Sunnerbo dombok 1664

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1810 (AID: v205987.b1810, NAD: SE/VALA/0382503)
7v
Sammadag framkom Bengt Haraldson i tutare och tilltalade Jöns anderson i
Böke, i dhet hans fader Anders thorson i böke war gångin i byfte för en halffman
both till Bengt Haraldsons hustru och hennes barn, eftter salig Peder Swen-
son i Bräkinstorps dödh, som bleff dräpin af Lars Swenson, Anders Thorsons i Böke
mågher, Nu haffuer Anders thorson i Böke betalt på sitt lyfto 20 rixdlr,
som han till mansbothz hielp säger sigh förährat hafua, The andre 40 rixdlr
Nekar Jönses fader Anders thorson sig för lofuat hafua, till betala för sin per-
son, eftter han kom sedan i Kronones store rest, Nu framkallades witnen till
lyftet, nemligen Anders Anderson i Bräkintorp, Anders Swenson i tutare, ährlige obe-
rycktade dannemän, medh hand å book edeligen bekänna, thet Anders thorson i bö-
ke iäkta hand för halff mansboth 60 rixdlr. eftter salig Peder Swenson i Brä-
kintorp, och siste förlikningen skedde i älinge uti Norregård, och Nils olufsons stuf-
ua, tå wore Nils Olufson i älinge och Måns i Håå lyftismän för then andra halfua mans
boten, som betaltis bediandes sigh så sant Gudh huldan till lyff och siäl. Sammaledis
witnar Anders Anderson thet Anders thorson i böke räkte hand och lofuade för sin måger
om halff mansboth try tiug rixdlr. men huru thet åhr betalt må Gudh wetha,
Omsidor Jöns Anderson lofuar sig wilia widh nästa häradzting, nögachteligen bewysa
antingen till 20 rixdlr betalt wara, eller Clareras skall eftter förriga Caution
40 rix dlr. will han betala interes ifrån thenna tidhen, then 9 marty 664. till på-
scha helgd
 
S.d. Jöns Ebbason i Giursnäs ähr införd för utskrifningz stempning till 3
pro A. 663. Nu witnar heela häradz nämbd han war tillstädis i stufuan när roten
war framme.
 
Nils Jacobson i quenslöff stembd moth sin stiuffader Peder Steenson, at böta.
 
S.d. Bewiliades tingzbewys till några små heman i Synnerbo Häradh som icke
göra skääl för full skatt som sochnawitnesbyrd utwysar af Pietterydz sochn.
 
Sammadagh upstegh ährewyrdige och höglärde man Mester Nils Rubenius pastor i Hwy-
tarydh Häradz præpositus och begärade iämkning emellan åboerna i Helsingztorp Emä-
da the äga lyka myckit i Hemanet och skatta lyka stort Rydh bewiliades några
af Nambdene N. Simon i wästerhult, Jon anderson i Horn, Peder anderson i Berg-
hem, Jon i rydh, att komma till Helsingztorp och iämka åboerna emellan uti Mester
Nils Rubeny närwaro, dagin sättia the sielffue, bequembligast, ther medh toge aff-
trädh. 

                                             Gårdar upiuides
1 Hörishult frälse I Bärga s.
1 Bråna frälse 5 lb ränta i agunnarydz s.
1 Bråna frälse 4 lb ränta i s.s.
1 Prestbygd i götherydz s.
1 Liustorp skatta i ryßby s.
½ Norra älmtåsa i agunnarydz s.
1/3 af Stochult i s. s.
1/3 af thomhult i s. s.
1/8 af granhult i s. s.
 
.   .   .   .   .   .   .   .   . 2
8r
1/3 af norragård i ryßby
1 Tillfällit frälse i Liunga quarn i s.s.
1/6 af Boarydh i ryßby s.
1/12 af stafsättra i nyttia sn.
 
. .2

1/12 af quenslöff i angelstad s.
1/6 af skäckarp i anderstahz s.
1/8 af fläßeryd i markarydz s.
1 Wyfwald i Hinerydz s.
1/5 af norregård I Linnefalla i Hallarydz s.
1/4 af östra wegla i s. s.
1/3 af s. g. i yfla i Liuga s.
½ Bråtin i Hallarydz s.
1/8 af s. g. i Hallaböke och 2 sk.
1/4 af Broddarp i wrå s.
3/8 af Kroxhult i s. s.
½ glamshult i s. s.
1/8 af gräßholmen i traherydz s.
¼ af sore:g i grönö i s. s.
1/8 af skafta i s. s.
 
.   .   .   .   .   .   3
   
¼ af Holmseryd i götherydz s.
¼ af tofta i Liungby s.
1/10 af Bengt stakes gård i Boarp i Liunga s
1/12 af Balke i nyttia s.
1/6 af stackarp i torpa s.
¼ af 3/16 uti alanskiöp i traherydz s.
½ örsnäs i Hallarydz s.
3/8 af röckla i traherydz s.
¼ och 2 sk. L. i Hallaböke i Hallarydz s.
1 Fägerhult frälse sätery i markarydz s.
1 Fagerhult i göterydz s. frälse
1/8 af Kullagård i quenslöff i Liungby s.
¼ af Söregård i Eka i s. s.
1/6 af Kölabo i götherydz s.
3/8 af götagård i Hulie på pant i Bärga
 
.   .   .   .   .   .   3
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 1810 (AID: v205987.b1810, NAD: SE/VALA/0382503)