Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 7 / sid 3 (AID: v46054.b7.s3, NAD: SE/VALA/01582)
[tom sida]
1r
Anno 1608 then 28 aprilis stodh laga härrattz tingh ij Jfflla
ij liunga sochen ij synderbo härratt ij Crononis Befallingz Mandz
näruaro wellachttigh Jon skough till laumandz rydh
  nemden
Jon Jönßon ij liunghby Anders ij hoorn
Måns Bådellßon ij horn Måns ij Bårßhulltt
Jon Jonßon ij Staffuerytt Erlan ij Köllaboda
Jöns ij rydh
Oluff thuaßon ij Staffsättra
Måns ij queningharp Bengtt ij horßa Berga
Ebbe ij hiullznäs thorre ij wästrilltt

Kom för retta här Carll ij rysby fullmyndigh på sina ägna wäg-
nar och tinghskötte ½ lunda gården ij mårarp ij rysby sochen och
then till ägnatte päder Jonßon som Nu Boor ij for.n ½ gårdh och haffer
han ther före giffuitt hundrade och sexthijo och fira marrk och itt
paar goda oxar samptt och 2 tynnor Spannamåll, Sammaledis
thinghskötte och for.n här Carll ij rysby ½ parten aff en Engh ij Kyff-
uelltta Myrr ij östre skough så och sin låått wttij andra Engiar
fiske wattn och Ström fall, som till för.n ½ lunda gårdh ij Mårrarp
ligger och aff ållder till legatt haffuer medh rette
 
Kom for retta Jacop ij Marrkarytt fullmyndigh på alla theße for.n
wägnar, nemliga påffuell ij fiskerytt, päder thuffuaßon ij hylltte
så och fullmyndigh på Jonßas hustrus wägnar ij wäckeboda
samptt och på gislas hustrus wägnar ij gellare Böcke alla theße
for.n tingh skötte alla the iordh som the arfftt och kiöptt haffua, så
och then iordh som theras moder them lagliga giffuitt haffuer ij
harpehållma gårdh ij Marrkaritt sochn, och then till ägnatte theras
Broder, åstratt Johanßon som Nu Boor ij for.n gårdh, och haffuer han
them ther före giffuitt nemliga påffuell ij fleserytt Bekommitt
30 daller påffuell ij hylltte Bekommitt 30 daller Bengtta ij Wecke
Boda Bekommitt 17 daller 3 Bottell ij gellare Böcke Bekomitt 16 d
och är thett rett 1/3 aff aller gården som for.n åstratt arfftt och medh sin
  hustru kiöptt haffuer
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 7 / sid 3 (AID: v46054.b7.s3, NAD: SE/VALA/01582)