Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 17 / sid 23 (AID: v46054.b17.s23, NAD: SE/VALA/01582)
10v
hustru Elin ij Bräckentörp ij tuttarydz sochen, såledis adh then tidh
här Jörens hustru hade fåidh här Jören wp aff marcken then tidh
han war slagen och wille haffua honom Bortt ij en natt stuffua
då rustatte päder kattz hustru och moder till hustru anna här jörens
och tåge henne ij hårritt och hun wende sigh om och slogh päder kåttz
hustru widh öijatt och medh thett samma skyndade hun sigh till natt
stuffue dören och the fullde effter henne, och ner hun kom ij dören fullde
päder kaatt och Bentt ij sonnistörp Effter henne huar medh sitt
weda trä och sloge till henne och då fick hun thett slagitt på sina
Skulldrar så som hun klagade sigh aff till sin dödh, men huilken
aff thesse thuå thetta giorde wistte hun thett inttitt, Sammaledis
Bleff aff sagdtt för retta adh päder Kaatt och hans Slechttingar
skulle werija sigh medh en 12 manna Eedh adh the Icke stodde
ij fårsått för her Jören och hans hustru, då thenne skaden skedde
Eller och hade samsatt sigh till förrene adh slå på synderboana

Kom för retta Måns Nielsson ij Betten, och Bleff öffuertygatt adh han
hade för några åhr sedan slagitt itt rådiur ij garn, ther förre Bleff
aff sagdtt Efftter konningens mandatt som wdgiffuett anno 1604
adh han wdgiffua skulle 40  Crononis Ensack men Efftter han
hade inttitt adh Bötta medh Bleff aff sagdtt adh han skulle till Jöne
köpingsz Bruck och arbetta för sin sack

Kom för retta Sten ij grönelij ij ryhollm sochen ij ösbo härratt och
Bleff öffuertygatt adh han hade slagitt sin hustrus fader, nemliga
oluff ij thesås och ther förre wdfeste han ij Bötter
och skall thetta wd Cronan 13 2 öra 16
giffuas ij ösbo her härrattz höffding 6 5 öra 8
ratt Kronan härras härratt 6 5 öra 8
höffding och härratt mållz Eganden 13 2 öra 16


Kom för retta Niels skomackare ij horsnäs ij thuttaridz sochen
och Bleff öffuertygatt adh han skulle haffia stullitt en Slegga och ther
förre wdfeste han Effter thet 7 Capittell ij tyffua Ballken

  Cronan 13 2 öra 16
  mallz Egannen 13 2 öra 16
  härrattz höffd 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8
 
11r
Item Bleff aff Befallingz manden wällachttigh Jon skogh Beuilgatt
Efftter ther war stor fattigdom för handen och ther med forskonatt
Bleff adh han skulle wdgiffua
  Cronan 13 2 öra 16
  härrattz höffding 3 2 ½ öra 4
  härratt 3 2 ½ öra 4


Kom för retta Niels Jönsson ij granwdda ij augunnarydz sochen
och wdfeste for han hade mulkatt 5 stycker gittter som lydde hans
granne till och wduissade ther förre

  Cronan 10 öra
  härrattz höffd 2 ½ öra
  härratt 2 ½ öra

 

thesse gårdar lagbiudas:  
westrilltt ij annerstadh sochen 2
1/6 ij kieskilltta gardh ij götritt sochen 3
½ puntensbögdtt ij trarydz sochen 2
1/6 ij faurilltt ij götritt sochen 3
1/4 ij nörra gården ij lessaraydh ij liunga sochen 2
1/4 ij greshollma ij trarydz sochen 3
aller nörra haghulltt ij markaridz sochen 3
1/4 ij weckeboda ij markaridz sochen 3
1/4 ij årilltt ij markarydz sochen 3
hamra ij hijnnerydz sochen 3
Beiarydh ij torpa sochen 2
Brockabögdtt ij piettritt S. 1
1/8 dell ij södra Bårshulltta gårdh ij götrydtt sochen 1
1/4 på 1/5 dell mera Jehan anderssons gårdh ij horn ij 1
samma s.  
thuedellen aff horsaberga ij hamnada sochen 3
½ tågarydh ij nöttija sochen 2
1/3 ij staffsettra ij nöttija sochen 2
Kiurshulltt ij trarydz sochen 2
½ fieringh ij hallaböcke ij hallaraidz sochen 1
alltt fauraböcke ij hijnnerydz sochen 1 

Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 17 / sid 23 (AID: v46054.b17.s23, NAD: SE/VALA/01582)