Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 21 / sid 31 (AID: v46054.b21.s31, NAD: SE/VALA/01582)
13v
wdgiffua ij Bötter
  Cronan 6 ½ daller 5 öra 8
  härrattz höffding 6 5 öra 8
  härratt 6 5 öra 8

Kom för retta lasse ij fegrilltt ij hijnneritt sochen och wdhfestte for saramål
han giorde lasse ij hyllttan
och förlikttis medh Cronan 6 5 öra 8
målz ägandenom härrattz höffding 3 2 öra 16
  härratt 3 2 öra 16


Sammaledis kom för retta lasse ij hylltta ij hijnneritt sochen och wttfestte
för såramåll, som han giorde Ingeborgh ij feijralltt och hennas son

  Cronan 2 daller och förlikttis
  härratz höffdingen 2 medh mållz Egan
  härratt 2 denom


Kom för retta Jon ij hampalltt ij hijnnerytt sochen och Bleff öffuertygatt
att han hade tagitt päders hästt ij reffualltt ij skougen och hade honom Borte
ij 1 ½ dagh och reditt sitt werff och ärande ther medh, och Bleff för then skull
aff sagdtt adh han skulle wdhgiffua ij Bötter

  Cronan 6 ½ daller 5 öra 8
  härrattz höffding 6 5 öra 8
  harratt 6 5 öra 8


Kom för retta Niels Klippingh ij lönshulltt ij hijnnerittz sochen en
lansknechtt och sörgeligen Bekiende, att han hade Bedreffuitt
Enfachtt hordh medh en löske konna ther förre kunde härrattz hoffdin
gen och nemden Icke frija theras liff, så om sider Bleff på konningens
Nådige och gode Behagh Bleff aff Befallningz manden, Efftter låttitt adh
for:de Niels Klippingh skulle wdhgiffua, ij Bötter, Efftter ther war stor
fattighdom för handen

  Cronan 24 daller
  härrattz hoffding 6 daller
  härratt 6 daller


Men hordhkonnan som Niels Klippingh Beleijratt hade, hade ingen
tingh till adh Bötta medh och ingen wille heller wdhloffua någitt för
henne, wthan Bleff aff sagdtt, att hun skulle tagas till Crononis Bruck
och thiena för sin sack

 

14r
Kom for retta Niels Nielsson ij osilltt ij marckarittz sochen full
myndigh på sina samptt på sin moders och söskenis wägnar, mattis
ij åssa ij traridz sochen fullmyndigh på simons wägnar J Bätterås
ij traridz sochen thesse for.n tinghskötte all thett arff och ättleffue som
the åtte och arfftt hade J greshollma gårdh ij traridz sochen och thett till
ägnatte larss Suensson samptt hans hustru nemliga Karin som Nu
Boor J for.n gårdh och haffuer han ther förre giffuitt 58 daller och haffuer
han sielff arfftt 1/4 ij for.n gårdh så adh han åger nu rett ½ gården
Både medh thett han arfftt så och aff thesse for.n kiöptt haffuer

Samma dagh wdlade Niels Ericksson ij Booda ij marckaridz sochen
itt huffuitt sölff och itt sölff Belltt wdij the Bötterna so han wd-
uissat hade för Niels Källingh ij Booda som Bleff warderat för
20 daller, och thett leuererade Niels Källingz son, N: Knutt Nielsson
och en Bössa ther till for 2 daller och war thetta then siste penningh som
for.n Niels Ericksson fest och Borgatt haffuer, då gaff for.n Knutt honom
wänskab samptt hans fader Broder, N: tuffue ij wlffuarydh gaff
honom och wänskab for samma dråb

Anno 1608 then 13 decembris stodh laga härrattz tingh ij rom
Borna ij annerstadh sochen ij for.n härratt ij Crononis Befallningz
mandz näruaro wällachttigh Jon skogh till laumandzrydh

nemden  
Jon Jönsson ij liunghby Suen ij Beckarydh
Jöns ij weckåssa Oluff ij nörranäs
Jöns ij staffuerydh Niels ij törssaberga
päder ij Ecka Oluff ij hullegårdh
Bentt ij Stönija päder ij losilltt
Måns ij queningharp Jon Bosson ij Bollmarydh

 

thesse gårdar lagbiudas      
Weckeboda ij marckaridz S: 3 ½ punttensbögdtt ij trarydz S: 3
½ mellom gården ij marcka: 3 ½ Suenshulltt ij hijnnerydz S: 1
westrilltt ij annerstadh S 3 ½ spongzhulltt ij hijnerydz S: 1
Brokabögdtt ij piettritt S: 2 1/4 ij Boalltt ij hijnnerydz S: 1
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 21 / sid 31 (AID: v46054.b21.s31, NAD: SE/VALA/01582)