Sunnerbo dombok 1610

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 50 / sid 89 (AID: v46054.b50.s89, NAD: SE/VALA/01582)Anno 1610 then 2 aprilis stodh laga härrattz tingh ij  
Beckarydh ij hamnada sochen ij for:de härrat ij Slått hollarens  
näruaro wällbyrdigh Erick Månßon till Kiellunda, samptt  
och wällbyrdigh trullz Päderßon till yalltt, samptt och crono-  
nis Befallnigz man wällachttigh Jon skough till laumandz-  
rydh  
  nemden
Jon Jonßon ij lunby lars ij alanskiöp Erlan ij kollaboda
Jons ij rydh Måns Båttellßon ij horn Måns ij Synertorpa
Jöns ij Kaparabögdtt Måns ij Horßaberga Måns ij Bierserydh
Jöns ij Weckåßa Ebbe ij hiullznäs Måns ij rya
 
1r
Kom för retta Niels ij Edhen ij hamnada sochen fullmyndigh
på sin Broderßons wägnar, nemliga sone Jonßon, Niels Knuttßon
ij rydh ij hamneda sochen, fullmyndigh på luße Jöns dåtters wäg
nar och tingh skötte all thett arff och ättleffue som the åtte och arfftt
hade ij hesttberga gårdh ij götritt sochen, som är 1/3 aff aller gården
och then till ägnatte Päder Johanßon ij Judilltt ij götritt sochen och
haffuer han ther före giffuitt 30 daller, ij dansk myntt och 30 daller
Suensk myntt Noch haffuer han wttgiffuitt ij oxar och kåper till
Peningar 20 daller, sammaledis wttgiffuitt for en Engh till
för:de gårdh peningar 10 .
 
Kom för retta arffuitt ij ösilltt ij hyneritt sochen och Nu som till
förrene Bekiende sigh haffua Bedreffuitt Enfalhtt hordh medh
en piga, så Efftter thett 18 och 20 Capitellz lydellse ij moijßij Bö-
cker, kunde härrattz höffdingen och nemden Jcke frija theras liff
wthan Efftter marskallsken, wällböhrdigh Jören Claßos Breffz
lydellse, Bleff aff sagdtt att han wtt giffua skulle ij Bötter
  Cronan
66½ daller 5öra 8 dl:
  Härrattz höffding 16½ daller 5 öra 8 dl:
  Härratt 16½ daller 5 öra 8 dl:

Kom för retta Niels ij läsarijdh ij liunga sochen och Bekiende
att han hade sin Echtta hustru och hade hafftt Beblandellse medh
en Echtta mandz troloffuade fästemö, så Efftter thett 18 och 20
Capitellz lydellse ij moijßij Böcker, kunde härrattz höffdingen
och nemden Jcke frija theras, men efftr att ther war stor fatt
förre Stellttis thetta till wår nådigiste härre och Koningh hualt
nåde hans K: Maltz: teckis adh göra medh them
 
Kom för retta Jon Nielßon ij ramnäs, ij götritt sochen och sörge
ligen Bekiende, att han hade Bedreffuitt enfahtt hordh med en
löskekonna, så Efftr thettt 18 och 20 Capitellz lydellse ij möijßj Bö
cker, kunde härrattz höffdingen och nemden Jcke frija theras liff
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 50 / sid 89 (AID: v46054.b50.s89, NAD: SE/VALA/01582)