Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1970 (AID: v205987.b1970, NAD: SE/VALA/0382503)
23v
Sammadagh framkom Jönß Nilson i Kyllhult gästgifware sin stiuffader
Swen Nilson i alanßköp om å wärkan i een kammar och huggit med it swerdh-
Till dhetta swarar Swen Nilson han hafwer sin låt i Gården, och sielf bygdt
kammaren, the funneß i gården såthe, och när the blifwo förlyckte om kammaren
taltes intet mer ther om uthan drucke till sammanß, eliest hade han we-
lat tagit kammaren tädan. Emädan han hade honom sielff upbygdt, the loff-
wa hwar annan wilia och wänskap, och såthe afträdde.
 
Samma dagh upsteg åter wt. Israel Jönson häradz fougde och gaff tilkän-
na Emädan Bengt Anderson i aggalt upsäger hemanet och bruket
aggalt ifrån sigh, ty måste han begära alden stundh thet står på Cavalle
rytz staten begärar han tyt nogra aff nämbdene som hålla ther om hu-
sasyn wederbörligen för än han tädan flyttier, Eliest klagas öfwer hono,
nu bewiliandes Jon i rydh, Jon Anderson i rydh horn, och pederson Ander-
son i bergheem, dagen sättia the bequem sielffwe.
 
Samma dagh framträdde Nilß Anderson wälb. Hanß Kyles godzafougde och till-
talalade peder Bengtson i hörset aff bärga sochn om een stadd frälse gård uthi wäß-
bo häradt siögård i Dannäß sochn een heel gårdh om 8 rix dlr. och smida till her-
re gårdzenß behoff Dannäß för sama bruk. Nu till swars instälte sigh peder beng-
son han togh hand på siögården aff sielfwa hußbondanom Wälb. Hanß Kyle, pe-
der Bengtson swarar wydare, om helgonameßo togh han hand på gården
om mårtenßmeßo näst effter, sade han sigh aff me then, och beropar sigh
ther om på frånwarande witne, att skaffa till nästa tingh, han slipper
intet ther ifrån han bor.
 
Samma dagh framstälteß een ogifft drängh Jon pederson i replößa å frälse
bekänneß sigh lägrat haffwa Karin Nilsa dotter i Hiälmare barn samanafflat
som föddes för 20 wekor sedan, medan hon hoß hanß fader i replösa tiänte
tillrådde barnet, Karin är född aff ächta sängh, och intet ächtenskap war loffwat,
han kan ther till icke bewekaß. Ty böte Jon pederson effter lagh Gift. 3.
cap. i LL. 40 till 3 skifftes fadrenom Konungenom och häradet. Och
stånde skrift effter kyrkio ordinantien. The äro hema förlyckte för syne
personer om barnafödan, faderen peder löftesmannen för saakören.
 
Sammadagh framstälteß Anna Jonßdotter till tiänst på bolmarydz sätiß-
gårdh medh itt barn på armen, och bekenner Bengt Matzson dräng till
tiänst ibm wara sin sanna barnafader. Bengt Matzson swarar och före-
regifwer och föregifwer hanß stalbroder Jönß Jonson ogifft dräng ibm
hafwa häfdat thenne Anna både förr och efter honom, Noch framstegh och
betygar Jöran Bastianson fougde, wydh sin saligheet dhet Jönß Jonson lät
biuda honom i muto 3 rixdlr, att then andre drängen Bengt Matzson skulle
byda för barnafader, thet han icke biuder ney förr, barnet föddes 14 da-
gar för wårfrudagh, Ao. 664. Och Anna säger barnet tillråddes tre dagar
för mißommaren, och Bengt Matzson Ao. 1663. Omsyder bekenner Jönß
Jonson han häfdade Anna förutan dagar för mißommaren, och Bengt
Matzson effter mißomaren, som och Anna tillstår, Anna är född aff äch-
ta sängh,   Resolutio. blef affsagt efter lagh Gift. m. B. 3 cap. i LL.
24r
Jönß Jonson böte för mökränckningh 40 mk till 3 skiftes, fadrenom konun-
genom och häradet. Och bengt Matzson böte för skökes besofning efter lagh
och landzsedh 3 mk till 3 skiftes. ther medh the toge affträdh.
 
S.d. framstälteß Nilß Tufwason i yßiga å skatta ogift drängh bekänner sigh
lägrat hafwa itt ogift quinfolck Nilla Bengtzdotter till tiänst ibm, och barn
sammanaflat som föddes efter julen A. 664. Nu är konan Nilla icke tilstä-
des, dock säyes tillförena wara kränckt af een ogift drängh i Looßhult sochn, 
upsattes till konan kommer till swarß å nästa tinge, efter mißtancke
är om samma ärande, är altså sanfärdigt.
 
S.d. framstältes Swen Månson i skåperydh å skatta gift man och angafs af
Landzgewaldigaren W.t Mårtin Hindrichson och häradz prophoßen Bengt
Broderson dhet dhenne Swen Månson är kommen i uppenbart bygda taal
och ryckte för een skånisk quinna här obekändt, som tå strax i grannalagit
skulle bekändt sigh wara wåldtagen uthan för Swanßhalß, nembligen emellan
Holma och Swanshalß uthi Schåne tå han ther warr till smidie. Medan ysarna
boro i Wåraß, Swen Månson nekar till hoordoms last och kötzligh beblandelse
medh samma quinna myckit mehr till wåldtächt. Nu är quinnan eller hennes
man icke stämde eller tillstädes, doch säyes hafwa sin ächta man uthi Hörda
i fastorp sochn och Gydinge häradt. Eliest ther hooß föregifwer Swen
Månson han sågh dhenna quinnan aldrigh mer hwarken för eller sedan
uthan tå han kom gångandes satt hon för honom ther wydh myran, han satte
sigh hooß henne och frågade, om ther war leerkäril i hennes bylta, hon swa-
rade iagh är intet rädder the Krammaß sönder högeligen nekar, sig nogon
sin hafwa medh henne bedrifwit hordomßlast, Eliest berättas nu the Swen
Månson skulle sedan hemligen förlikz medh henne eller henneß man på een
skogh, thet och Swen aldeles nekar.
 
Tingzrättenß uthslagh för dhenna gången, Swen månson moste sättia för sig
godt lyfte för sådant ryckte och skaffa sigh godh beskedd ifrån Schåne, tyt och
saken remitteras, ther hon säges giordh wara, om quinnan eller quinnones
man hafwa beskyllat honom Swen för hoor eller wåldtäckt, eller hwilken
hafwer begynt thet talit, lyftesmannen för personen blef Nilß i ulf-
bärga, och giorde afträdh.
 
Sammadag upstegh Crononeß befalningzman W.t Israël Jönson i tärnhult
och gaf tilkänna efterskrefne personer hafwa litit och somliga alzintet att
betala sin saköre medh. Och framstälteß ibland them Gunnil Nilsadotter
i örßnäß å skatta ogift hoorkona som tillförrna hafwer låtit sig lägra
och hördt sin domb, och han sayes intet mehr hafwa att böta med än 2
skeppelandh skattaiordh, som hr Erich i Hallarydh pastor köpt hafwer
och hon lefwererat hafwer till Jönß Nilson saköres fougde för häradz och
häradz höfdingz anpart, dhet Jönß Nilson tillstår 13 dlr thet öfrige togz
till skatz betalningh. Ty för spärier sigh för rätten om Cronan skal in-
tet hafwa medh af thet som här bötaß kan, eller han tager annorstädes
igen som finneß tillgå.
Resolutio.  Tingz rättenß uthslagh hwad som är lefwererat och finnes till
dhennes saköre delaß wederbörligen, twädelen till konungen och tredin-
gen till häradet och häradz höfdingen.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1970 (AID: v205987.b1970, NAD: SE/VALA/0382503)