Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 10 / sid 9 (AID: v46054.b10.s9, NAD: SE/VALA/01582)
3v
Kom för retta Knutt ij fiskerytt ij liunga sochen och Bekiende
att han war 6 och hundrade åhra gammall och giorde
sin salighettz Eedh på laubocken, then högaste man för honom
staffua kunde att han granneligen Minttis att thett ooss
fiskitt som går aff Bräckentörpa siö haffuer legatt till
Wästre skatta och Crono gården ij ösiö att intill thes wäll
Borne här Carll göstaffssons thienare Benemdtt Måns
Ericksson togh thett ther ijfrån med wålldh och är thett ij pass
witt 15 åhr sedan thet skedde, och sedan alltidh waritt
trettemåll them Emellan om samme fiske

Kom för retta, Erick ij hengarp ij hamnada sochen och Bleff
öffuer tygatt att han hade slagitt lasse ij Biörstörp samptt
hans hustru och hans gester, några Blo uitte och Blå uitte och
therföre wttfeste han ij Bötter
  Cronan 1 daller
  Mållz äganden 1 daller
  härrattz höffdingen 2
  härratt 2

Sammaledis Beuistis och att for.n Erick ij hengarp hade
giortt Nijdingzuerck hos for.n lasse ij Biörstörp till ½
werdh

  Cronan 1 5 öra 8
  Mållz äganden 1 5 öra 8
  härrattz höffdingen   6 ½ öra 4
  härratt   6 ½ öra 4

 

4r
Kom för retta lasse Nilsson ij trarytt och Bekiende thett
gudh Bättre att han för 3 åhr sedan Bedreffuitt hordh
medh en loske Konna och war for.n en lansknechtt
och Baar fattigh och hade inttitt till att wttgiffua ther
fore Bleff han skonatt på wår nådige öffuerhettz nådige
och gode Behagh Bleff thett aff sagdtt att han skulle wttgiff
ua ij Bötter
  Cronan 4 oxar
  härrattz höffdinge 1 oxe
  härratt 1 oxe


Kom för retta Måns froasson ij Bårshulltt ij götritt 
sochen fullmyndigh på Börge Päderssons wägnar ij raff
näs ij for.n sochen Jon Jonsson ij Staffueritt ij götritt sochen
fullmyndigh på Börge Jönsa dåtters wägnar ij raffnäs
nemliga Ellssa Böretta, these for.n tingh skötte all thett arff
och ättleffue som the åtte och arfftt hade ij westre gården
ij raffnäs ij götritt sochen som är ½ gården och then till
ägnatte Jon Nilsson ij raffnäs och Jöns Nilsson ij näs
och haffuer the ther före giffuitt först haffuer Börge Päder
sson Bekommitt ij sin liffz tidh 60 daller, så haffuer och
Ellssa och Böretta Bekommitt 60 daller Både for iordh
och ättleffue

Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 10 / sid 9 (AID: v46054.b10.s9, NAD: SE/VALA/01582)