Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 14 / sid 17 (AID: v46054.b14.s17, NAD: SE/VALA/01582)
7v
för alla the hus Bruck och arbette som Jngemar på forn thuedell ij
Bögilltta gårdh giortt hade, då Bleff thett aff Båda parterna samtyktt
och Beuilgatt, och Bleffue thesse effter skreffne Beskedelige dannemen
wdnemdtt aff tinge som wåre, Jöns Nielßon ij öckerßhulltt, Jöns
ij weckåßa, Suen Suenßon ij Skiffttarydh, Niels ij Stackarp, Suen
ij Canarp, Päder Jonßon ij giurarp, theße forn skreffne giorde theras
salighedz Eedh på laubocken, adh the skulle wardera forn Bruck och ar-
bette, huarsken för willdh Eller wenskab, wthan aff theras ytersta
förstondh och Besta samuitt och Bleff thenne warderingh, såledis
giortt som her efter föllijer, nemliga stuffuan och farstuffuan
och Backhusitt Bleff warderatt för söllffuer 40 lott, thuo Små
mallda stuffuer, for 16 lott, fähusitt – 20 lott sölffuer, thuo lader
for 72 lott sölffuer, stallen och itt Bolahus for 14 lott sölff, Korn
husitt – 8 lott sölff, it Eckehus for 12 lott sölff, natt stuffuan medh
far stuffuan – 20 lott sölff, kellaren och loffttitt ther på och Brunnen
for 60 lott sölff, forbettratt iorden for 24 lott sölff, for gårßens
rödningh – 10 lott sölff, Badstuffuan och Smedijan – 4 lott sölff
Summa till hopa Bådhe thett ingemarß fader och han wttgiffuitt haff-
uer för for.n thuedell y Bögiltta gårdh er 451 lott sölff
och peningar 8 daller 3 kiör thuo stycker – Sammaledis Bleff
thett aff sagdtt for retta adh huatt theße forn som nermer Byrdena
haffuer till forn thuedell ij forn gårdh en Jngemar Jcke wille
innan natt och åhr som förberörtt er giffua Jngemar och hans
medarffuingar forn sölff och penningar Jgen som forskreffuitt Står
då skall Jngemar giffua them then ättleffuis gåffua som han
them till Buditt haffuer, och honom sedan giffuas medh sina medh
arffuingar laga fongz Breff på forn thuedell, och haffua sedan Byr
damenderna alldrigh mera macktt på forn iordh adh kuellija.
 
Kom for retta Påuell Stenßon och Päder Päderßon ij romborna
ij annerstadh sochen och Bleffue öffuertygade adh the hade nött och tertt
 
8r och dulltt medh oluff ij Bollmarydh thett ölitt han stall ijfrån måns
lassasson ij for.n romborna, så Efftter ther war stor fattigdom, ther förre
Bleff thett på wår aller nådigiste herre och konninghz nådige och gode Be
hagh aff sagdtt adh the skulle wdgiffua ij Bötter
  Cronan 6 ½ daller 5 öra 8
  härrattz höffdingen 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8


Anno 1608 then 26 Maij stodh laga tingh ij Ingillstadh ij
Berga
sochen ij for.n härratt ij Crononis Befallningz mandz näruaro
wällachttigh Jon skogh till laumanssrydh

nemden  
Jon Jonsson ij liunby Päder ij Ecka
Jeppe ij ware Jöns ij oby
Päder Jonsson ij igernarp Erlan ij huittarydh
Jon Jonsson ij flattene Ambiörn ij hullan
törkill på törpitt Niels ij firriinge
Jon ij fallnauecka Morten ij Bollz gården

Kom för retta Oluff ij gesilltt ij Berga sochen och Bekiendes adh han hade
Beleijratt en piga, nemliga Elin månssa dåtter ij örnaskogh och ther
förre wdteste han ij Bötter

  sin hosbonde 13 2 ½ öra 4
  härrattz höffd 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8
  Mållz Eganden 13 2 ½ öra 4


Kom för retta anders pädersson ij torsitt ij huidarittz sochen och Bekien
de adh han hade Beleijratt en piga N: Kierstin Jönssa dåtter och satte for.n 
anders perrsson löfftte för sigh her för retta adh han skulle wijas widh hen
ne och wdfeste ij Bötter

  sin hosbonde 6 5 öra 8
  härrattz höffdingen 3 2 ½ öra 4
  härratt 3 2 ½ öra 4
 
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 14 / sid 17 (AID: v46054.b14.s17, NAD: SE/VALA/01582)