Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 15 / sid 19 (AID: v46054.b15.s19, NAD: SE/VALA/01582)
8v Kom for retta Päder Karsson ij trotteslöff ij Berga sochen, per andersson
ij oby fullmyndigha på thesse Efftter skreffnis wägnar, N: oluff Jönsson
ij östraby ij rysby Sochen, knutt jönsson ij thesås, Erlan Jönsson ij fal
nauecka, oluff ij thesås, Sonne ij fallnauecka fullmyndigh på sin
hustrus samptt och sin söster barns wägnar, nemliga Ingemar
thesse for.n tinghskötte all thett arff och ättleffue som the åtte och arfftt hade
ij skatte gården ij fallnauecka ij Berga sochen, och thett till ägnatte
Jon Jönsson som nu Boor i for.n gårdh och haffuer han them ther förre giff
uitt 70 dalleroch är thett rett fieringen aff aller skatta gården ij fallnaue
cka, och med sådana förordh är thenne tingsköttningh giortt, om så wåre
adh for.n Jon Jönsson will sellija for.n iordh Igen skall han Biuda thesse for.n
samma iordh Igen och för samma kiöp

Samma dagh till tallade Crononis Befallningz man wällachttigh Jon
skogh, wällbyrdigh fru anna trollis fogeder, nemliga päder Ericksson
till Erickz stadh, och rasmus ij washulltt om itt skattatörp, som skulle
wara swickeligen kommitt ij från Cronan, liggandes ij gesilltta ger-
de ij Berga sochen, ther till Suarade for.n fogeder, om for.n törp er Suíck
ligen kommitt ij från Cronan er thett theras frua och them alldelis O
witterligitt, thy ther haffuer leijatt, någon skatta iordh ij for.n gesilltta
gerde, och huru stor hun er wette wij thett inttitt, men ther haffuer
alltidh gåitt itt runstycke ij Skatt årligen till Cronan aff for.n
iordh, och Begerer wij wänliga adh Bonderna som Boor på gården
måtte Beholla samma iordh wnder gården, och ner hun Bliffuer
syntt huar hun ligger, Eller huru stor hun er, och huatt hun giär
tha skall förre, willa the giffua Cronan, ther till suarade Befall
lningz manden wällachttigh Jon skogh adh han kan inttitt loffua
them adh the Beholla henne Eller Eij wthan will thett himstella
Konningen huru ther om Bliffua skall

Kom for retta Erick andersson ij Simmarp ij huidarittz sochen
fullmyndigh på sina Egna wägnar och tinghskötte 1/6 aff thuedelen
9r ij simmarpe gårdh, och then till ägnatte, anders mattsson och Erick
mattsson samptt theras söster nemliga Karin mattssa dåtter, och haffuer
for.n Erick andersson giffuitt for.n 1/6 aff then thuedell samptt med sex
hundreda lott sölff och 10 lb kåper för theras fader, nemliga mattis
pädersson som for.n Erick andersson thet gudh Bettre aff daga togh

Samma dagh Beuilliatte anders mattsson och Erick mattsson ij
Simmarp
samptt theras söster her for retta adh Erick andersson skul
le Bekomma trygder och fredzbreff for them och theras Slecktt och Efftter
kommande,och Bekiende sigh haffua wpburitt fulla mandzbodtt
nemliga 1/6 aff en thuedell ij simmarpa gårdh samptt 600 lott sölff
och 10 lb Kåper

Item laubiudis Karin mattissa dåtters arffuelott samptt och thett som ij
Bötter Bekommitt haffuer Efftter hennes fader - förste gångh

Item Beuisdis för retta adh Jöns Nielsson ij fallnauecka skulle wdgiff
ua for en lagligh penningh och inttitt wille komma
  sin hosbonde 2
  härrattzhöffdinge ½
  härratt ½


Kom för retta anders Suensson ij Berga Klockare gårdh och wduiste
for han hade Beleijratt itt löst Quinfolck nemliga Jehanna och ther
förre wduissade ij Bötter

  Cronan 2
  härrattz höffdinge ½
  härratt ½

Anno 1608 then 13 septembris stodh laga tingh ij Boarydh, ij
rysby
sochen ij for.n härratt ij Crononis Befallningz Mandz näruaro
wällachttigh Jon skogh till laumandzrydh

nemden  
Jöns ij gnusstörp Eskill ij halle
Jon på stensnessatörp Niels gåsse
thor jonsson Suen ij nockarp
arffuitt ij thuttarydh Jöns ij finnilltt
trullz ij thunna per på torpitt
Jon ij höija gissell ij  thunna
 Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 15 / sid 19 (AID: v46054.b15.s19, NAD: SE/VALA/01582)