Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1940 (AID: v205987.b1940, NAD: SE/VALA/0382503)
20v [tom sida]
21r
Anno 1664 dhen 7, 8, 9 och 10. Novembris Jordaransakningh
och ordinarie Lagatingh hölt uthi Synderbohäradt i Liungby, öfwer warandes
Edle högh wälborne herre, her Georg Göldenstierna fryherre till Lundholmen, her-
re till Stäke börkesundh och Thorensborgh Landzhöfdingh öfwer Cronebergz
Lähn, theßlikes Ähreborne Wälbetrodde och förståndige man, uthi häradz höff-
dingens ställe underskrifwen lagförare   Matthias Östman uthi Cronones
befalningzmans ställe Israel Jöranson på Lambhult. Sampt Häradz edz-
swurin nämbd, med menige Almoge tillstädes af bemelte Härade.
                                          Nämbden.
Jon i rydh, Jon Anderson i Horn, Simon i Wästerhult, Åke i ragnilaköp, peder
Anderson i Bergheem, Birge Krååk, Johannes i Wickelsiö, Jon i Wiggåsen, peder
i Skinnesböke, peder Johansson i Ångelstadh, Anders pederson i ooßhult.
 
Först effter tingzLiußningen publicerades och uplästes rykzdagz besluth Da-
terat Stockholm dhen 27 Augusti Anno 1664. Jämwäl itt trycht patent
att till skepzbygning är å rykzdagen bewiliat 2 dlr S.mt aff garden, effter
kynnes meßo ehrlägga ehuru rykzdagz beslut lyder om 6 mk S.mt. föregif-
weß wara af mißförseandhe. Daterat Stockholm dhen 17 Septemb. Ao 664.
 
Rykzdagz beslut och patentet togh Jon i ryd till sigh, att inläggia i Häradz-
kystan. Noch uplästes ett placat trycht om adelens klädedrächter,
och gästabudh sampt excessers straff.
 
Sammaledes publice uplästes Almogens klagepunctars och beswärs för-
klaringh, sampt krigz Collegy förklaringh, om Krigzman hemans besuär-
Daterat stockholm i Augusti månat, Anno 1664.
 
Sammadagh framstältes een drängh Jönß Eskilson till tiänst i Ulßbäck,
som skulle wara effter itt quinfolkz Kirstin Nilsadotters ibm till tiänst-
ordh, lyka som för tydelagh medh een koo, mißtäncht och i squaller kommen,
för han stodh hoos een koo om nattatydh i fähuset, som Länßmannen angif-
wer. Nu swarar drängen , nekar hårdt och biuder dule wider för sådan
obequebnligh gerningh, och sadhe när han hade medh then andre legodrängen
gifwit hästarne, satte han lychtan från sigh i fähuset, och genom fähuset e-
mellan boskapzraden att hielpa sigh, och wydh han kom gångandes spiärn
koon åt honom, tå sade han koo sytta, koon stodh bunden wid then andra döran
i ty samma kom pygan Kirstin tillgangåndes, alt medan stod lycktan och
bran wydh öfredöran, genast kom andre drängen af stallen igen och hade
gifwit hästarna fyllest. Nu framkallades then andre drängen peder
Bengtson till tiänst ibm. på sin siäl saligheet bekänner han bleff ey hel
ler warße nogot obequemligit eller oluchtigt af Jönß Eskilson om koen
förehafwas eller bedriffwas, Kirstin Nilsadotter säger nu the samma,
hon begynte aldrigh then sagan, uthan the andre legofolcken begynte öfwer
måltydh lee och skämpta grofft medh sådant fåfengt taal, och ingen
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1940 (AID: v205987.b1940, NAD: SE/VALA/0382503)