Sunnerbo dombok 1610

Original dombok
Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 50 / sid 89 (AID: v46054.b50.s89, NAD: SE/VALA/01582)Anno 1610 then 2 aprilis stodh laga härrattz tingh ij  
Beckarydh ij hamnada sochen ij for:de härratt ij Stått hollarens  
näruaro wällbyrdigh Erick Månßon till Kiellunda, samptt  
och wällbyrdigh trullz Päderßon till yalltt, samptt och crono-  
nis Befallingz man wällachttigh Jon skough till laumandz-  
rydh  
  nemden
Jon Jönßon ij liunby lars ij alanskiöp Erlan ij köllaboda
Jöns ij rydh Måns Båttellßon ij horn Måns ij Synertörpa
Jöns ij Kåparabögdtt Måns ij Horßaberga Måns ij Bierserydh
Jöns ij Weckåßa Ebbe ij hiullznäs Måns ij rya
 
1r
Kom för retta Niels ij Edhen ij hamnada sochen fullmyndigh
på sin Broderßons wägnar, nemliga sone Jönßon, Niels Knuttßon
ij rydh ij hamneda sochen, fullmyndigh på luße Jöns dåtters wäg
nar och tingh skötte all thett arff och ättleffue som the åtte och arfftt
hade ij hesttberga gårdh ij götritt sochen, som är 1/3 aff aller gården
och then till ägnatte Päder Jehanßon ij Judilltt ij götritt sochen och
haffuer han ther före giffuitt 30 daller, ij dansk myntt och 30 daller
Suensk myntt Noch haffuer han wttgiffuitt ij oxar och kåper till
Penningar 20 daller, sammaledis wttgiffuitt for en Engh till
för:de gårdh penningar 10 marker.
 
Kom för retta arffuitt ij ösilltt ij hijneritt sochen och Nu som till
förrene Bekiende sigh haffua Bedreffuitt Enfachtt hordh medh
en piga, så Efftter thett 18 och 20 Capitellz lydellse ij moijßij Bö-
cker, kunde härrattz höffdingen och nemden Jcke frija theras liff
wthan Efftter marskallcken, wällbyrdigh Jören Claßons Breffz
lydellse, Bleff aff sagdtt att han wtt giffua skulle ij Bötter
  Cronan
66½ daller 5öra 8
  Härrattz höffding 16½ daller 5 öra 8
  Härratt 16½ daller 5 öra 8

Kom för retta Niels ij läsariyh ij liunga sochen och Bekiende
att han hade sin Echtta hustru och hade hafftt Beblandellse medh
en Echtta mandz troloffuade fästemö, så Efftter thett 18 och 20
Capitellz lydellse ij moijßij Böcker, kunde härrattz höffdingen
och nemden Jcke frija theras, men effter att ther war stor fatt
tigdom för honden, och inttitt the hade till att adh Bötta medh ther
förre Stellttis thetta till wår nådigiste härre och Konningh huatt
nåde hans K: Mattz: teckis adh göra medh them
 
Kom för retta Jon Nielßon ij ramnäs, ij götritt sochen och sörge
ligen Bekiende, att han hade Bedreffuitt enfachtt hordh med en
löskekonna, så Effter thett 18 och 20 Capitellz lydellse ij möijßj Bö
cker, kunde härrattz höffdingen och nemden Jcke frija theras liff
Källa: Sunnerbo häradsrätt (G) AIa:1 (1608-1624) Bild 50 / sid 89 (AID: v46054.b50.s89, NAD: SE/VALA/01582)