Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1820 (AID: v205987.b1820, NAD: SE/VALA/0382503)
8v
1/3 af floboka i Hamneda s.
1/8 af söre. g. i gräßholmen
1 s.g. i nyttia
1 Bökhult i s. s.
1/8 af staffuerhult i nyttia s.      2
¼ af Signeshult i wrå s.
1/6 af skirshult i torpa s.
1/12 af Siöaryd i markarydz s.
1/3 af Giösshult i Hallarydz s.
½ Knaphult i Hinnerydz s.
1/3 af Kutebyggit i markarydz s.
¼ af Söra Ekhult i s. s.
¼ af norra quenslöff i Liungby s.
1/6 af arfuidz gård i Drageryd
1 älmåsa frälse i Bärga s.
2/9 af Elansköp i göterydz s.
10 sk. L. i marås i Liungby s.
10 sk. L. tolarp i Bärga s.
1/8 af norregård i Hallsiö
1 Jon Jonsons gård i Dörarp
½ Öslöff i Bärga s.
1/8 af Högaholm i markarydz s.
¼ af Synnerstorp i torpa s.
 
3
   
1/3 af Floboda i Hamneda s.
¼ af Hyltakra i Hamneda s
¼ af Gunmund Jäppesons gård i Håå
½ Hulabäck i markarydz s.
¼ af Steenshult i Hallarydz s.
3/4 af ¼ I Ösiöhult i wrå s.
¼ af Trulsgård i bölminge i nyttia s.
1 Lyawagnen frälse i göterydz s.
½ Sonalt i odensiö s.
¼ af norragård i Hallaryd
¼ af Söregård i Hallaryd
1/8 af maresiö i anderstad s.
3/8 af exhult i markarydz s.
½ tånnaryd i s. s.
1/3 af ängabäck
1/10 af Hulebäck
1/5 af af Fagere på 11/2 sk. l. när
 
.   .   .   .   .   .   1
9r
Fi Klöxhult
Dhen 9 och 10 Marty Continuerades Häradztinget.
 
Sammadagar Komm för Rätten Quartermestaren Mtigh Håkan Jönson
och prasenterade itt bewyß utgifwit af kyrkioherden uthi Ryßby Her Johan Colli-
andro ock kyrkiones sex män dher sammastädes, hwar uthinnan dhe bekenna och witna,
att ett skattaheman Liustorp bd. hafwer een långh tidh ligget öde, husen och giärsegår-
derna nederrottna, thertill medh är dhertill ringa ägor och myckit af sina grannar
trängd, så att gården icke kan giöra skäl meer än för een half gård, och såsom qwarter
mestaren tänker uthi underdånigheet hooß hans Kongligh Mayestet Wår allernådigste
herre och konungh sökia på bte heeman förmedlingh, Ty begärade han tienstligen
att tingzrätten wille medhdela honom itt ytterligare bewyß, om gårdens ringa Lägen-
heet och tilstånd; Tå Wittnade nämbdemännerna, Åke i ragnelaköp, Johan i Wyksiöö,
dheßlikest Länßmannen Jönß i skeeda, att samma heeman är som bemelt är myckit
hårdt trängt, och giör illa skäl för itt halft heeman, hwarföre hafwer rätterwarter
mästaren dhenne attest skäligen icke welat eller kunnat förwägra, att han således
kan sin förtun om förmedlingh underdånigst anhålla.
 
S. d. kom för rätten Edle wälb. hr boo Rosenstiernas tiänare och befalningzman
Ähreboren och Wt: Israël Håkanson och gaff tilkänna, at Wälb hr boo Rosenstierna
hafwer nogra ödesheeman som äre skatta frälse, hwilkas åboer, hwarken hafwa welat
sin skatt uthläggia, icke heller biuda till them att uptaga, altså hafwer han warit förorsakat
bemelte heeman lagligen upbiuda, och oansedt han låter stemma them till tingz wil-
ia the sigh icke inställa, uthan äre aldeles tredska och moot willige, begärade altså att
bemelte heeman måtte för skattawraak ehrkännas, på dhet han kunne them medh
åboer försöria, dhetta ärande togh uthi betänkiande och Resolverades, att bemelte
skattabönder skola ännu eengång Citeras, och förminnas hwad inwåningar Bekän-
na här emoot hafwa, dher dhe tå wela intet sigh inställa, will rätten sigh här på
förklara, blifwa altså efterskrefne skattabönder här medh och till nästa tigh citerade
nembligen, peder pederson i Biärsaryd för Emmeboda, Liunghult och ößiöhult,
Joen i broddalt, Jönß Joenson i Signeshult att swara för Kråxhult, hwilka skola
sigh på nästa tingh Wälbtr. sin herres uthskickade till swars inställa, om dhe dhet
försumma, skola the efter Lagh plichta, och deras herre icke dhes mindre, weder-
fares hwad Lagh förmå, och skal dhenna skrift förbte skattabönder i rättan tyd
publicerat blifwa.
 
S. d. Kom för rätten Nämbdemannen Joen Anderson i Horn och præsenterade itt
Kiöpebreff underskrifwit af Hanß Wyrdht. sal. her Erland i Ulfßbäck och Wältt
Nilß Nilson i markarydh, af innehåld att Larß Tufwason i boda och hanß hustru
Luße Gunnadotter hafwa kiöpt 1/3 uthi båßhulte gård af Jönß Nilson i båås-
hult och dherföre gifwit 167 dlr S.mt. än hafwer bte Larß Tufwason medh
bemte sin hustru köpt af Jönß Bännason i bösalt uthi ofwanbemelte gårdh
jord för 16 dlr S.mt att Larß och hanß hustru nu äga 3/8 i bemelte båßhulta
gård. Och såsom bte. 3/8 äre Lagbudne och Lagståndne, ty dömdes dhetta kiöp
kraftigt och gilt ewerdeligen stånda och aldrigh återgånga.
 
S.d. kom för rätten nembdemannen Birge Krååk och berättade sigh wara ombedin att skiöta
bort een fierdingh uthi Kloxhultagård i pietterydz sochn, hwilken ¼ Nilß Harald
sonF hafwer kiöpt af sine söskon och gifwit dherföre till Swen Haraldson 20 dlr
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1820 (AID: v205987.b1820, NAD: SE/VALA/0382503)