Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 26 / sid 41 (AID: v46054.b26.s41, NAD: SE/VALA/01582)
18v
Kom för retta Jöns Simonßon ij möcklulltt ij piettrydh sochen och  
Bekiende adh han hade Belegratt Kierstin Jons dåtter ij kråckeuecka  
och ther förre wdhfeste han ij Bötter sin hosbonde 13  2 öra 16
  Mållz Eganden 13  2 öra 16
  härrattz höffdingen   6  5 öra   8
  härratt   6  5 öra   8

Kom for retta anderss andersson ij Byuermen ij augunnaridz S:
och wdh feste for en löske konna han hade Belegratt, nemliga Kier
stin Jons dåtter och wdhfeste ther förre
  sin hosbonde 1
  Mållz Eganden 1
  härrattz höffding ½
  härratt ½


Kom for retta Kierstin Jons dåtter Barn födh ij wnnarydh sochen ij
wesbo härratt nemliga ij Bocköön och Bleff öffuertygatt thett hun och
sileff Bekiende adh hun hade stullitt thesse Effterskreffne perseler ij
från Karin Nielsa dåtter ij Boalltt ij onsiö sochen, nemliga 2 kledh
ijes kiorttlar en aff Engillst och en aff göttnisk och 3 wall mallz kiort
lar och serckar - 9 stycker len kiorttlar 2 stycker, huffuitt kledie
3 stycker och itt par Nya stick strumper for sådana sina misgerningh
och Effter thett 6 Capitellz lydellse ij tiuffua Ballken kunde Icke nemden
frija hennas liff medh mindre adh hennas slechtt kandh förfodra
thett hos wår aller nådigiste härre och konningh Eller och hans Befal
lningz mandh om hun må komma till lössen

Kom för retta Boo gudhmundhsson ij fallnauecka ij Berga sochen och
Bekiende adh han hade Belegratt en lagligh Encka, nemliga sissela
månssa dåtter ij prestörp ij for.n sochen ther förre wdh feste han
ij Bötter

  sin hosbonde 13 2 öra 16
  mållz Eganden 13 2 öra 16
  härrattz höffding 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8

 

laghbiudis  
geddeboda och trinshulltt ij augunarittz S 2
19r
Kom för retta Jöns påffuelsson ij hyalltt ij rysby sochen och wdhfeste
for han hade skuditt itt rådhdiur och ther förre wdhfeste han ij Bötter
  Cronan 40 och är kongens änsack


Kom for retta anders pädersson ij Borsna ij rysby sochen samptt och
hans son och Bekiende adh the hade skyllatt Eskill Nielsson ij for.n Borsna
for tiuffuerij och Effter for.n anders pädersson samptt och hans son stode
på theras meningh och lickuell thett inttitt Beuissa kunde ther förre
wdhfeste the Båda thuo ij Bötter

  sin hosbonde 6 ½ dall 5 öra 8
  härrattz höffding 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8


Kom for retta Jöns ij staffensboda ij rysby sochen och wdhfeste for
han hade skuditt itt rådhdiur och wdhuissade ther förre ij Bötter

  Cronan 40 är konningens änsack


Kom for retta Niels andersson ij prestörp och oluff ij geshulltt ij Ber-
ga sochen och Bleffue öffuertygade adh the hade giortt Kiörcke Bullder
inne ij kiörckan och inttidh wille lyda theras kiorcke herde när han
lagliga sade them till adh Bliffua wdh aff kiörckan och inttitt the wille
setta honom ther förre wdhfeste for.n Niels andersson ij Bötter

  Cronan 2 daller
och wnder gå Kiörkan 2 daller
skrifftt härrattz höffding 1 daller
  härratt 1 daller

Sammaledis wdhfeste for.n Oluff ij geshulltt ij Berga sochen för for.n
Kiörcke Bullder som forbemelltt är

  Cronan 2 daller  
  Kiörckan 2 daller och wndergå
  härrattz höffdingen 1 daller skrifftt
  härratt 1 daller  


Sammaledis skulle for.n Niels anderssons drengh ij prestörp nem
liga päder månsson sttåå kiörcke straff for for.n kiörcke Bullder
som forbemelltt är

 

Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 26 / sid 41 (AID: v46054.b26.s41, NAD: SE/VALA/01582)