Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 18 / sid 25 (AID: v46054.b18.s25, NAD: SE/VALA/01582)
11v
Anno 1608 then 15 Septembris stodh laga tingh ij lässarydtt
ij liunga sochen ij for.n härratt ij Crononis Beffalningz mandz när
uaro wällachttigh Jon skogh till laumandzrydh

nemden  
Suen ij Skipsilltt Suen ij horsaberga
Bentt ij horsaberga Måns Båttellsson ij horn
Niels månsson ij horn Måns ij högalltt
Jöns Stensson ij Ifflla Oluff tuasson ij staffsettra
Jeppe ij Kuggeboda lasse pädersson ij Ifflla
Knutt ij fiskerydh Måns murare - ibid

Kom för retta girmundh ij lässarydh och Bleff sackfelltt for han
giorde oliudh på tingitt och ther forre wduissade

  sin hosbonde 2
  härrattz höffding ½
  härratt ½


Sammaledis wdfeste girmundh ij lessarydh ij liunga sochen for
itt Blouitte

  sin hosbonde 1 och förlickttis
  härrattz höffding ½ medh mållz Egan
  härratt ½ denn


Kom för retta lassas hustru ij sommarsette, nemliga gunnell
och Bleff öffuertygatt aff Befallningz manden adh för 2 åhr sedan
haffuer hun thuo gånger gåidh ij sin grannis hus, nemliga Suen
Jonsson, och Berettade for.n Suen Jonsson adh han miste en ½ Ister
spandh så Efftter for.n quinna inttitt necka kunde adh hun iu
hade tagitt nöcklarna och lest wp samma hus dör som isterritt
inne war, ther förre Bleff aff sagdtt Efftter thett 7 Capittell ij
tyffua Ballcken adh hun wdgiffua skulle sin hosbonde

  penningar 13 2 öra 16
  härrattz höffdingen 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8
  Mållz Eganden 13 2 öra 16

 

12r
Kom för retta Kelle ij ledeboda ij augunnarydz sochen och Bekiende
adh han hade slagitt päder åckasson ij wixöija, thu hugh som reck-
nas för full skenna och ther förre wdfeste Efftter thett 10 Capittell ij
såramålla Ballcken adh han wdgiffua skulle sin
  hosbonde 2 och förlickttis medh
  härrattz höffdingen 1 mållz Eganden
  härratt 1  

Kom för retta Måns Båttellsson ij horn ij hamnada sochn full-
myndigh på her hans Knuttssons wägnar Capilan ij seby så och
fullmyndigh på alla hans sösterbarns wägnar och tinghskötte all thett
arff och ättleffue som the åtte och arfftt hade ij horns gårdh ij hamna-
da sochen som er 1/4 aff helle gården på en 1/5 dell nerra och then till
ägnatte Jehan andersson som Nu Boor ij for.n gårdh och haffuer han ther
förre giffuitt 60 daller Bådhe for iordh och ättleffue

Kom for retta måns ij högalltt och Jehannes andersson ij horn full
myndiga på sonne jönssons wägnar ij horsaberga, så och på hans
sösters wägnar, nemliga lusse och tinghskötte all thett arff och ätt
leffue som the åtte wdij Edhen som er 1/4 aff aller gården och them
till ägnatte, Niels Jonsson samptt hans hustru N: Jehanna
som nu Boor i for.n gårdh och haffuer han ther förre giffuitt en ½
tredingh aff horsaberga gårdh och ther till medh ij Jorda Bytte
8 daller penningar en oxe och en koo Både för iordh och ättleffue

Anno 1608 then 17 Septembris stodh laga tingh ij tra
ryd
h
ij for.n härratt ij Crononis Befallningz mandz näruaro
wällachttigh Jon skogh till laumandzrydh

nemden  
Erlan ij Kiöllaboda Ebbe ij hiullznäs
Jöns Jonsson ij Staffuerydh Måns Bådellsson ij horn
Jöns ij röcklle larss ij greshollma
Simon ij quinnalltt larss ij allanskiöp
Suen ij göshulltt Börge ij gröne
Anders ij horn frode ij skadeboda
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 18 / sid 25 (AID: v46054.b18.s25, NAD: SE/VALA/01582)