Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1870 (AID: v205987.b1870, NAD: SE/VALA/0382503)
13v
faderlöse små barn, hwilka hafwa arfft ungefaren 170 dle S.mt. Och såsom han
nu äger dheras moder Kirstin Jönß dotter till hustru och haffuer barnen
hoos sigh, hwilka han tilbiuder sigh wilia lykasåsom sina sina egna barn upfo-
stra, allenast begärar han ofwanbte. peningar i medler tydh uthan interesse
få behålla, dhet rätten togh uthi betänckiande och funne skäligit att så
frampt Swen sitt löftte medh barnsens uptuchtande och all nödhtorfft efter
kommer, då må han och bte. peningar uthan interesse till dhes barnen blifwer
myndige oqualt behålla, och barnen eller nogon annan icke haffwa macht
nogot ytterligare interesse att fordra.
 
Sammadagh Lät hans Wyrdigheet Pastor i Anderstadh Her Jöran Osangius
insinuera Itt breeff i rätten, uthi hwilket han berättar huru såsom hanß
grannar steen och jöran i bergzgården hafwa ingiärdt hans fäwägh, dhet 4
nämbdemän Wittnade sant nära, Men Steen och Jöran begärade een heel
nämbd måtte syna, och hwadh dhen tå kunde döma wille the wara till fredz
medh , och ehuru rätten winlade sigh öfwertala, uthan änteligen
begärade een heel nämbd, altså och på dheras begäran och egin Omkostnat,
bewiliades att een syn skal hållas tillkommande Michaëlis tydh, i medler tydh
blifwa bönderna på frälsegårdarna, befallande sina herar och hußbönder
sådant förstendiga, och således nogon fulmechtigh å dheras wägnar sigh in-
ställa kan, som sina herrars rätt i acht tager, tå och hwad Lagh och rätt med-
gifwer owält skal skiepat blifwa, dhetta hans wyrdigheet moste strax och i
tydh sina wederparter insinuera.
 
Sammadagh kom för Rätten Anders Christopherson i gnustorp och kärade till
een ryttare Conradt Wykman bd. hwilken hafwer köpt af honom een rustningz-
häst och dherförr lofwat honom 17 rixdlr som han bewyste med Wykmans
egin handhskriftt Daterat åby dhen 10 Aprilis iämwäl Lofwat honom sigh
bemelte peningar att betala till pingestydh näst dher eftter, men sådant in-
tet eftterkommit, allenast fått een annan häst igen för 9 rixdlr, men
resten kan han intet bekomma, begärandes rättens adsistentz. Conradt Wyk-
man swarar och tillstod så köpslagat wardha, men sadhe att hästen war
ofredigh och odugligh för för så många pngar, dhet han för een krigzrätt wil-
le uthföra, och bewysa, Anders Christopherson inlade itt bewyß uthgifwit
af twenne redelige män som om Kiöpit witna, dheß likest attestera, att Wykman
medh otydigt rydande hafwer sielf förderffwat hästin, begärade ytterligare
Adsistentz och domb i saken, hwilket ärande förskötz till nämbden, som funno
skäligit, att såsom köpit är lagligen skieldt, dheßföruthan hafwer Wykman så
länge hafft hästin borte, och intet talt om nogon odugligheet, för än betalnin-
gen fordrades, och ännu hafwer hästen, dheßlikest och pröfwat hästen för än han
köpte honom. Ty ehrkände och dömbde rätten Wykman sitt köp fulborda och sin
klara obligation fulgiöra och betala.
 
Effter lagh 1 Cap. Komm. B LL 33 Cap Konungz B. I LL.
Emoth dhenna Doom appellerade Wykman medh 3 mk.
 
Anders Christopherson protesterade på hinder, skada och omkostnat, då tillsadhes
Wykman, att han skulle ställa Caution för sigh effter ordinantiens 5 puncht,
dher med togo parterna affträdh.
14r
Sammadagh kom för rätten Jeppe i Heidabögd och begärade bewyß om sin
gårdz ringheet, och inlade uthi rätten een skriffteligh attest utgifwen af kyrkio-
heerden i Hallarydh Wällärde hr Erich Dryandro, sampt åtskillige andre tro-
wärdige godhe män, och lyder ordh ifrån ordh som fölier.
 
Wy fattige skattdragare uthi Hallarydz sochn giörom här med underdånigst wit-
terligit, dhet wår sochnaman Jäppe uthi heigdabögd, sitter dher på itt ganska rin-
ga heeman, icke mer än till fyra tunneland uthsäde, och dher till liten och mager
ängh, så att han med platz kan födha uthi alz till 12 Creatur, nu sedan thet kom
under Cavalleriet fördt för full skatt, som dock af ålder hafwer warit för-
medlat, och bte. Jäppe hafwer i fulla 20 åhr tillförena sluppit medh halff skatt
som wäl finnes uthi Jordaboken, men han så wäl som flere förmedladhe heman här i soch-
nen, såsom Bråten, och Tores holma hafwa uthi förflutne frigdatyder, förmedelst fien-
dens röfwande och brännande bortmist sina förmedlingz breeff, som Miest bordhe
framwysas, men lägenheeten wysar sigh nogh sielff, och twifle intet, att iu sådant rin-
ga wilkor nådigst ansees, att dhet till förra förmedlingh kunne komma, ty thet är intet
för wår ögon mögeligit huru gierna man troplichtigst wille uthi högsta underdånighet
dherförr wydare för fult skatta, dhetta wy med underskrefne nampn, så wäl som och  bur-
dit wår siälaföriare, till mera sanningz bekräfftelse underdåneligen witna, Actum
Hallarydh, dhen 26 July Anno 1663.

                                                                  på heela församblingens wägnar.
Eskill Håkanson Länßman, Nilß Pederson i ulffzberga, bengt person i Kinnelsbygd,
Jon Germundson i Thoresholma, Eskill person i Linnefälla, Åke Jönson i Wägla.

                                                            Testor Erich Andrea Dyrander.
Och såsom wyd tinget bleff äffuer dhetta Witnat sant wara, serdeles witnade een
redeligh nämbdeman Åke i ragnilaköp att samma heeman är itt steen rö-
sigt litet och elackt heeman, dhet och flere wyste att Attestera, dherföre såsom
bte Jäppe sade sigh wilia uthi största underdånigheet sökia h. kongl. May:tt
Wår allernådigst herre och konungh, om sin gambla förmedling att wydare
få åtniuta, kunne rätten som han befant hans angifwande wara rättwyß
och skäligh ey förwägra, dhes till mera wißo.
 
Sammadagh framkom h. Kirstin i Klöfware norregård med sin dotter Inger
Andersadotter, och kärade moot sin granne Jacob Nilson i sammagård å skatta
om slagzmål för husabytningh, nu kännes Jacob Nilson wyd een utgifwen ö-
wefyl, ty böte 3 mk till 3 skifftes. 1 Sårm. B. 13 cap. i LL. och wydare om hu-
sabyttningh kan Länßmannen med nogra af grannarna them emellan, Näka
sättia sielfwe wiß dagh när them behagar.
 
S.d. framställes ogifft drängh oluff Larson till tiänst på Bolmarydz sätis-
gård, bekenner sigh Lägrat hafwa Karin Erlandz dotter till tiänst ibm, barn 
samman aflat som föddes eftter julen, Karin är född aff ächta säng, intet äch-
tenskap war loffwat som hon tillstår. Ty böte Oloff Larson för mökränkningh,
 40 till 3 skiftes. Gifterm. B. 3. Cap. i LL. Oloff Lofwar till barnafödan een
koo och een tunna rough, noch bekänner Olof larson han hafr och haft sam-
manlagh med itt annat ogift quinfolk tillförena kräncht, till tiänst ibidem
Töridt bd. nu will han icke kännas wydh barnet uthan wydh häfden om han
kommer på then tyden, som kan swara till hans medh hennes sammanlagh.
Oluff böte för thet han kännes skiökos besofningh efter lagh och landzsedh,
3 till 3 skifftes.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1870 (AID: v205987.b1870, NAD: SE/VALA/0382503)