde sin salighedz Eedh på laubocken then högaste man för honom
staffua kunde, adh han granneligan minttis och wistte adh här päder
larsson ij törsliunga liggandes på ölandh och här Broder Jönsson gior
de gunnar ij staffsiö fullmyndigh till adh tinghskötta theras mö
dernis iordh ij hedenstörp gårdh ij ångellsta sochen och then till äg
natte Börge Jacobsson ij hedenstörp och Bekiende sigh fulla Betallning
ther förre haffua Bekommitt Både for iordh och ättleffue

Kom for retta Erick Erlansson ij rattarydh ij ångellsta sochen och
wdhfeste for han hade stungitt Jeppas hustru ij rattarydh N: Karin
Jacobz dåtter och ther förre wdhfeste ij Bötter

  Cronan 4 och forlickttis medh
  härrattz höffdingen 1 mållz äganden
  härratt 1 1
 

Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 24 / sid 37 (AID: v46054.b24.s37, NAD: SE/VALA/01582)