Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1950 (AID: v205987.b1950, NAD: SE/VALA/0382503)
21vF högm. B.
af. . i. LL.
M mycket[..]nde
aff them weet ther till skääl eller beskedd, hwilka icke äro stämde eller
tillstädes
 
Samma ärandhe sattes till häradz nämbd hwilka sampteligen sluta och swa-
ra, emädan ingen kan bemelte Jönß Eskilson sådan mißtancke och squaller
tillstårFM sådan obequem gerningh betyga eller bewysa, ty dömes och säges
Jönß Eskilson ther före saaklöß och oskyldigh hyggeligh gerning, och
hwilken honom sådant förekastar och icke mächtar bewysa, må wara för-
täncht undergå laga straff. dhes till mera wißo.
 
S.d. framkom Arffwid Jacobson i öößhult och hafr mißtäncht sin hu-
stru Kirstin Erickz dotter för hoordoms last me een ryttare Nilß Tuffason
i Tonnerydh ogift af orsak för hon hofs up i sängen till honom han lågh i hög-
stolen medan stodh mannen på gålffwet, tå nilß Tuffwason reffz medh
hustrun i mörkret, Nilß bleff liggandes på sätit, Kirstin gick strax läg-
gia sigh på ugnen. Nu hafwa the warit gifta i 7 åhr och hon som han bekän-
na the haffwa ingen kötzligh beblandelse sammanhafft i b.te 7 åhrs tydh.
Eliest säger Arffwidh Nilß och Kirstin hafwa fulle oftare sökt tillgång och från
gångh men han hafwer ther på icke witne eller bewyß, såsom legat tillho-
pa på ungzbäncken, men Nilß tuffwason ryttare som tiänar för går-
den öößhult, nekar hårdt ther till nogon sinn häfdat henne, sammale-
des Kirstin Erichzdotter nekar till hoordomslast me Nilß Tufwason.
 
Omsyder utfäste Nilß Tuffwason een tolffmanna edh, thet han är oskyl
digh för hoordomß last medh Kirstin Erichzdotter Arfwidz hustru i ööß-
hult. Omsyder förlicktes thenne ächta personer medh händers samman-
tagande, och hon Kirstin loffwar sigh wilia gifwa sigh till honom igen
ther medh togz affträdh.
 
Sammadagh framstälte sigh för rätten Bengt Månson stadzskrifware aff
Ekesiö, fulmechtigh på Anderß Gunnarsonß wägnar inwånares i ekesiö stad,
som är beskyllander aff Johan Erickson Luddingh tobakz besökiare för hanß
dödzwällande, på sin sotesängh, hwilken bleff skadder i lårit aff een knyff
dhen 4 Marty 664 på Lundby gata, och wardt dödh then 9 May eigdem
anni, Nu upwystes först Anders Gunnarsons leigde breff underskriff-
wit aff Landzhöfdingen på Jöncköpingh Wälb. her Gustaff Ribbingh
Daterat Stockholm dhen 6 Augusti. 664. Och ther hoos föregifwer
Bengt Månson Munteligen som skriffteligen thet Anders Gunnarson
är siuker och intet orkar hyt sielff till thetta Sunnerbo ting – Ty begärar
nogra witne för dödzfall skull må förhöras, hwilka hördhe, sågo och weta
om thenne trättan och oreden huru then begyntes och afflup. Eliest gifs tillkän-
na, att nu är ingen på åklagarens eller målsägandens wägnar tillstädes,
uthan upwystes och uplästes een förlikningz skrifft på Johan Ericksons Lud-
dingz hustruz och sonß, hustru Elizabeth Matthißadötters Biurß wägna un-
derskriffwen Daterat Wexsiö dhen 18 Juny Anno 1664. Noch dher
 
22r
jämpte een förbönß skrifft, Daterat Wexsiö samma dagh och åhr. Altså
framkallades först näst inlagunß uplasande, dhenne bofaste män, päder
jonson i bäckare, peder pederson ibm Ebbe Månson ibm hwilka med hand
å book edeligen bekänna thet 4 stycken tobackz besökiare komme till bäc-
kare dhen 3 Marty A 664. och fingo hoos them bete, nogot effter satte the
sigh på syna hästar och rede utaff gården, och hinte nogra stycke Ekesiö bor-
gare på giärdet, och them ibland Anderß Gunnarson, toge alles theras
hästar och klöff kördhes tilbakas igen tu bößehål till gården, och kördhe
them till att bära in i een boo, alle sina klöff, både tobakz kläde och matz-
säckar och läste igen, Så toge tobakz besökare nyckelen till sigh och loff-
wade williamöta för rätta och tobaket skulle ther stå behållit, Ekesiö borgare
tigde och gräteatt the kunne få sina wahror igen, dock hade Compagnietz Sche-
dlar som framwystes, Schedlarna fingo Ekesiö borgare strax igen, så och om
quällen finge the theras matzsäckar allena medh maten uth, alt thet andra
bleff inne läst i bodan och Cronemärke skreffs på döran, och tå sade Eke-
siö borgare när godzet insattes wy williom förskiuta oß till lag och rätta,
thet är intet långt till tinget blifwer tre dagar här effter wy moste
ty försöria oß om uppehälle så länge annorstädes, och nogra reste till
Liungby samma affton, men i bäckare blifwo tre stycke Ekesiö borga
re quar, Nembligen Anders Hanson Staphan Danielson och bengt Han-
son, hwilka om nattena handlade medh tobackz besökarna Johan Erickson
Luddingh om sompt toback och köpte som tilhörde Anders Gunnarson twå pac-
kar och andre dagen effter legde tobackz besökiarne sigh twå wagnar i byn att köra
tobaket och dhes waror the antagit hade till Liungby, ther hoos gifwer Bengt Mån-
son tilkänna effter Anders Gunnarsons ordh, när han fick see sina packar
och förnam the woro såldhe till Anders Hanson, sadhe han till Johan Luddingh
honom skeer orätt, aff ty ifrades Luddingen och bar åt honom medh drager wärian
och förde stingh, men han kom in under och fick uth sin knyff och skadde honom i
Lårit, och när skadan skedt uthe på gatan war, woro inga flere uthan the bådhe till
sammanß, ther medh toge Bäckare bönder affträdh.
 
Gästgifwaren W.t Larß Swenson i Liungby framkallades wydh sin siäl saligheet be-
känner, när Johan Erickson Luddingh, kom till Liungby och begärade lega wagn-
skiutzningh, war han noch obeskedeligh moot honom och emoot een Quartermestare
aff Ekesiö, benemd Bengt Hanson, tå han badh honom, att the kunne få igen sitt
toobak och sina waror, Swarade Johan Luddingh, tin hun giorde iagh rätt skulle
iagh stöta wärian igenom tigh, Larß Swenson swarade, giörer wäl låter honom
niuta huß och heemfridh, Johan swarade iag thör och stöta genom tigh, ity gick och
iagh Larß Swenson in i min kammar efter nogot att förswara mig medh. Ther
med kom Johan Luddingh uth på gatan, och i action med ekesiö borgaren
Anderß Gunnarson och blef skadder i lårit af een knyff itt lytet köttsåår
een Wärfinger diupt, sluntit uth medh benet, dock han icke sågh när skadan
skedde i lårit Johan Luddingh war i Liungby wid paß otta dagar på een natt när,
dock skreff han Larß Swenson efter een fältskärare, som Ekesiö borgare begära-
de, men när brefwit war redo, reste Johan sin koos till Wexsiö.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1950 (AID: v205987.b1950, NAD: SE/VALA/0382503)