Sunnerbo dombok 1608

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 25 / sid 39 (AID: v46054.b25.s39, NAD: SE/VALA/01582)
17v
Kom for retta här Jören ij annerstadh och till tallade Bentt ij
Sonistörp ij Slette sochen ij allbo härratt om thett slagz mållitt
och hugh som honom skedde ij rysby prestagårdh som han och hans
och hans hustru hade fåidh ther till suarade for.n Bentt ij sonistörp
adh han inttitt hade slagitt huarcken här Jören eller hans hustru och
sade adh threttan så Burdis som här Efftter fölger, så till thett första
öffuer latte the när the droge ij for.n gestabudh adh ingen thera skulle
sittia öffuer thiden wthan alla skulle föllgas ådh och gå ij sengh på ther
ingen trette måll skulle komma till weija, så om söndagz affttan
ginge the alla ij sengh ij tidh så nera som en drengh widh nampn
Bentt Eskillsson han sadh wppe Effter them, då war ther en widh
Nampn Jon gedh, han togh itt stycke Brödh och klentte ½ partten
på Bröditt medh smör och ½ partten medh tallgh och kom drengen
till adh Bida till Bidz medh sigh om samma Brödh och for.n Jon
gedh ådh smöritt och kom for.n Bentt Eskillsson till adh Eda tall-
gen då gick en quinna aff theras hop, som sade the göra
nar och wiunder aff wår sellskab ij stugan, då sade Bentt ij
Sonistörp adh han förbödh them adh stå wp och gå wdh om
kuellen och om måndagz morgen sades thett for them adh
Jon gedh hade sagdtt adh ij affttans åde the tallgen aff liusitt
och ij kuell skulle the Eeda wecken, så om måndagz kuellen
ij mörckritt seger Bentt ij sonistörp adh han stogh wp Ifrån
Borditt och Päder katt medh och ginge wdh ij andra stuffuan och
togh sin hammar ij honden och päder kaatt itt weda trä och sade
adh the ackttade adh gå in till Jon gedh och spörga honom ådh vm
han wille körra them till adh Eda wp liussa wecken och när han
kom wdh på gården fick han see adh Jon gedh hade en huidh fier
ij hatten, då sade han till honom hui står du här ij holl för någhon
och ij thett samma slogh for.n Bentt ij sonistörp till honom och itt slagh
 

 
18r
slogh han Jon gedh och thett andra slagitt slogh handh Jöns ollssons
hustru ij rooen, och seger for Bentt adh ij thett samma fick hans hustru honom
ij armarna och rycktte honom till Backa och ij thett samma kom päder katt
fram medh itt weda trä och slogh här Jören, och då Bleff här Jörens hustru
och slagen och huilken thett giorde widh man Icke

Så Effter thenne Bekiendellse som for.n Bentt ij sånistörp sielff giortt
hade adh han och Päder kaatt hade samsatt sigh adh slå Jon gedh och Ege
nom theras samsettillse Bleff här Jören och hans hustru, så otillbörliga
Slagen ther förre Bleff thett aff sagdtt for retta adh bentt ij sånistörp
samptt och päder kaatt, så och så många som the Beuissa kunde som
wåre med them ij samlagh, till adh slå, Eller stogar och stenger hade
ij hendena på gården, skulle suara till the hugh som här Jören och
hans hustru fåidh hade ij huru högdtt the kunde mietten
Bliffua medh mindre the kunde wdhuissa nåcken aff theras hop
som thetta slagitt och hugh hade wdhgiffuitt 

Anno 1608 then 17 decembris stodh laga tingh ij Igernarp ij
Berga
sochen ij for.n härratt ij Crononis Befallningz mands närua
ro wällachttigh Jon skogh till laumandzrydh

nemden  
päder Ericksson på Erickzstadh Jon ij gejshulltt
gudhmundh ij Steckinge Suen pädersson ij hallsiju
Bentt ij Eplanäs Jören - ibid
Jöns Pädersson ij quenarp Jöns Nielsson ij quenarp
harrall - ibid Suen pädersson ij kieragården
Erlandh ij huidarydh Jeppe ij ware


Kom for retta håcken ij gudarp ij Berga sochen och Bekiende adh han
hade Belegratt sin lego piga N: Karin Jons dåtter och loffuade han
adh han wille taga henne till Ecktta och ther förre wdh feste han ij Bö
tter

  Cronan 6 5 öra 8
  härrattz höffding 3 2 öra 16
  härratt 3 2 öra 16
  mållz äganden penningar 6 5 öra 8

 

Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 25 / sid 39 (AID: v46054.b25.s39, NAD: SE/VALA/01582)