Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1770 (AID: v205987.b1770, NAD: SE/VALA/0382503)
3v
Edhmän, Swen Larson i ratarydh, Knut pederson ibm, Edhen, juramentiam credulitatis
fältis och Oluff Pederson i ty måhl frysadis.
 
S.d. framstältis af Länsmannen Nils Nilson i markarydh Johanna Jönsdotter änkia,
som bekänner sigh lägrat wara aff Nils Larson ogift dräng, till tiänst hoos Jacob
Brodzson i markarydh å skatta, Begge bekänna Lägrismålet, ty böte Nils Larson 40
till 3skiftis, fadrenom, konungenom, och häradet wifter M. B. 3. cap i LL.
 
S.d. framstältis Jöns anderson i åby å skatta frälse dräng, bekänner sigh lä
grat hafua Birta trottadotter en ogift  dööff pyga ibm, barn aflatt, Birta ähr född af
äkta säng, dock intet äktinskap loffuat, Ty böte Jöns anderson effter Lag 40
till 3 skiftis, fadrenom, konungenom och häradet, Gift. B. 3. cap. i LL.
han förlykes medh quinfolkit en barnafödan,
 
S.d. framkom Harald nilson i måßeberg af åker sochn Ryttare, som haffuer åhrli-
gen fryat till en änkia i trotteslöff hustru Karin pedersdotter, och hon till en tidh
warit ther medh till fredz, nu haffuer hennes son och hennes mågh lagdt sigh ther
emoth Peder Jonson bd. och Jöns Hindrichson i andre gården, Begge klaga om öff-
uerhalning, nu hafua thenne skulle kommit hem ifrån falneweka diukne i Jula
helgden och wuxit ond ord them emellan, Peder Jonson brukar en treding i går-
den, trotteslöff, och beropar sig på witne Nils Önnarson i trotteslöff, tå thenne pe-
der Jonson hade bößan, Lopp Harald hem eftter sitt swärd, nu ähro hwarken hustru
Karin eller witnen tillstädis, utan theras egen bekännilse, och sägis hustru Ka-
rin wara hema siuk. Elliest säger Peder Jonson han haffuer intet skiält Harald
Nilson på sin ähra, utan the giffuit hwar androm iämlyk ord, moth ord i hastig if-
righeet, och bekänner sigh intet annat wetha medh Harald Nilson, än ähra
och godt. Omsidor förliktis medh händers sammantagande, och the skildis åth
wenner och wälsåthe, och lofuades Harald Nilson tingz attest och sattis wyte 4 rix
dlr. 2 till kyrkian och 2 till tingzrätten, then förlikningen bryter.
Omsidor bleff afsagt hon får hustru Karin 2 mk för kost om wean, och Ha-
rald får sina gåfor igen, the wetha medh hwar androm intet annat är ährli-
git och loffligit, och hwilken annat Harald Nilson fönkastar och icke mech-
tar bewysa, skall wara förtänkt undergå Lagastraff, ther medh the toge aff
trädh.
 
S.d. framkom Johan Håkanson i wiggåsa och kärade till Swen Nannason i nortorp
i skatta frälse för skiälsord om samanlag och häfd i säng och läge för beskyldningh
medh hans dotter Karin och hennes ährliga Nampn i bygden illa uthfördt, dock han
ährligen fryade till henne, nu nekar Swen Nannason till häfd och kötzligh beblandil-
se medh henne, omsidor framkallades witnen, Eskill Jonson i Esphult, Jöns steenson i 
Esphult, Jöns Hanson ibm. Framstego och bekände eftter aflagd edh medh hand å book
seerskilde förhördis, först Swen Nannason bekände för them och flere, han hade bå-
de klädt Karin Johansdotter i wiggåsa, och farie henne af och på, Bediandes sigh
så sant Gudh huldan till Lyff och siäl, Theslikest Swen Nannason kom icke biuda
ney för orden, Jöns Steenson i Esphult hade samma bekännilse och Eskill Jonson,
Omsider sattis samma ärande till tingzrätten, Emädan Swen Nannason haffuer illa
berychtas i bygden en ährlig mansdotter, för lättferdigheet, Ty bleff Swen Nanna
son saakfult eftterlag Tingm. B. 20. cap. i LL. att böta 40 mk till 3skiftis. och hon
dömbdis fry och oskyldigh för sådant rykte,   Elliest gifs och henne Karin Johans-
dotter som ähr en ung pyga, ett ährligit och ett lofligit witnesbyrd, om ett sedigt och
turhtigtwmgänge ther i grannalagit och sochnebygden aff barndom them haon bewistet
4r
hafuer sådant henne för sanning och rättwysan skull icke kunne förwägras.
 
S.d. framkom Bengt Jonson i Brannhult å skatta och kärade moth sin syster In-
gebor Jönsdotter ibm, om skiälsord för tiuff, och beropar sigh på witne, her Erich dry-
ander pastor i Hallarydh upstegh och gaff tillkänna, thenne Ingebor haffuer myckit
af munnen,   Elliest Ingebor nekar icke till mordare nampn giffuit åth sin broder
Bengt Jonson, som Eskill i Hallaböke weet witna, sampt flere, nu swarar Ingebor
och talar om ett bort burit barn, som Bengtz dotter Botill Bengtzdotter födde, en
kröppling, om samma barn ähr ransakat och dömbdt tillförna å tinge, barna-
faderen till saköre, Noch framstegh Botill i örsnäs och klagar, thenne Inge-
bor hafuer skält henne för mördeska, för hon war medh att  bära bort kröpp-
lingens barn till kyrkiogården Länsmannen Eskill i Hallaböke witnar Inge-
bor skäller alt förmånga, Sammaledis skält Sißa i brännhult, för hora, och
en pyga Gunnil Bengtzdotter ibm för hoora, dher förutan bleff Sißa slagin af
Ingebor att hon besöktis om aftonen medh horramentit, näsa och muna till blodz
några munslagh widh kienbonet tree pustar, och medh en kiäpp några slagh öfuo:
axlar och ryggen, sedan hårdragit, huilken satt skreffe omhonne, nu tillstår blå-
nader 4 st. och blodhwyte 2 st.   Med Ingebor klagar moth sin broder Bengt
om ett ihiäl skutit swyn uti fäigda tidhen, som i mörkrena wille bryta up hans
Sädis kaar hwilket war satt i markena, Nils Jonson i Hallaböke förlikte then
ne Jon Bengtson i örsnäs, och Ingebor Jonsdotter om slagzmålit hema, hafuer
dock ther om inga witne tillstädis: Dock förlikningen håltz intet, Ingebor kan icke
bewysa sådane grofue oquädins ordh, utan ångrar sigh och loffwar bättring,
Samma ärande sattis till häradz nämbd först om ähnrörlig ord och be-
skyldningar af långo wräkt, emoth sin broder och gårdman, och gårdzfolk, böte
Ingebor twå gånger 40 mk. ähr 80 mk till 3 skiftis, och för sex pustar blånat
eller blodhwyte, målzägandenom 3 mk hwart, och 3 mk till 3 skiftis Eftter Lagh
tingm. B. 20 cap. i LL. 1 Sår. B. x. cap. och 13. cap. i LL. om oliudh widh kyr-
kian remitteras till thet wyrdiga presterskapit, och häradzprowesten.
 
S.d. skrifteligen uhrsechtar sigh skrifteligen wälb: Carl Nederwudt till Mars-
holm för oföhre skull öffuer siön at komma, om något Sönderhuggit timber för Anders
Nilson i Nygård, men Anders Nilson medh sina grannar förmehna wara huggit påtheras
oskiftat almerningh, upsattis till widare ransakning, utan tuifnelmoste slutar 
medh syn på dödwyda skoger om ther finner Laggill råå och röör them emellan
och theßås.
 
Sammadagh framkom Corporalen M: Swen Pederson i Liungby Ryttare fulmechtigh på
Knipphusens wägnar och tilltalade Lars Erichson i Hallsiö om en förkommin kappa
som han togh till sigh att föra i knäet medan han lätt honom ryda, Nu begärar Lars
dagh till nästa ting eller skaffa Kappan igen, eller och betala, Emädan han
säger sigh lagdt kappan på ett gammalt hwstaak och glömt taga igen.
 
S.d. angofuer för stempning Peder Pederson i glamshult, utan förfalz witne,
Swen månson i Sommarsäte, sadat stämbd moth måns Bengtson,
Gunne i Börkena angafs för stempningz försittiande å första tinge,
Swen sunason i Dragerydh omsidor kom tillstäder.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1770 (AID: v205987.b1770, NAD: SE/VALA/0382503)