Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 9 / sid 7 (AID: v46054.b9.s7, NAD: SE/VALA/01582)
2v
Jon heggasson och är thett 1/12 partt aff aller gården som Jon
heggassons hustru arfft haffuer och är 4 skeppelandh acker och
fira lass Engh som han och hans hustru kiöptt haffuer ij forn
gårdh

Kom för retta then ädelle och wällbyrdige trullz pädersson
till yaltt fullmyndigh på Karin Nielsa dåtters wägnar ij
piettrytt och på meretta Nielsa dåtters wägnar ij kierranäs
så och fullmyndigh på Clemitt reffz Barn ij Boarp ij Byarum
sochen, nemliga, anders Niels och kirstin och tingh skötte ½
finhullt
ta gårdh ij piettrytt sochen och thett till ägnatte Suen
reff som nu Boor ij for.n gårdh och haffuer han them therföre
giffuitt fä och fullan öra Effter theras ägitt Nöije, så haffuer och
Suen reff sielff arfft 1/4 ij for.n gårdh så han åger tree fier
dingar aff aller gården, Både medh thett han arfft och aff thesse
for.n kiöptt haffuer

Kom för retta Niels ij kyllhulltt ij trarytt sochen, fullmyndig
på sin hustrus wägnar, så och fullmyndigh på sin hustrus
söstrars wägnar, nemliga Bottell ij Igenäs, Ingerdh suen
Jeppassons ij greshollma, och Karin Elin och meretta Jönssa
ij Kyllhulltt, thesse for.n tinghskötte all thett arff och ättleffue som
the åtte ij östra gården ij horn ij hamnada sochen som är
1/9 dell aff aller gården och then till ägnatte thoor thorsson
som Nu Boor ij for.n gårdh och haffuer han ther före giffuitt
penningar 20 daller Både för iordh och ättleffue

Kom för retta simon ij aruecka ij götritt sochen och Johannes
ibidem fullmyndiga på Niels Jonssons wägnar ij aruecka
samptt och på hans hustru och alla hennas söskene och medh
3r
arffuingers wägnar och tinghskötte 1/3 ij arffuecka gårdh
ij götritt sochen, och then till ägnatte Jöns ij Kållakiöpoch hans
hustru lusse och haffuer han ther före giffuitt ij godh werdh
och penningar 80 daller, och medh sådana för ordh är thenne
tingh sköttningh giuett att om Simon och Johannes ij arffuecka
förmår thetta Igen lössa ij theras liffz tidh och giffua Jöns ij
Kollakiöp
sina penningar Igen och skell för sitt arbette och Bruck
skall thett them wara wplåttitt

Kom för retta Börge ij otarp ij rysby sochen och bleff öffuerty
gatt att han hade Beleijratt en piga som war kommen aff
warnamo sochn, nemliga Johanna och Effter han inga lunda
wille wigas witt henne ther före wttfeste han ij Bötter
  Cronan 13 2 öra 16
  Mållz äganden 13 2 öra 16
  härratz höffdingen 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8

Kom för retta Päder Jönsson ij Emttåssa ij augunnarytt sochn
och giorde sin salighettz Eedh på laubocken then högaste man för
honom staffua kunne, såledis att hustru Böretta och hennes
söstrar som Bode ij Wäster göttlandh och thuå theras men wore
här nädre och siellffua alla 3 annammade fulla Betallingh för
Wixöija gottz thett så for.n Päder Jönsson när penningarna wtt
ladis och till ytermera wisso sade for.n Päder när the wpburit
penningarna hade the inttitt till att föruara them wttij, thå
gaff saligh Niels Isacksson them itt Skrin som the lade penning
garna wttij

Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 9 / sid 7 (AID: v46054.b9.s7, NAD: SE/VALA/01582)