Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1800 (AID: v205987.b1800, NAD: SE/VALA/0382503)
6v
S.d. framträdde för tingzrätten Anders Olofson i älmtåsa å skatta frälse
och kärade till Lars Åkason i bockeboda å frälse om en drifle wädur funne hoos
Lars Åkason i Bockeboda, som han owägerligen igen bekom, nu sisputerar Anders o-
lufson om ett annat förkommit fåår, ifrån hans wandrifta fåår, som begge wilia
wederkänna thet fårit som fans widh torpit, Lars badh om Anders kännis widh
fårit må han thet hämpta och taga När han will, Anders Olufson gick till nya-
torp och han fame ther tw fåår han känner wille ett märkt och ett omärkt
och tå war Lars icke tillstädis. Elliest säger Anders Olofson han hafuer aff Lars
Åkason intet annat än ähra och godt förnummit, hwar thera beropar sig på sitt
bohlsmärke, Lars Åkason säger sitt bohlsmärke wara klöft i högra örat, öfuerst
Anders Olufson säger och sitt bohlsmärke wara klöft i högra örat öfuerst, Tå
uplästis thet 43. cap. af Bygning. B. i LL. then till rättilse, Therhoos gifs
tillkänna, thet ena fåårit ähr swart och märkt, thet andra omärkt, Lars
Åkason föregiffuer han hafuer fått sombliga sina fåår borte, och somliga
hemfödde, Ty upwistis thet 16. cap. af tiufua Balken i LL. them till rättil-
se, Sist begärar Anders Olufson twenne af Nämbdene Birge Kråk och Peder
Anderson i Berghem att besichtiga föra marken. Lars Åkason omsidor ut-
fäste en toffmanna edh till nästa ting, att thet fåårit Lars Olufson will
kännas weder, ähr hemfödt hoos hans hema, och icke lagdt märke å mär
ke, utan ähr rätt ägande till thet fårit Anders Olufson will wederkänna
 
S.d. framstältis Daniel michelson i siöhult å skatta ogift, som bekänner
sigh lägrat hafua Botill Swensdotter ibm, huilken tillförena hafuer födt
ett oächta barn, Ty böte Daniel eftter Lagh och Landzsedh för skiöker besof-
ning 3 mk till 3 skiftes.
 
S.d. framträdde Jöns Håkanson på Steensnäs och beswäarde sigh thet
Knut Anderson i Strätte, skulle låtit ord utgå om någon förkommin sill i wäxiö
för fiorton åhr sedan tå han ther bodde, tå wore och några Soldater i Her-
bergit till munstwugz tydt kallade, Ändock Knut Anderson miste sillan, kan
han ingen tilläggia, nu wetha thenne medh hwar annan än ähra och godt, och 
wari begge personer wedh sina ähror behåldne, och hwilkon them annat
förekastar och icke mechtar bewysa, må wara för tänkt wedergå Laga straff.
 
S.d. framträdde Kiälle i bohock delade moth wt: harald Trolle i yskiya,
sampt hyltakra och skogzhygge i markene, Kiälle beropar sigh eftter gammal
häfd, som för fader för them innehäfdat hafua, I siya wilia till hohok bäck,
omsidor upsattis till witnen omhäfdan, komma tillstädis.
 
Thernäst framträdde Jöns i Hökhult medh en gammal Nils Eskilsons domb
om skogzhäfd på hänga skogh Dat 644. huilken domb ähr gångin in rem
justicatam,
 
Sedan angofues för stempning Juta Håkon i traherydh moth Bengt Anderson
att Böta 3
 
Do hennes i Lillarp moth Brita i öörhult för stempning utan förfals wit-
ne.
 
S.d. framkom Ingefredh Nilsadotter i Miäheredt och kärade moth Jacob gull-
smedh i Höreda, om hennes sons resterande åhrslön 4 rixdlr, Nu ähr Eskill dödh
bliffuin, dock stadigt bekändt in i dödzstunden, dhet bemälte hans åhrslön
 
7r
stodh hoos Jacob gullsmedh inne, Anders Nilson i nygård witnade, the wore
förlikta såledis, Jacob lofuade sigh wilia komma till Ryßby kyrkia
påscha måndagh och betala henne twå rixdlr, kommer han icke tå medh penin-
ganna 2 rixdlr, skulle han owägerligen gifua Jält uth 4 rixdlr. Hwarföre
å sidermera tinge i Nygård klagar åter hustru Ingefredh i miäheredt, thet
Jacob hafuer henne icke ännu betalt, Ty bleff å sidermera tinge i Nygård
dhen 10 May 664. Bewiliat hwadh Jacob gulsmedh godwilleligen nu icke clare-
rar bte 4 rixdlr må thet pantar uth hoos hans af wederbörandeom,
dher till mehra wisso.
 
Sammadag framträdde wälb: Axel Kåse, och delade moth sin bonde Nils i
Älmtåsa, som hafuer bodt i ööshult och för mehnar sig öfuerbygdt, hwar
till wälb: Axel Kåse nekar. Nils begärar några af Nämbdene att see
och wärdera, huru ther i ooshult bygdt, brukt och han bättrat hafuer, som
bewiliades Åke i rangnilaköp, Johan i wicksiö, sändis till ööshult att
see och miäta öfuerbygning och förbättring.
 
S.d. framkom för tingzrätten Jonas Arfuidson i yfla Länsman och begärar
in för sittiande Rätten ingiärda sin utäng som af ålders tidher hafuer lydt och legat 
till hans gård i Yfla Byra kiärrit kallat, Såsom begärar ähr lag lykma tigh
ty bliffuer bewiliat hwar må sitt bruka och bättra, som bäst han gitter och kor, och togh
afträdh, Bewiliades till Länsmannen Jonas Arfuidson een eek till Ekeståck eftter
skogz ordinantien 2 punkt, medh heidelrydarens afwittring.
 
S.d. gafs tillkänna thet Anders Pederson i ooshult hafuer utstått een stoor gäst?
ningh medh fångahållit, i sista fäigda tidhen, till Jacob Brodzson står och obetalt
afläggia bör och ty kräffuer Anders Olofson i ooshult Jöns Pederson i mäste-
hult Rättare otta daler S.mt. Altså Bleff af tingzrättenom afsagt, Rättare lagis
moste betala bte giästning utan längre upskåft, som Länsmannen Swen i
moanäs på ämbetzens wägnar till widare execution utan beswär fulfölias må.
 
S.d. Ibland andre ärande ther förhandlades framträdde för tingzrätten en ähr-
lig förståndig man Nils månson i Hofgård af Ryßby sochn och begärade tingz
attest på sin dotter Karin Nilsadotters w. i Hofgård, lätt insinuera och upläsa en
underskrefuin beseglat sochna attest schedel af ährewyrdigo manne och kyrkioherde
i Ryßby, her Johan Colliandro, sub dato Ryßby, Dominica reminissere 664. hwar
medh Kyrkioherden sampt Kyrkiones sexman och almogen af sochnastempnan Ryß-
by giffua och medhdeela Karin Nilsdotter i Hofgård ett godt och ett loffligit skutz-
mål, alle för een, såsom medh en mun giffua tillkänna, thet ingen ifrån hennes
barndom west annat medh henne utan thet som ährligit och redeligit war, Samma
witnesbyrd nu åtinge giffuer almogen tillstädes medh häradz nämbd bte Karin Nils-
dotter i Hofgård, thet hon ähr född af ährlige föräldrar, stält sig redeligen och
wäll, in till hennes fästeman Peder Larson i ståckarydh begynte till henne frya
och umgåtz, att hon ähr hafuande bleffuin, af bte sin fästoman, som hon och hennes
föräldrar tillstå ingen skall kunna annat bewysa medh sanning och skääl, Hwarföre
å tinge bleff afsagt huilken henne annat förekastar och icke mechtar betyga, må wa-
ra förtänkt undergå Laga straff. dhes till mehra wisso.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1800 (AID: v205987.b1800, NAD: SE/VALA/0382503)